Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00607 - Ondersteuning. Sport. Royal Antwerp Football Club NV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00607 - Ondersteuning. Sport. Royal Antwerp Football Club NV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_CBS_00607 - Ondersteuning. Sport. Royal Antwerp Football Club NV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepaste meerjarenplan goed. Daarin werd nog geen nominatieve investeringsondersteuning toegekend aan Royal Antwerp Football Club NV, Oude Bosuilbaan 54a, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0839.407.415.  

De nominatieve ondersteuning voor 2023 ten bedrage van 500.0000,00 EUR aan Royal Antwerp Football Club NV, Oude Bosuilbaan 54a, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0839.407.415 voor de tijdelijke infrastructuur aan Sportkamer 2 in Park Groot Schijn werd toegekend door de gemeenteraad van 30 januari 2023 (jaarnummer 43).

Argumentatie

In afwachting van de definitieve realisatie van Sportkamer 2 in Park Groot Schijn wil Royal Antwerp Football Club NV, Oude Bosuilbaan 54a, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0839.407.415 sportkamer 2 binnen Park Groot Schijn in Deurne opwaarderen en in gebruik nemen. Zij zal op deze locatie een kwalitatieve sportsite uitbouwen voor haar elite jeugdwerking. Vanaf het voetbalseizoen 2023-2024 heeft de club hiervoor nood aan een voldoende groot gebied om minstens twee voetbalvelden aan te leggen, in afwachting van verdere ontwikkelingsmogelijkheden op en rond hun eigen Bosuilsite. Op andere locaties werd hiervoor geen alternatieve oplossing gevonden. Dit betreft een tijdelijke oplossing voor de jeugdwerking van Royal Antwerp Football Club NV, Oude Bosuilbaan 54a, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0839.407.415, gezien onder de nieuwe tribunes van het Bosuilstadion reeds de indoor-jeugdinfrastructuur is opgebouwd. De jeugdvelden zullen dus op relatief korte termijn een plaats moeten krijgen rond het stadion.

De stad wenst dit project te ondersteunen gezien het kadert binnen de stedelijke toekomstvisie en de verdere uitbouw van sportpark Park Groot Schijn. Het college legt in een afsprakennota de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vast, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.


Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 56 §3, 3° van het Decreet voor lokaal bestuur is het college bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

Er werd een nominatieve ondersteuning toegekend door de gemeenteraad van 30 januari 2023 (jaarnummer 43) ten aanzien van Royal Antwerp Football Club NV, Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0839.407.415 voor een bedrag van 500.000,00 EUR voor de realisatie van tijdelijke sportinfrastructuur in Sportkamer 2.

De uitgaven op een investeringskrediet zullen enkel uitbetaald worden op basis van facturen.

Een ondersteuningsbedrag zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0502 - Masterplan Sportinfrastructuur
2BRS050206 - Park Groot Schijn uitbouwen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de afsprakennota "Tijdelijke sportinfrastructuur sportkamer 2" goed met een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2027 voor de ondersteuning van Royal Antwerp Football Club NV, Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0839.407.415 via een ondersteuning van 500.000,00 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Royal Antwerp Football Club NV
Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0839.407.415
Rekeningnummer: BE64 1030 7375 7252


500.000,00 EUR
budgetplaats: 5113500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2BRS050203A0000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA070740
budgetperiode: 2300
4505147479 

Bijlagen