Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00526 - Politiezone Antwerpen - Openbare procedure met Europese bekendmaking PZA/2019/353. Plaatsen van tekstkarren. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00526 - Politiezone Antwerpen - Openbare procedure met Europese bekendmaking PZA/2019/353. Plaatsen van tekstkarren. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00526 - Politiezone Antwerpen - Openbare procedure met Europese bekendmaking PZA/2019/353. Plaatsen van tekstkarren. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 15 november 2019 de raamovereenkomst voor het plaatsen van tekstkarren voor Politiezone Antwerpen, gedurende een periode van 48 maanden, op basis van bestek PZA/2019/353 gegund aan de firma Fero Signalisatie nv, Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek, ondernemingsnummer 0869.748.817 (jaarnummer 9267).

Op 1 januari 2023 zijn Fero-Signalisatie nv, Admibo bv, Belsigns bv, en Haerens Invest nv gecentraliseerd in één juridische entiteit, zijnde Fero Group nv, J. De Blockstraat 81, 2830 Willebroek, ondernemingsnummer 0875.843.187.

Argumentatie

De dienst aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het geraamde bedrag van 100.500,00 EUR (inclusief 21% btw) voor  het dienstjaar 2023 vast te leggen, om de facturen voor het plaatsen en stallen van tekstkarren op basis van bestek PZA/2019/353 aan de firma Fero Group nv, Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek, ondernemingsnummer 0875.843.187, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave voor het dienstjaar 2023 wordt geraamd op 100.500,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Op de budgetpositie 33000_12406_01 zal voor het dienstjaar 2023 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het geraamde bedrag van 100.500,00 EUR (inclusief 21% btw) via de gegunde raamovereenkomst PZA/2019/353 voor het plaatsen en stallen van tekstkarren wordt vastgelegd op de firma Fero Group nv, Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek, ondernemingsnummer 0875.843.187.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Vastlegging

Vastlegging krediet voor het plaatsen en stallen van tekstkarren voor het dienstjaar 2023.

Fero Group nv, Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek, ondernemingsnummer 0875.843.187.

100.500,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60052
budgetpositie: 33000_12406_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
 budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
volgt later