Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00525 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/452. Aanstellen evenementenbureau voor het organiseren van een congres - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00525 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/452. Aanstellen evenementenbureau voor het organiseren van een congres - Goedkeuring 2023_CBS_00525 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/452. Aanstellen evenementenbureau voor het organiseren van een congres - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De afdeling inlichtingen, terrorisme, extremisme en liaison (INTEL) van Politiezone Antwerpen wenst voor de huidige SHIELD-leden een congres te organiseren in samenwerking met een evenementenbureau. Het Antwerpen SHIELD-netwerk is een initiatief van Politiezone Antwerpen, geïnspireerd op het SHIELD-netwerk van de New York Police Department (NYPD). Het netwerk omvat een rechtstreekse communicatielijn tussen politie en de publiek/private sector. Deze samenwerking is gebaseerd op het uitwisselen van informatie in het kader van de strijd tegen terrorisme, extremisme en radicalisering.

Met de organisatie van dit derde SHIELD-congres en met de aanwinst van het nieuwe SHIELD-lid 'Rotterdam' wil Politiezone Antwerpen haar netwerk met de publiek-private partners verder versterken. Op vrijdag 22 september 2023 zal deze congresdag plaatsvinden en krijgen de SHIELD-leden inzage in de verdere ontwikkeling van het SHIELD-platform. Nationale en internationale experten komen aan het woord die een breed scala aan topics aanraken die verband houden met de strijd en aanpak van terrorisme en radicalisering. Er zal voldoende tijd voorzien worden om informeel te netwerken. 

Hiertoe wordt een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven met referentie PZA/2022/452.

Argumentatie

Volgende firma's zullen worden aangeschreven voor het indienen van een offerte:

Firma Adres
Beoplus bvbaRotterdamstraat 73, 2060 Antwerpen
Jada Events bvbaScheldestraat 57, 2000 Antwerpen
The Oval office bvMechelsesteenweg 271 bus 10.1, 2018 Antwerpen


De juridische situatie van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (uitsluitingsgrond):

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten (impliciete verklaring op erewoord).

De economische en financiële draagkracht van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgend criterium (selectiecriterium):

  • het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

De technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal beoordeeld worden volgens volgende criteria (selectiecriteria)

  • een lijst van gelijkaardige evenementen in de laatste drie jaar, met vermelding van het bedrag, het aantal deelnemers, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor deze georganiseerd werden;
  • het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

De offertes zullen worden beoordeeld volgens volgende gunningscriteria:

Criterium Weging
Prijs 35 punten
Uitwerking evenement35 punten
Plan van aanpak 15 punten
Communicatieplan 15 punten

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_12316 is voor het dienstjaar 2023 voldoende krediet beschikbaar onder voorbehoud van goedkeuring door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat Politiezone Antwerpen een overheidsopdracht uitschrijft voor het aanstellen van een evenementenbureau voor het organiseren van een congres voor de afdeling INTEL van Politiezone Antwerpen en dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven met referentie PZA/2022/452.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Organisatie congres Shield 2023   budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12316
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door de hogere overheid.
Nog niet van toepassing

Bijlagen

  • 20221212_452_Bestek.pdf
  • Verklaring Plicht tot geheimhouding_bijlage C.docx
  • Aanvraagformulier veiligheidsverificatie_bijlage D.docx