Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00656 - Afrekening SOK Frankrijklei - Vastlegging krediet voor werken aan verdwijnpalen door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00656 - Afrekening SOK Frankrijklei - Vastlegging krediet voor werken aan verdwijnpalen door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Goedkeuring 2023_CBS_00656 - Afrekening SOK Frankrijklei - Vastlegging krediet voor werken aan verdwijnpalen door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 september 2017 (jaarnummer 08173) keurde het college de aanvraag stedenbouwkundige vergunning en de stedenbouwkundige lasten goed ten laste van NV MP Holdings, Louizalaan 65, 1050 Brussel.  De ontvangsten bij de stad Antwerpen dienen te worden aangewend (onder andere) voor de verbetering van de veiligheid en de beveiliging van de toegang tot het winkelgebied Meir (56.865,00 euro).  De stad Antwerpen maakte hiervoor dossier SOK_Frankrijklei op.

Op 16 maart 2021 (jaarnummer 00084) keurde het dircom van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de plaatsing van nieuwe installaties met automatische verdwijnpalen voor de omgeving van de Meir goed.

Argumentatie

Op de Meir zijn verschillende toegangen afgebakend met sassen met automatische verdwijnpalen om te verhinderen dat auto’s hier te allen tijde kunnen oprijden. 

Met de bedoeling de veiligheid van de omgeving van de Meir te vergroten en de toegang tot het winkelgebied te beveiligen, werden nieuwe installaties met automatische verdwijnpalen geplaatst.

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) staat in voor het beheer en de uitvoering van deze werken. 

Ingevolge de overeenkomsten stedenbouwkundige lasten waarnaar hierboven verwezen wordt, kan de stad een deel van deze kosten recupereren bij de belanghebbenden in deze dossiers.  

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 56§3 3° van het decreet lokaal bestuur is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor: het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

MPA ontving de facturen van de aannemers die de werken hebben uitgevoerd en wenst een deel van deze werken door te rekenen aan de stad voor het bedrag dat werd vastgelegd in de dossiers stedenbouwkundige lasten. Voor de betaling van de facturen aan MPA werd bestelbon 4005540054 opgemaakt voor een bedrag van  44.977,76 EUR voor SOK Frankrijklei.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010302 - Veilig inrichten openbaar domein/infrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en de uitbetaling van de investeringswerken aan verdwijnpalen (Leysstraat-Frankrijklei) voor een bedrag van 44.977,76 EUR aan Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed. Deze middelen zijn afkomstig uit de SOK-ontvangst AN22_SOK_FRANKRIJKL.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

investeringswerken aan verdwijnpalen SOK_Frankrijklei

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, NBE0267396039, IBAN BE21001379165703

44.977,76 EUR
budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2LMS010303A00000
subsidie: AN22_SOK_FRANKRIJKL
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300 
4005540054