Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00524 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2019/357. Raamovereenkomst voor opleiding en consultancy wetgeving overheidsopdrachten en juridisch advies. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00524 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2019/357. Raamovereenkomst voor opleiding en consultancy wetgeving overheidsopdrachten en juridisch advies. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00524 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2019/357. Raamovereenkomst voor opleiding en consultancy wetgeving overheidsopdrachten en juridisch advies. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 8 november 2019 de raamovereenkomst voor opleiding, consultancy en juridisch advies wetgeving overheidsopdrachten voor Politiezone Antwerpen, voor een periode van 48 maanden, op basis van bestek PZA/2019/357 gegund aan de firma APeXPRO CV, Schorrelaan 2, bus 1, 2660 Antwerpen, ondernemingsnummer 0654.879.266 (jaarnummer 8974).

Argumentatie

De dienst aankoop van Politiezone Antwerpen wenst gedurende het dienstjaar 2023 beroep te doen op de firma APeXPRO CV voor opleiding, consultancy en juridisch advies betreffende aankopen en wetgeving overheidsopdrachten via de raamovereenkomst PZA/2019/357. De gevraagde dienstverlening is niet beschikbaar binnen de groep Stad Antwerpen. Politiezone Antwerpen wenst het bedrag van 40.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor 2023 vast te leggen om de facturen te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt maximaal 40.000,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2023. Op de budgetpositie 33000_12202 zal voor het dienstjaar 2023 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 40.000,00 EUR (inclusief 21% btw) via de gegunde raamovereenkomst PZA/2019/357 voor opleiding, consultancy en juridisch advies wetgeving overheidsopdrachten voor Politiezone Antwerpen wordt vastgelegd op de firma APeXPRO CV, Schorrelaan 2, bus 1, 2660 Antwerpen, ondernemingsnummer 0654.879.266.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Vastleggingsnummer

Vastlegging krediet voor opleiding, consultancy en juridisch advies wetgeving overheidsopdrachten gedurende het dienstjaar 2023.

APeXPRO CV, Schorrelaan 2, bus 1, 2660 Antwerpen, ondernemingsnummer 0654.879.266

40.000,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12202
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door de hogere overheid
volgt later