Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00585 - Stedelijk patrimonium. IVA KOP. Stedelijk kinderdagverblijf Melkweg, Apollostraat 150, 2600 Berchem - Renovatie en nieuwbouw. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet voor herzieningen en overschrijding vermoedelijke hoeveelheden. Correctiebestelling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00585 - Stedelijk patrimonium. IVA KOP. Stedelijk kinderdagverblijf Melkweg, Apollostraat 150, 2600 Berchem - Renovatie en nieuwbouw. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet voor herzieningen en overschrijding vermoedelijke hoeveelheden. Correctiebestelling - Goedkeuring 2023_CBS_00585 - Stedelijk patrimonium. IVA KOP. Stedelijk kinderdagverblijf Melkweg, Apollostraat 150, 2600 Berchem - Renovatie en nieuwbouw. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet voor herzieningen en overschrijding vermoedelijke hoeveelheden. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring stopzetting bestek GAC_2019_00764 en heraanbesteding onder bestek GAC_2019_01105college24 januari 2020644
Goedkeuring  bestek GAC_2019_01105 - herbestemming tot stedelijk kinderdagverblijf. Selectie
college6 maart 20202134
Goedkeuring  bestek GAC_2019_01105 herbestemming tot stedelijk kinderdagverblijf. Gunningcollege24 juli 20206349
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestellingcollege18 december 202010484
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestellingcollege 12 maart 20211989
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestelling
college30 juli 20216217
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestelling
college8 juli 20225678
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestelling

college
25 november 2022
09354


In zitting van 24 juli 2020 (jaarnummer 6349) keurde het college de gunning goed voor "Apollostraat 150, Herbestemming tot stedelijk kinderdagverblijf ", op basis van bestek GAC_2019_01105, aan Bouwbedrijf Floré nv, Schaarbeekstraat 21, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0403.827.529 tegen een bedrag van 5.330.050,00 EUR inclusief btw.

Argumentatie

1. Vastlegging bijkomend krediet voor herzieningen

Gezien de fel doorstijgende herzieningen dient er bijkomend budget te worden vastgelegd om de continuïteit van de betalingen voor de werken te kunnen garanderen. 

 Voor deze werken werd reeds 782.328,00 EUR exclusief btw aan herzieningen vastgelegd.

Jaarnummer

Omschrijving

Budget in EUR, exclusief btw

6349

Marge voor herzieningen bij gunning juli 2020

224. 000,00 EUR

 

5678

Herzieningen vastgelegd juli 2022

348.650,00 EUR

9354

Herzieningen vastgelegd november 2022

209.678,00 EUR

TOTAAL

 

782.328,00 EUR

 

Tot nu toe werd er reeds 1.037.971,72 EUR exclusief btw gefactureerd voor herzieningen in de basis en bisstaat. Samen met het actueel vastgesteld aandeel voor de uitbetaling van herzieningen van de laatste basisstaat (VS 26), namelijk 68.146,49 EUR exclusief btw, geeft dit een totaal noodzakelijk budget voor de uitbetaling van herzieningen van 1.106.118,21 EUR exclusief btw.

Op basis van de nog beschikbare kredieten voor dit project (P08982) en het actueel vastgesteld aandeel voor betaling van herzieningen, zal een bedrag van 323.790,21EUR + 67.995,94 EUR (21% btw)= 391.786,15 EUR, inclusief 21% btw vast worden gelegd.

2. Vastlegging bijkomend krediet voor overschrijding vermoedelijke hoeveelheden

De voorziene posten in de basisstaat voor vermoedelijke hoeveelheden werden in totaal overschreden. De hoeveelheden werden in kaart gebracht en gecontroleerd gedurende de gehele werfopvolging.
Bij gunning van de opdracht werd voor deze artikels 483.641,95 EUR exclusief btw vastgelegd.
Tot op heden werd voor deze artikels reeds 540.855,80 EUR exclusief btw gevorderd waarvan:

  • 146.710,11 EUR exclusief btw in meer;
  • -89.496,27 EUR exclusief btw in min.

Er dient dus voorlopig 57.213,84 EUR + 12.014,91 EUR (21% BTW) = 69.228,75 EUR, inclusief 21% btw bijkomend vastgelegd te worden voor overschrijding van posten in vermoedelijke hoeveelheden. Indien er saldo over is bij de eindafrekening zal dit terug vrijkomen

 3. Totale vastlegging bijkomend krediet 

Op basis van de nog beschikbare kredieten voor dit project (P08982), het actueel vastgesteld aandeel voor betaling van herzieningen en de overschrijding van vermoedelijke hoeveelheden, zal een totaalbedrag van 381.004,05 EUR + 80.010,85 EUR (21% btw)=  461.014,90 EUR, inclusief 21% btw vast worden gelegd.

Dit bedrag dient integraal in bestelbon te worden vastgelegd om de continuïteit van de betalingen te verzekeren.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, < 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017. Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden aangebracht, wanneer de wijziging ongeacht de geldelijke waarde ervan, in de oorspronkelijke opdrachtdocumenten was voorzien in een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule.

De herzieningsclausules omschrijven het toepassingsgebied en de aard van de mogelijke wijzigingen alsmede de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet in wijzigingen die de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst kunnen veranderen.


In toepassing van artikel 38/7 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.

1 § 1. In toepassing van artikel 10 van de wet voorzien de opdrachtdocumenten bij een opdracht voor werken een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarbij wordt voorzien in de herziening van de prijzen op grond van de prijsevolutie van volgende hoofdcomponenten:

   1° de uurlonen van het personeel en de sociale lasten;

   2° in functie van de aard van de opdracht, één of meer relevante elementen zoals de materiaalprijzen, de grondstofprijzen, wisselkoersen.

   De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur.

   De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.

   Een prijsherziening is niet verplicht voor de opdrachten beneden een geraamd bedrag van 120.000 euro en wanneer de initiële uitvoeringstermijn minder dan honderdtwintig werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen beslaat.

   Â§ 2. In toepassing van artikel 10 van de wet kunnen de opdrachtdocumenten voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin de modaliteiten voor een prijsherziening worden bepaald aan de hand van één of meer verschillende elementen zoals met name de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen of de wisselkoersen.

   De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur. In geval van moeilijkheden om een prijsherzieningsformule samen te stellen, kan de aanbesteder de gezondheidsindex, de index van consumptieprijzen of een andere passende index hanteren.

   De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.


Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van  het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze opdracht werden volgende bestelbonnen vastgelegd:

Bestelbon

Omschrijving

Budget in EUR, exclusief btw

Saldo, exclusief btw

4005409244

gunning aannemer inclusief marge

4.629.000,00 EUR

0,00 EUR
4105052851Verrekeningen deel A (incl. herzieningen)
24.583,99 EUR0,00 EUR

4105054004

Verrekeningen deel B (excl. herzieningen)

42.330,56 EUR

0,00 EUR
4105055491Verrekeningen deel B (excl. herzieningen)
46.736,10 EUR0,00 EUR

4005462683

Verrekeningen deel C (excl. herzieningen) 

81.189,96 EUR

0,00 EUR
4005514817Verrekeningen deel D (excl. herzieningen) en herzieningen op basisstaat379.397,93 EUR21,05 EUR
4005535012Verrekeningen deel E (excl. herzieningen) en herzieningen op basisstaat
380.518,35 EUR123.022,53 EUR

TOTAAL

 

5.583.756,89 EUR

123.043,58 EUR


Een bedrag van 5.583.756,89  EUR, exclusief 21% btw, ligt reeds vast in bestaande bestelbonnen. Het nog openstaande saldo is evenwel voorzien en noodzakelijk voor de betaling van vorderingen, verrekeningen en herzieningen van posten uit de gegunde opdracht. Om een continuïteit van de betalingen te garanderen is het aangewezen om nog bijkomend budget vast te leggen.

De totale meerkost voor herzieningen en de overschrijding van vermoedelijke hoeveelheden bedraagt 381.004,05 EUR + 80.010,85 EUR (21% btw) = 461.014,90 EUR, inclusief 21% btw  en zal verrekend worden op de investeringskredieten van boekjaar 2023. 

Dit bedrag dient integraal in bestelbon te worden vastgelegd.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS02 - Kinderopvang
2HMS0202 - Stedelijke kinderopvang
2HMS020201 - Kwalitatief, efficiënt en modern opvangaanbod
2HMS020201P08982 - Apollostraat_150_kinderda

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanpassing van posten in vermoedelijke hoeveelheden goed op naam van Bouwbedrijf Floré nv, Schaarbeekstraat 21, 9120 Beveren, met ondernemingsnummer 0403.827.529 voor het totaalbedrag van 57.213,84 EUR + 12.014,91 EUR (21% BTW) = 69.228,75 EUR, inclusief BTW.

Artikel 2

Het college keurt de kredietvastlegging goed voor een bedrag van 381.004,05 EUR + 80.010,85 EUR (21% btw) = 461.014,90 EUR, inclusief 21% btw, voor de prijsherzieningen en overschrijding vermoedelijke hoeveelheden van de opdracht P08982: renovatie en nieuwbouw van het stedelijk kinderdagverblijf Melkweg gelegen Apollostraat 150, 2600 Berchem op naam van Bouwbedrijf Floré nv, Schaarbeekstraat 21, 9120 Beveren, met ondernemingsnummer 0403.827.529.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
P08982: wijziging opdracht renovatie en nieuwbouw Apollostraat 150, 2600 Berchem

Wijziging opdracht. Correctiebestelling

Bouwbedrijf Floré nv
Schaarbeekstraat 21
9120 Beveren
Ondernemingsnummer: 0403.827.529
Rekeningnummer: BE36 4141 0154 4181
461.014,90  EUR
inclusief 21% btw
budgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2HMS020201P08982
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040945
budgetperiode: 2300
4005541572