Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00601 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproepen in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00601 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproepen in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten - Goedkeuring 2023_CBS_00601 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproepen in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen nam in het bestuursakkoord ‘De grote verbinding’ de doelstelling op dat ieder kind in Antwerpen kan rekenen op kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang: ‘De stad ondersteunt de verschillende onderwijsnetten bij het realiseren van kwaliteitsvolle opvang in de scholen. Deze bestuursperiode wordt extra ingezet op een gevarieerd spel- en activiteitenaanbod in de opvang, onder andere door samenwerking met vrijetijdspartners.’

Het college keurde op 18 juni 2021 (jaarnummer 4988) het A'REA UP-programma en de eerste actienota goed. In het domein ‘De stad is een open leerlab’ wordt gestreefd naar een kwalitatieve, gevarieerde en toegankelijke vrijetijdsinvulling die kinderen en jongeren kansen biedt om te spelen en te genieten van hun vrije tijd.  

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams parlement het 'Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' goed. Het opzet van het decreet is een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen.

Het decreet legt de regie voor dit geïntegreerde aanbod in handen van het lokaal bestuur, waarvan verwacht wordt dat het met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt.

Het decreet trad in werking op 1 januari 2021. Vanaf 2026 kent de Vlaamse overheid de subsidies voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) rechtstreeks toe aan het lokaal bestuur, waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk wordt voor de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Het decreet legt een aantal voorwaarden op voor de besteding van deze subsidies en vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.

Op 30 juli 2021 (jaarnummer 6220) besliste het college om als stad de lokale regierol op te nemen over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren binnen het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Het college keurde de acht doelstellingen in functie van de regie over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren goed en de aanvraag van de subsidie voor de overgangstermijn bij het Agentschap Opgroeien.

Op 4 oktober 2021 kende het Agentschap Opgroeien een jaarlijkse subsidie van 1.635.277,81 EUR toe aan de stad Antwerpen voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2025.

Op 28 januari 2022 (jaarnummer 666) keurde het college een oproep goed waarmee organisaties gezocht werden die scholen kunnen ondersteunen in het kwalitatief en toegankelijk organiseren van de voor- en naschoolse opvang. Op 4 maart 2022 (jaarnummer 1751) keurde het college het resultaat van deze oproep goed. 

Op 11 februari 2022 (jaarnummer 1132) keurde het college drie oproepen (een kwalitatieve voor- en naschoolse opvang, een toegankelijke voor- en naschoolse opvang en een toegankelijk vrijetijdsaanbod) goed. Op 13 mei 2022 (jaarnummers 3865 en 3866) en 20 mei 2022 (jaarnummer 4063) keurde het college het resultaat van deze oproepen goed.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 4681) keurde het college drie oproepen (een kwalitatieve voor- en naschoolse opvang, een toegankelijke voor- en naschoolse opvang en een toegankelijk vrijetijdsaanbod) goed. Op 21 oktober 2022 (jaarnummer 8539) en 25 november 2022 (jaarnummer 9358) keurde het college het resultaat van deze oproepen goed.

Argumentatie

De stad Antwerpen gebruikt de overgangsfase en de bijhorende subsidie om via pilootprojecten een vrijetijdsbeleid op maat van alle kinderen en jongeren uit te werken, voor en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties. Er werden in februari 2022 drie oproepen gelanceerd, twee voor de voor- en naschoolse opvang en een voor het vrijetijdsaanbod. Als resultaat van de oproep werden meerdere organisaties, scholen en samenwerkingsverbanden geselecteerd. Om nog meer scholen, al dan niet in een samenwerkingsverband, en organisaties de kans te geven om in te stappen in de pilootprojecten werden de drie oproepen opnieuw gelanceerd in juni 2022. Ook in 2023 worden voor de voor- en naschoolse opvang drie oproepen opnieuw gelanceerd.

Met het pilootproject 'kwalitatieve voor- en naschoolse opvang' zoekt de stad Antwerpen scholen die in een samenwerkingsverband willen werken aan de kwaliteit van hun voor- en naschoolse opvang. Ook organisaties in een samenwerkingsverband met scholen komen in aanmerking. Bijna alle Antwerpse scholen organiseren zelf de voor- en naschoolse opvang met beperkte ondersteuning. Daarom wordt de focus gelegd op de ontzorging van scholen door hen de mogelijkheid te bieden om een kwaliteitscoördinator aan te werven die de opvang kwalitatiever zal organiseren. Deze kwaliteitscoördinator zal focussen op de praktische organisatie van de opvang, het aanwerven en ondersteunen van opvangbegeleiders, de communicatie en het contact met ouders en de scholen.

Met het pilootproject 'toegankelijke voor- en naschoolse opvang' zoekt de stad Antwerpen scholen, individueel of in een samenwerkingsverband, die willen werken aan de toegankelijkheid van hun voor- en naschoolse opvang. Ook organisaties die met een of meerdere scholen samenwerken voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang komen in aanmerking. De scholen engageren zich om, met ondersteuning van de stad Antwerpen, een toegankelijkheidsplan op te stellen en een kansentarief in te voeren. De stad Antwerpen compenseert minstens de helft van de inkomstenderving door de toepassing van het kansentarief via het principe van de solidaire kostendeling.

Met het pilootproject 'naschools vrijetijdsaanbod' zoekt de stad Antwerpen scholen, individueel of in een samenwerkingsverband, die een naschools activiteitenaanbod willen uitwerken. Ook organisaties die met een of meerdere scholen samenwerking voor de organisatie van dit naschools vrijetijdsaanbod komen in aanmerking. De focus ligt hier op het invoeren van het kansentarief en op het vervullen van de rollen om die activiteiten te laten plaatsvinden. De stad Antwerpen compenseert hier de volledige inkomstenderving door de toepassing van het kansentarief.

De pilootprojecten rond de voor- en naschoolse opvang starten vanaf het schooljaar 2023-2024, met de mogelijkheid om al in het voorjaar voorbereidingen te treffen, en lopen gedurende een schooljaar (voor kwaliteitsvolle voor- en en naschoolse opvang) of twee schooljaren (voor toegankelijke voor- en naschoolse opvang en naschools vrijetijdsaanbod). De pilootprojecten die twee jaar duren worden na één jaar geëvalueerd en kunnen op basis van die evaluatie bijgestuurd en verlengd worden.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen;
  • Het Kaderbesluit basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 10 van het delegatiebesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 154) bepaalt dat het college bevoegd is voor projectoproepen.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voor de oproepen is voorzien in de meerjarenbegroting op het boekingsadres:
Budgetplaats5112500000
Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
SubsidieSBT11259
FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode2300, 2400 en 2500

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020103 - Brede leeromgeving
7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat
2BRS040202PA6309 - DecreetBOA

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de oproep 'Een kwalitatieve voor- en naschoolse opvang in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten' goed.

Artikel 2

Het college keurt de oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten' goed.

Artikel 3

Het college keurt de oproep 'Een naschools activiteitenaanbod in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten' goed.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.