Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00624 - Ondersteuning. Werk. Hack Your Future Belgium vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00624 - Ondersteuning. Werk. Hack Your Future Belgium vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring 2023_CBS_00624 - Ondersteuning. Werk. Hack Your Future Belgium vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 16 juli 2021 (jaarnummer 5909) keurde het college de afsprakennota 'Hack Your Future @ Antwerp' met Open Knowledge vzw goed voor de looptijd van 19 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 goed. 

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning ten bedrage van jaarlijks 60.000,00 EUR van 2023 tot en met 2025 werd toegekend op de beleidsdoelstelling 2LWS05 aan Open Knowledge Belgium vzw (OKB), Kantersteen 12, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer BE0485.419.930.

Op 30 januari 2023 (jaarnummer 34) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning goed van een ondersteuning op exploitatiekrediet op beleidsdoelstelling 2LWS05 van jaarlijks 60.000,00 EUR voor de jaren 2023 tot en met 2025 aan Hack Your Future Belgium vzw, Tervurenlaan 142, 1150 Sint-Pieters-Woluwe met ondernemingsnummer BE0787.166.183. 

De activiteiten die de stad Antwerpen ondersteunt werden namelijk vanuit OKB ondergebracht in de nieuwe aparte juridische structuur Hack Your Future Belgium vzw.

Argumentatie

De stad Antwerpen wil kwetsbare doelgroepen meer en beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt, zodat de lokale tewerkstellingsnoden van Antwerpse werkgevers vlotter ingevuld geraken. Om de inactiviteitsgraad te doen krimpen, de werkzaamheidsgraad te verhogen en elk talent uit de potentiële arbeidsreserve aan te kunnen boren, gaat de dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Werk samenwerkingen en partnerschappen aan met specifieke partners uit het werkveld.  

De stad Antwerpen wil partners die de afgelopen jaren met hun projectwerkingen succesvol hebben bijgedragen aan bovenstaande doelstellingen een ondersteuning van de werking bieden over drie jaar zodat de continuïteit gegarandeerd wordt. Hiervoor zal een maximaal ondersteuningsbudget van 60.000,00 EUR per jaar worden toegekend. Binnen deze periode van financiële stabiliteit verwacht de stad Antwerpen van de partner een evolutie naar een duurzamer organisatiemodel waarbij maximale financiële zelfredzaamheid vooropgesteld wordt.  

Hack Your Future Belgium vzw komt voor deze ondersteuning in aanmerking.

Op basis van de tussentijdse evaluatie kan jaarlijks worden besloten om de doelstellingen en KPI's aan te passen waarbij eventuele wijzigingen zullen worden gespecificeerd en geactualiseerd in een actieplan dat als addendum wordt toegevoegd en aan het college wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

De werkzaamheidsgraad in de stad Antwerpen (66,4 %) ligt lager dan het Vlaams gemiddelde (75,2%). Momenteel telt de stad Antwerpen 28.620 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Een groot aantal van deze werkzoekenden bevindt zich in een kwetsbare positie. Voor hen is de afstand tot de arbeidsmarkt vaak te groot. Eén derde van deze groep beschikt over een beperkte kennis Nederlands (30,2%). 

De arbeidsmarktkrapte blijft zich manifesteren. De sector informatica, media en telecommunicatie had 301 openstaande vacatures eind oktober 2022. Covid-19 heeft de digitalisering en de nood aan digitaal geschoolde werknemers in een stroomversnelling gebracht.

Hack Your Future Belgium vzw zal met Hack Your Future lab@Antwerp de kloof tussen vraag en aanbod op de IT-arbeidsmarkt  helpen dichten door voortgezette arbeidsmarktgerichte tech opleidingen aan te bieden met bijzondere aandacht voor de sociale inclusie.

In 2023 wil HYF volgende doelstellingen bereiken:

  • 25 anderstalige werkzoekende nieuwkomers of anderstalige werkzoekenden opleiden tot front end web ontwikkelaars;
  • doorstroompercentage van 70% van de cursisten naar job, stage of vervolgopleiding;
  • laagdrempeligheid van de opleiding: gratis opleiding, laptops in bruikleen voor wie het nodig heeft;
  • extra inzetten op toeleiding van vrouwen via specifieke infosessie en vrouwelijke alumni als ambassadeur.

Zo kunnen nieuwkomers en anderstalige werkzoekenden hun talenten verder ontwikkelen en jobkansen grijpen, ook wanneer ze het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn.

Hiervoor voorziet de dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Werk een jaarlijks budget van 60.000,00 EUR voor de looptijd die start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023. In bijgevoegde afsprakennota zijn de afspraken en voorwaarden vervat voor het bekomen en de uitbetaling van de ondersteuning.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget zoals goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) van toepassing.

Een ondersteuningsbedrag zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0503 - Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren
2LWS050301 - Invulling arbeidsvraag: Antwerpenaren aan het werk met aandacht voor grootstedelijke problematieken

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota voor de jaarlijkse ondersteuning van Hack Your Future Belgium vzw, Tervurenlaan 142, 1150 Brussel met ondernemingsnummer 0787.166.183, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 voor een bedrag van 60.000,00 euro.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning in 2023 voor een bedrag van 60.000,00 EUR aan Hack Your Future Belgium vzw, Tervurenlaan 142, 1150 Brussel met ondernemingsnummer 0787.166.183. goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Hack Your Future Belgium vzw
Tervurenlaan 142
1150 Brussel
OND 0787.166.183
IBAN: BE23068945727391 
60.000,00 EURbudgetplaats: 5318200000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2LWS050301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060550
budgetperiode:2300
4505147404

Bijlagen