Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00586 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Zwembad Plantin Moretus, Plantin en Moretuslei 343, 2140 Antwerpen - Renovatie inkomzone. Correctiebestelling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00586 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Zwembad Plantin Moretus, Plantin en Moretuslei 343, 2140 Antwerpen - Renovatie inkomzone. Correctiebestelling - Goedkeuring 2023_CBS_00586 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Zwembad Plantin Moretus, Plantin en Moretuslei 343, 2140 Antwerpen - Renovatie inkomzone. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Raamovereenkomst voor humane en technische bewaking van gebouwen GAC/2011/986college15 juni 20126197


Het college keurde op 15 juni 2012 (jaarnummer 6197) de gunning goed van de raamovereenkomst voor humane en technische bewaking van gebouwen op basis van bestek GAC/2011/986 aan Seris Security nv, Telecomlaan 8, 1831 Diegem met ondernemingsnummer 0404.770.607.

Met brief van 4 oktober 2013 bracht Seris Security nv de stad Antwerpen op de hoogte dat Seris Technology nv, Kleine Mechelsebaan 52a, 3200 Aarschot met ondernemingsnummer 0475.583.377 een mandaat kreeg van Seris Security nv voor de uitvoering van werken inzake de raamovereenkomst met betrekking tot het technische aspect.

De initiële vastlegging van 10.697,91 EUR, exclusief btw, gebeurde op een foutieve leverancier (Seris Security - bestelbon 4005456292 - 2021_CBS_05456) in plaats van Seris Technology.

Argumentatie

Bij de renovatie van de inkomzone van sportcentrum Plantin Moretus zijn er noodzakelijke aanpassingswerken nodig aan de bestaande alarm en brandcentrale.

Bij uitvoering bleek dat er nog enkele bijkomende zaken nodig waren voor een goede werking van de branddetectie zoals bijkomende bekabeling en aansluiting van de branddeuren, de installatie van een extra bewegingsmelder (alarm) en het uitzoeken van een storing in de verbinding tussen het zwembad en de brandcentrale.

In totaal dient er 10.697,91 EUR (initiële vastlegging) + 4.008,03 EUR (extra werken) = 14.705,94 EUR + 3.088,25 EUR (21% btw) = 17.794,19 EUR vastgelegd te worden voor Seris Technology, Kleine Mechelsebaan 52/A, 3200 Aarschot, ondernemingsnummer: BE 0475.583.377.

Dienstnota bestellen en betalen stad Antwerpen, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad Antwerpen aangepast. Het college keurde onder meer goed om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave bedraagt 17.794,19 EUR, inclusief btw, en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2023. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed om een bedrag van 17.794,19 EUR, inclusief btw, vast te leggen op naam van Seris Technology, Kleine Mechelsebaan 52/A, 3200 Aarschot, ondernemingsnummer: BE 0475.583.377. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Zwembad Plantin Moretus
Aanpassingswerken aan bestaande alarm en brandcentrale

Seris Technology
Kleine Mechelsebaan 52/A
3200 Aarschot

Ondernemingsnummer: BE 0475.583.377
Rekeningnummer: BE44426706380145

17.794,19 EUR, inclusief btwbudgetplaats:5322000000
budgetpositie:221
functiegebied:2BRS050101P09503
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma:2SA070742
budgetperiode:2300
4105062680