Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00519 - Politiezone Antwerpen - Digipolis 1, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen. Jaarlijkse servicekosten. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00519 - Politiezone Antwerpen - Digipolis 1, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen. Jaarlijkse servicekosten. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00519 - Politiezone Antwerpen - Digipolis 1, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen. Jaarlijkse servicekosten. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 1 maart 2013 goedgekeurd dat de vierde verdieping van het gebouw Digipolis 1 in gebruik werd genomen door de directie informatie- en communicatietechnologie (ICT) (jaarnummer 1749).

Het college heeft op 5 december 2014 goedgekeurd dat de directie financiën en logistiek (FILOG) op de eerste verdieping en de afdeling informatiegestuurde politiezorg (thans intelligence led policing) op de tweede verdieping van het gebouw Digipolis 1 werden gehuisvest (jaarnummer 12209).

Het college heeft op 7 oktober 2016 goedgekeurd dat de vijfde verdieping van het gebouw Digipolis 1 in gebruik werd genomen door de directie ICT (jaarnummer 8539).

Het college heeft op 17 augustus 2018 goedgekeurd dat twee kantoorruimtes op het gelijkvloers, de derde verdieping, 50 parkeerplaatsen bovengronds en 40 parkeerplaatsen ondergronds in het gebouw Digipolis 1 bijkomend in gebruik werden genomen door de afdeling lokale recherche en nazorg (jaarnummer 7371).

Voor het gebruik van deze ruimtes moet Politiezone Antwerpen de volgende onkosten betalen aan AG Digipolis:

  • algemene kosten;
  • kosten elektriciteit;
  • kosten gas;
  • kosten water;
  • kosten schoonmaak;
  • kosten catering refter;
  • kosten koffieverbruik;
  • kosten onderhoud liften en HVAC.

Argumentatie

De dienst aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het geraamde bedrag van 361.823,00 EUR (vrij van btw) voor 2023 vast te leggen, om de factuur voor de jaarlijkse servicekosten 2023 voor het gebruik van Digipolis 1 door Politiezone Antwerpen aan AG Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 361.823,00 EUR (vrij van btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2023 is op de budgetpositie 33000_12601_02 voldoende krediet beschikbaar onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 361.823,00 EUR (vrij van btw) voor de jaarlijkse servicekosten 2023 voor het gebruik van Digipolis 1 door Politiezone Antwerpen wordt vastgelegd op AG Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastlegging krediet 2023 voor de jaarlijkse servicekosten voor het gebruik van Digipolis 1 door Politiezone Antwerpen.

AG Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350

361.823,00 EUR (vrij van btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.


Wordt later opgemaakt