Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00606 - Ondersteuning. Sport. Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00606 - Ondersteuning. Sport. Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_CBS_00606 - Ondersteuning. Sport. Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepast meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV, Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0698.992.391 van 866.649,71 EUR. 

De toekenning van een bijkomende ondersteuning voor 2023 ten bedrage van 120.855,09 EUR aan Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV, Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0698.992.391 voor de uitvoering van bijkomende aanpassingswerken op vraag van de brandweer werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 januari 2023 (jaarnummer 42).

Argumentatie

Tribune 1 voldeed niet aan de veiligheidsnormen inzake brandveiligheid. Hierdoor dienden verbeteringswerken in kader van de brandveiligheid uitgevoerd te worden om te voldoen aan de normen zoals opgelegd door de FOD Binnenlandse Zaken. Dit is essentieel om de tribune opnieuw op volle capaciteit in gebruik te mogen nemen. De aanvankelijke kostprijs voor deze verbeteringswerken werd geraamd op 866.649,71 EUR. Hiervoor werd reeds een nominatieve ondersteuning voorzien van 866.649,71 EUR bij aanpassing van het meerjarenplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 november 2022 (jaarnummer 665).

Brandweer Zone Antwerpen merkte op dat dat er nog enkele bijkomende aanpassingswerken uitgevoerd dienden te worden om te voldoen aan de afwijkingstoelating van de FOD Binnenlandse Zakenwaaronder het plaatsen van extra rookmelders. Het betreft een bijkomende investering voor een bedrag van 120.855,09 EUR. Deze extra ondersteuning werd toegekend door de gemeenteraad van 30 januari 2023 (jaarnummer 42).

De stad Antwerpen wenst via een ondersteuning tussen te komen in de kost voor deze werken.
In een afsprakennota worden de geldende verplichtingen overeengekomen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 56 §3, 3° van het Decreet voor lokaal bestuur is het college bevoegd voor  het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

Er werd reeds een nominatieve ondersteuning toegekend voor Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV bij aanpassing meerjarenplanning 6 voor een bedrag van 866.649,71 EUR voor de aanpassingswerken aan tribune 1 van het Olympisch Stadion in kader van brandveiligheid. Een bijkomende ondersteuning voor een bedrag van 120.855,09 EUR werd toegekend door de gemeenteraad van 30 januari 2023 (jaarnummer 42).

De uitgaven op een investeringskrediet zullen enkel uitbetaald worden op basis van facturen.

Een ondersteuningsbedrag zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0502 - Masterplan Sportinfrastructuur
2BRS050203 - Traditieclubs verankeren in bestaande voetbalstadions
2BRS050203P09923 - Atletenstraat_80_Olympisc

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de afsprakennota "Aanpassingswerken in het kader van de brandveiligheid van tribune 1 van het Olympisch Stadion" met een looptijd van 03 februari 2023 tot en met 01 juli 2023 goed voor de ondersteuning van Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV, Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0698.992.391, voor een bedrag van 987.504,80 EUR. 

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 987.504,80 EUR aan Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV, Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0698.992.391 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV

Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0698.992.391
Rekeningnummer: BE27 0689 1024 2973987.504,80 EUR
budgetplaats: 5113500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2BRS050203P09042
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA070740
budgetperiode: 2300
4505147465

Bijlagen