Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00521 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/437. Raamovereenkomst voor de aankoop van tactische vesten en kogelwerende vesten klasse IV. Fase 2. Gunning. Sluitingsbrief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00521 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/437. Raamovereenkomst voor de aankoop van tactische vesten en kogelwerende vesten klasse IV. Fase 2. Gunning. Sluitingsbrief. Ondertekening - Goedkeuring 2023_CBS_00521 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/437. Raamovereenkomst voor de aankoop van tactische vesten en kogelwerende vesten klasse IV. Fase 2. Gunning. Sluitingsbrief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 goed dat Politiezone Antwerpen de mededingingsprocedure met onderhandeling met referentie PZA/2022/437, voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van tactische vesten en kogelwerende vesten klasse IV, voor een periode van 48 maanden uitschrijft (jaarnummer 00268).

De opdracht wordt opgedeeld in drie percelen:

  • perceel één: volledig moduleerbare tactische vesten;
  • perceel twee: tactische vesten;
  • perceel drie: kogelwerende vesten klasse IV.

Het college keurde op 26 augustus 2022 de selectie van de kandidaten goed (jaarnummer 06869).

Hiertoe werd een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgeschreven met referentie PZA/2022/437.

Argumentatie

De mededingingsprocedure met onderhandeling is een tweefasige procedure.

In de eerste fase werd de oproep tot mededinging gepubliceerd en werden de volgende kandidaten geselecteerd:

FirmaMotivering
Ambassador Arms
Geselecteerd op basis van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In orde na verificatie van het UEA. Volledig regelmatig.
COBBS Belux BV
Geselecteerd op basis van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In orde na verificatie van het UEA. Volledig regelmatig.
Global Safety MattersGeselecteerd op basis van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In orde na verificatie van het UEA. Volledig regelmatig.
Levelfour BelgiqueGeselecteerd op basis van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In orde na verificatie van het UEA. Volledig regelmatig.
Lindnerhof-Taktik GmbHGeselecteerd op basis van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In orde na verificatie van het UEA. Volledig regelmatig.
RaptorGeselecteerd op basis van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In orde na verificatie van het UEA. Volledig regelmatig.


Volgende inschrijvers dienden een offerte in:

NaamPercelen
COBBS Belux BV1 en 2
Global Safety Matters1
Levelfour Belgique1, 2 en 3

 

De firma Global Safety Matters diende geen regelmatige finale offerte in. 


Volgens gemotiveerd gunningsverslag werden volgende punten toegekend:

Perceel 1: volledig moduleerbare tactische vesten

FirmaPrijs/35
Kwaliteit/
45 
Leveringstermijn
/10
Waarborgtermijn
/10
Totaal/100
COBBS Belux BV26,5335,5510,0010,0082,08
Levelfour Belgique35,0036,4510,004,0085,45


De firma Levelfour Belgique diende de meest gunstige regelmatige offerte in. De volledig moduleerbare tactische vesten voor Politiezone Antwerpen zal gegund worden aan de firma Levelfour Belgique, Avenue Pasteur 2A, 1300 Waver, ondernemingsnummer 0737.670.944, tegen een totaalbedrag van 135.546,38 EUR (inclusief 21% btw) voor 48 maanden.

Perceel 2: tactische vesten

FirmaPrijs/35
Kwaliteit/
45 

Leveringstermijn
/10

Waarborgtermijn
/10

Totaal/100
COBBS Belux BV35,0022,508,3310,0075,83
Levelfour Belgique29,4045,0010,004,0088,40


De firma Levelfour Belgique diende de meest gunstige regelmatige offerte in. De tactische vesten voor Politiezone Antwerpen zal gegund worden aan de firma Levelfour Belgique, Avenue Pasteur 2A, 1300 Waver, ondernemingsnummer 0737.670.944, tegen een totaalbedrag van 40.656,00 EUR (inclusief 21% btw) voor 48 maanden.

Perceel 3: kogelwerende vesten klasse IV

De ingediende offerte voldeed niet aan de gevraagde specificaties. Daarom wenst Politiezone Antwerpen de mededingingsprocedure met onderhandeling met referentie PZA/2022/437 voor perceel 3 niet te gunnen.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 176.202,38 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_12405 zal voor de dienstjaren 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027 voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat perceel 1 en 2 van de mededingingsprocedure met onderhandeling met referentie PZA/2022/437 voor de aankoop van tactische vesten voor de dienstjaren 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 wordt gegund aan de firma Levelfour Belgique, Avenue Pasteur 2A, 1300 Waver, ondernemingsnummer 0737.670.944.

Het college keurt goed dat perceel 3 niet wordt gegund.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Compleet moduleerbare tactische vesten
Levelfour Belgique, Avenue Pasteur 2A, 1300 Waver, ondernemingsnummer 0737.670.944.
135.546,38 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12405
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door de hogere overheid, door het college en door de gemeenteraad.
Nog niet van toepassing
Tactische vesten
Levelfour Belgique, Avenue Pasteur 2A, 1300 Waver, ondernemingsnummer 0737.670.944.
40.656,00 EUR (inclusief 21% btw)budgetplaats: 60061
budgetpositie: 33000_12405
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700


Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2027 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door de hogere overheid, door het college en door de gemeenteraad. 
Nog niet van toepassing