Terug
Gepubliceerd op 13/03/2023

2023_CBS_00579 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving / Cultuur. Middelheimkasteel. Middelheimlaan 63, 2020 Antwerpen - Exterieurrestauratie. Voorontwerp. Actualisatie projectbudget - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00579 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving / Cultuur. Middelheimkasteel. Middelheimlaan 63, 2020 Antwerpen - Exterieurrestauratie. Voorontwerp. Actualisatie projectbudget - Goedkeuring 2023_CBS_00579 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving / Cultuur. Middelheimkasteel. Middelheimlaan 63, 2020 Antwerpen - Exterieurrestauratie. Voorontwerp. Actualisatie projectbudget - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

OmschrijvingBestuursorgaanDatumJaarnummer
Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging - AG VESPA. Beheersovereenkomst 2019-2024 - Goedkeuring
Gemeenteraad25 november 2019652
Opdrachtomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring.
College18 juni 20214975
Vervanging beglazing kasteel Middelheim - Wijziging opdracht - opdracht aan AG Vespa - goedkeuringCollege17 december 202110089


Het college keurde op 18 juni 2021 (jaarnummer 4975) goed dat de opdracht voor de restauratiewerken aan het exterieur, inclusief de funderingsmuren en de grachtmuren, van het Middelheimkasteel, Middelheimlaan 63 te 2020 Antwerpen, wordt uitgevoerd door AG Vespa, onder voorbehoud van goedkeuring van opname onder stedelijk patrimonium door de gemeenteraad.

Het college keurde op 18 juni 2021 (jaarnummer 4975) de opdrachtomschrijving voor hoger vermelde opdracht goed.

Het college keurde op 18 juni 2021 (jaarnummer 4975) goed dat AG Vespa de realisatie van hoger vermelde opdracht opneemt voor een maximumbedrag van 1.000.000,00 EUR inclusief btw, ereloon en 10% voor onvoorziene omstandigheden en onder de voorwaarde dat het totale projectbudget is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Het college keurde op 17 december 2021 (jaarnummer 10089) goed dat de  wijziging opdracht voor de vervanging beglazing kasteel Middelheim gelegen Middelheimlaan 63 te 2020 Antwerpen, wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Het college keurde op 17 december 2021 (jaarnummer 10089) goed dat AG Vespa de realisatie van hoger vermelde wijziging opdracht opneemt voor een bedrag van 115.003,72 EUR inclusief btw, ereloon en 10% voor onvoorziene omstandigheden en onder de voorwaarde dat het totale projectbudget is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Argumentatie

Voorontwerp

Het Middelheimkasteel is een beschermd monument, samen met het park, de ringgrachten en de aanhorigheden. De opdracht omvat de restauratiewerken aan het exterieur van het Middelheimkasteel, de funderingsmuren en de grachtmuren. Daarnaast werd de vervanging van de beglazing mee opgenomen in het kader van energiebesparende maatregelen. Door de onderhoudsachterstand aan het gebouw is het aangewezen om alle noodzakelijke werken in een totaaldossier op te nemen. 

Tijdens de opmaak van het voorontwerp werden verschillende bijkomende onderzoeken en opmetingen uitgevoerd waaronder een stabiliteitsstudie, een funderingsonderzoek en een bouwfysisch onderzoek. De resultaten van deze studies werden door het extern studiebureau in een algemene diagnosenota opgenomen. Uit deze diagnosenota blijkt dat verschillende bouwelementen zich in een slechtere staat bevinden dan eerst aangenomen. De grachtmuren en balustrade zijn sterk verweerd en dienen integraal gerestaureerd te worden. De gevelpleister is momenteel verborgen achter een vliesbehang. Dit dient volledig gedemonteerd en vernieuwd te worden. De luiken zijn vervaardigd uit een minderwaardige houtsoort en hebben een verkeerde profilering waardoor ze erg onderhevig zijn aan schade door stilstaand water. Er dienen nieuwe luiken geplaatst te worden. De zinken aansluitingen van de daken zijn algemeen in zeer slechte staat. Bij de restauratie is het aangewezen om de volledige bedaking inclusief de aansluitingen, de bliksemafleiding, de regenwaterafvoeren en de ladderhaken te vernieuwen. Het is opportuun om bij deze ingreep ook bijkomende dakisolatie te voorzien in het kader van energiebesparing.

 

Actualisatie projectbudget

De bouwkostenraming bij het voorontwerp bedraagt 1.571.754,39 EUR exclusief btw of 1.901.822,81 EUR inclusief btw.

Het totale investeringsbudget van het project 1.960.606,43 EUR exclusief btw of 2.372.333,78 EUR inclusief btw. Dit budget bevat:

 • de bouwkosten;
 • de erelonen;
 • 10% marge voor onvoorziene omstandigheden. 

De raming voor het totale investeringsbudget wordt met 1.257.330,06 EUR inclusief btw overschreden ten opzichte van het initiële beschikbare budget van 1.115.003,72 EUR inclusief btw.  

De budgetoverschrijding is hoofdzakelijk te wijten aan:

 • de bijkomende noodzakelijke werken aan gebouwelementen voortvloeiend uit de diagnosenota;
 • de bijkomende dakisolatie;
 • de verdere technische uitwerking van het ontwerp;
 • de indexering van de ramingsprijzen in functie van de trend van toenemende prijzen in de bouwsector.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80% van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten  van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

 • In artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast. 
 • Artikel 6 §3.4. bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium. De opdracht van AG Vespa in het kader van deze bouw- en onderhoudsprojecten omvat de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van de overheidsopdrachten in eigen naam en voor rekening van de stad. De beleidsbeslissing tot het realiseren van deze bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad. De stad legt hierbij tevens het projectbudget vast.
 • In artikel 7, Lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
 • In artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt.

Algemene financiële opmerkingen

Op 18 juni 2021 (jaarnummer 4975) en 17 december 2021 (jaarnummer 10089) werd opdrachthouderschap voor dit project goedgekeurd voor respectievelijk 1.000.000,00 EUR en 115.003,72 EUR. Het eerste bedrag werd echter nog niet vastgelegd in bestelbon op het moment van besluitvorming. Het tweede bedrag werd geschrapt omdat het uitvoeringsbudget naar 2026 werd verschoven en er nog geen bestelbonnen kunnen worden opgemaakt voor volgende legislatuur.

Door gewijzigde inzichten in het project, kan het initiële bedrag van 1.000.00,00 EUR niet meer vastgelegd worden:

 • projectkoststijging door complexiteit van de werf, waardoor verdere besluitvorming nodig was;
 • opschuiven van de planning uitvoeringsfase naar 2025-2026;
 • opmaak subsidiedossier. Verwachtte ontvangst werd hierbij conservatief geschat op basis van een ‘standaardpremie’ (300.000,00 EUR) maar kan hopelijk hoger liggen.

Voor dit project bedraagt het budget voor de studiefase 150.000,00 EUR in  2023. Dit budget is voorzien op boekingsadres 2023/5322600000/221/2SBS070101P09976/SBT11246/2SA080119.

Het opdrachthouderschap voor de uitvoeringsfase zal later in deze legislatuur vastgelegd worden. Op dat moment moet bekeken worden of :

 • de gebudgetteerde ontvangsten overeen komen met de subsidiebelofte;
 • de gebudgetteerde uitgaven van 2.222.333,78 EUR toereikend zijn (2025-2026/5322600000/221/2SBS070101P09976/SBT11246/2SA080119). Door de uitvoering uit te stellen naar 2025-2026, zal de vetusteit namelijk stijgen. 

Samenvattend:

Projectbudget

Bedrag in EUR inclusief btw

Context

Initiële raming

1.000.000,00 EUR

2021_CBS_04975
Bestelbon niet opgemaakt

Bijkomende opdracht energiebesparende maatregel

115.003,72 EUR

2021_CBS_10089
BB 4005482930 (geschrapt omdat uitvoeringsbudget naar 2026 werd verschoven)

Verhoging raming na voorontwerp

1.257.330,06 EUR

Zie argumentatie hierboven

Totale raming projectbudget

2.372.333,78 EUR

 

Budget nu reeds vast te leggen voor de studiefase

150.000,00 EUR

Zie financiële tabel hieronder

Uitvoeringsfase – opdrachthouderschap later bekomen

2.222.333,78 EUR

Latere besluitvorming

 

AG Vespa voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

 

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070101 - Onderhoud gebouwen
2SBS070101P09976 - Exterieurrestauratie Kast

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het voorontwerp met aangepaste raming goed voor de restauratiewerken aan het exterieur, inclusief de funderingsmuren en de grachtmuren, van het Middelheimkasteel, Middelheimlaan 63 te 2020 Antwerpen.

Artikel 2

Het college keurt de budgetverhoging ten bedrage van 1.257.330,06 EUR inclusief btw goed.

Artikel 3

Het college keurt de herziening van het projectbudget goed voor de restauratiewerken aan het exterieur, inclusief de funderingsmuren en de grachtmuren, van het Middelheimkasteel, Middelheimlaan 63 te 2020 Antwerpen, voor een totaal investeringsbudget van 2.372.333,78 EUR inclusief btw, ereloon en 10% voor onvoorziene omstandigheden.

Artikel 4

Het college keurt vastlegging goed voor een bedrag van 123.966,94 EUR + 26.033,06 EUR (21% btw) = 150.000,00 EUR inclusief btw voor de studiefase van de restauratiewerken aan het exterieur, inclusief de funderingsmuren en de grachtmuren, van het Middelheimkasteel, Middelheimlaan 63 te 2020 Antwerpen aan AG Vespa, Paradeplein 25 te 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0267 402 076.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
P09976
Middelheimkasteel
exterieurrestauratie

studiefase

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0267 402 076
rekeningnummer: BE37 0910 1270 6928
150.000,00 EUR inclusief btwbudgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101P09976
subsidie: SBT11246
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300
4005542225