Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00518 - Politiezone Antwerpen - AG Digipolis Antwerpen. Algemene werkingskosten. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00518 - Politiezone Antwerpen - AG Digipolis Antwerpen. Algemene werkingskosten. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00518 - Politiezone Antwerpen - AG Digipolis Antwerpen. Algemene werkingskosten. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Digipolis Antwerpen goed (jaarnummer 361). De gemeenteraad besliste tevens dat AG Digipolis Antwerpen zal fungeren als zelfstandige groepering van personen in de zin van artikel 44, §2bis van het Btw-wetboek (een zogenaamde kosten delende vereniging). 

Op 23 november 2020 keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst van AG Digipolis Antwerpen goed (jaarnummer 665). 

De Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën leverde op 20 oktober 2020 een ruling af waarin bevestigd werd dat AG Digipolis Antwerpen gebruik kan maken van de btw-vrijstelling voor kosten delende verenigingen, op voorwaarde dat de wettelijke regels terzake, en de concretiseringen van die regels die in de ruling worden vastgelegd, worden nageleefd.

AG Digipolis Antwerpen zal haar leden factureren voor de geleverde goederen en diensten en voor hun aandeel in de gezamenlijke kosten.

Op 28 november 2022 keurde de gemeenteraad de politiebegroting 2023 - gewone en buitengewone begroting - goed (jaarnummer 674).

Argumentatie

Op basis van de meerjarenbegroting 2020-2025 vraagt de dienst aankoop van Politiezone Antwerpen het geraamde bedrag van 14.863.624,93 EUR (vrij van btw) voor 2023 vast te leggen, om de algemene werkingskosten 2023 voor het stabiel en performant houden van de IT-infrastructuur aan AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350, te kunnen betalen.

De aanrekening gebeurt op basis van facturen.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 in verband met het in-house-toezicht.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De algemene werkingskosten worden uitbetaald op basis van facturen. Hiertoe zal een gedetailleerde rapportering worden opgezet.

AG Digipolis Antwerpen zal per lid een gedetailleerde cashplanning uitwerken. Op basis van deze cashplanning zullen de leden maandelijks een voorschot uitbetalen. Op het einde van het kwartaal zal AG Digipolis Antwerpen alle gemaakte kosten verantwoorden op basis van de geboekte leveranciersfacturen.

Als blijkt dat het bedrag van de betaalde voorschotten, het bedrag van de gemaakte kosten overstijgt, dan zal AG Digipolis Antwerpen een creditnota opmaken voor het verschil. Deze zal in mindering gebracht worden van het volgende voorschot.

Als blijkt dat het bedrag van de betaalde voorschotten onvoldoende is om het bedrag van de gemaakte kosten te betalen, dan zal AG Digipolis Antwerpen een bijkomende factuur opmaken voor het verschil. Deze factuur zal op 30 dagen betaald worden.

De totale uitgave wordt geraamd op 14.863.624,93 EUR (vrij van btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2023 wordt op de budgetpositie 33000_12313 voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 14.863.624,93 EUR (vrij van btw) voor de algemene werkingskosten 2023 voor het stabiel en performant houden van de IT-infrastructuur wordt vastgelegd op AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350.

De aanrekening gebeurt op basis van facturen.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Vastleggingsnummer

Vastleggen van het krediet van de algemene werkingskosten 2023 voor het stabiel en performant houden van de IT-infrastructuur.

AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350

Rekeningnummer: BE16 0910 2236 3074

14.863.624,93 EUR (vrij van btw)

 

budgetplaats: 60040
budgetpositie: 33000_12313
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

Wordt later opgemaakt