Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00614 - Bestek GAC/2017/4927. Raamovereenkomst werk- en veiligheidsschoenen - Beëindiging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00614 - Bestek GAC/2017/4927. Raamovereenkomst werk- en veiligheidsschoenen - Beëindiging - Goedkeuring 2023_CBS_00614 - Bestek GAC/2017/4927. Raamovereenkomst werk- en veiligheidsschoenen - Beëindiging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 juni 2018 (jaarnummer 05283) keurde het college de gunning van perceel 11 (werkschoen laag (slipper)) van de raamovereenkomst GAC/2017/4927 voor werk- en veiligheidsschoenen goed aan de firma Peeters - Lambrechts BV, Pedro Colomalaan(BOR) 3 te 2880 Bornem, met ondernemingsnummer 0440.101.371.

Op 17 juni 2022 (jaarnummer 05031) keurde het college de verlenging van dit perceel goed tot 27 juni 2023.

Gelet op de prijsstijging van grondstoffen als gevolg van de coronapandemie en het conflict in Oekraïne, en gelet op de gevolgen van deze voor de raamovereenkomst GAC/2017/4927 redelijkerwijze onvoorzienbare omstandigheden ten tijde van de indiening van de offertes, vroeg Peeters - Lambrechts BV een herziening van perceel 11 (werkschoen laag (slipper)) van de raamovereenkomst GAC/2017/4927 in de vorm van een prijsverhoging en een wijziging van de lage werkschoen.

Argumentatie

De aanbesteder heeft het verzoek van Peeters - Lambrechts BV – dat op vraag van de aanbesteder op 8 december 2022 door Peeters - Lambrechts BV werd aangevuld met een stavingsstukken en een becijferde rechtvaardiging – onderzocht en ruimer gekaderd.

Rekening houdend met de omvang van de gevraagde herziening is de aanbesteder er niet van overtuigd dat deze herziening zou leiden tot het economisch meest voordelige voorstel. Een herziening zou een te grote weerslag hebben op het mededingingsbeginsel dat centraal staat bij overheidsopdrachten. Daarom acht de aanbesteder het wenselijker om de behoefte via raamovereenkomst GAC/2014/2882 voor veiligheids- en werkkledij met bijhorende innovatieve dienstverlening in te vullen. 

Bijgevolg acht de aanbesteder het in de gegeven omstandigheden behoorlijker, redelijker en proportioneler om perceel 11 (werkschoen laag (slipper)) van de raamovereenkomst GAC/2017/4927 in toepassing van artikel 38/9 van het KB AUR te verbreken. De beëindiging van perceel 11 (werkschoen laag (slipper)) van de raamovereenkomst GAC/2017/4927 laat de aanbesteder tevens toe om haar behoefte te herbekijken en bij te schaven met het oog op een gebeurlijke nieuwe raamovereenkomst, wat de mededinging ten goede komt.

De beëindiging van perceel 11 (werkschoen laag (slipper)) van de raamovereenkomst GAC/2017/4927 heeft ook de beëindiging van de reeds geplaatste en nog uit te voeren deelopdrachten tot gevolg.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/9 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 kan de opdracht op vraag van de opdrachtnemer worden gewijzigd, voor zover de opdrachtnemer kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, deze omstandigheden niet konden worden ontweken en de gevolgen ervan niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan. De wijziging kan bestaan uit hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de beëindiging van perceel 11 (werkschoen laag (slipper)) van de raamovereenkomst GAC/2017/4927 voor werk- en veiligheidsschoenen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.