Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00516 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract PZA/2021/424 voor de aankoop van kantoormeubilair. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00516 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract PZA/2021/424 voor de aankoop van kantoormeubilair. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00516 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract PZA/2021/424 voor de aankoop van kantoormeubilair. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 12 augustus 2022 het inrichten, aankopen en leveren van meubilair, op basis van bestek PZA/2021/424, gegund aan de firma BM Kantoor en Projectmeubelen, Wijmeriestraat 15, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0476.527.940 (jaarnummer 6480).

Politiezone Antwerpen wenst voor de dienst noodhulp drie pauzeruimtes te creëren in de regiokantoren Noord, Bredabaan 399, 2170 Merksem, Zuid, Doornstraat 2, 2610 Wilrijk en Oost, Unolaan 2, 2100 Deurne. Politiezone Antwerpen kiest voor meubilair dat aangepast is aan de nieuwe politiekantoren en beantwoordt aan Het Nieuwe Werken.

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst over te gaan tot de aankoop van volgend kantoormeubilair via het raamcontract PZA/2021/424:

Regiokantoor Noord, Bredabaan 399, 2170 Merksem:

  • 2 stoelen; 
  • 2 bijzettafels;
  • 1 vloerlamp.

Regiokantoor Zuid, Doornstraat 2, 2610 Wilrijk:

  • 2 stoelen;
  • 2 bijzettafels;
  • 1 tafel;
  • 1 vloerlamp.

Regiokantoor Oost, Unolaan 2, 2100 Deurne:

  • 2 stoelen.


Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Artikel 47, §2 stelt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld

van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 12.888,12 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2023 is op budgetpositie 33000_74151 voldoende krediet beschikbaar onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 12.888,12 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van kantoormeubilair voor de regiokantoren Noord, Bredabaan 399, 2170 Merksem, Zuid, Doornstraat 2, 2610 Wilrijk en Oost, Unolaan 2, 2100 Deurne via de gegunde raamovereenkomst PZA/2021/424 wordt vastgelegd op de firma BM Kantoor en Projectmeubelen, Wijmeriestraat 15, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0476.527.940.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:


OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vastlegging krediet 2023 voor het aankopen van kantoormeubilair voor het regiokantoor Noord, Bredabaan 399, 2170 Merksem, via het raamcontract PZA/2021/424.

BM Kantoor en Projectmeubelen, Wijmeriestraat 15, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0476.527.940
4.587,96 EUR (inclusief 21%) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_74151
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
Wordt later opgemaakt
Vastlegging krediet 2023 voor het aankopen van kantoormeubilair voor het regiokantoor Zuid, Doornstraat 2, 2610 Wilrijk, via het raamcontract PZA/2021/424.

BM Kantoor en Projectmeubelen, Wijmeriestraat 15, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0476.527.940
5.153,72 EUR (inclusief 21%)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_74151
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
Wordt later opgemaakt
Vastlegging krediet 2023 voor het aankopen van kantoormeubilair voor het regiokantoor Oost, Unolaan 2, 2100 Deurne, via het raamcontract PZA/2021/424.

BM Kantoor en Projectmeubelen, Wijmeriestraat 15, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0476.527.940
3.146,44 EUR (inclusief 21%)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_74151
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
Wordt later opgemaakt