Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00651 - Aanleg fietsostrade langs A12 tussen Leo Baekelandstraat en Leugenberg. SWOU11708 - Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00651 - Aanleg fietsostrade langs A12 tussen Leo Baekelandstraat en Leugenberg. SWOU11708 - Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring 2023_CBS_00651 - Aanleg fietsostrade langs A12 tussen Leo Baekelandstraat en Leugenberg. SWOU11708 - Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Bestek GAC_2022_02135 "Aanleg fietsostrade langs A12 tussen Leo Baekelandstraat en Leugenberg"

bestek en procedure

goedkeuring college

8 april 2022

2844

goedkeuring districtsraad Ekeren

25 april 2022

27

publicatie

 

29 april 2022

 

gunning

goedkeuring college

26 augustus 2022

7002

kennisname gunning en vastleggen budget

goedkeuring districtscollege Ekeren

27 september 2022

256

toewijzingsbrief

 

26 augustus 2022

 

samenwerkingsovereenkomst
goedkeuring districtscollege Ekeren
6 december 2022
336

Op 26 augustus 2022 (jaarnummer 7002) gunde het college de “Aanleg fietsostrade langs A12 tussen Leo Baekelandstraat en Leugenberg" aan de firma Willemen Infra, Booiebos 4 te 9031 Gent (ondernemingsnummer 0405.092.190), tegen een bedrag van 1.380.233,13 EUR exclusief btw. De werken worden uitgevoerd op basis van het bestek GAC_2022_02135.

Op 27 september 2022 (jaarnummer 256) nam het districtscollege Ekeren kennis van de gunningsbeslissing en legde zijn aandeel vast.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 26 augustus 2022.

In de zitting van 6 december 2022 (jaarnummer 336) keurde het districtscollege Ekeren  de samenwerkingsovereenkomst, voor de aanleg fietsostrade langs A12 tussen Leo Baekelandstraat en Leugenberg. SWOU11708, goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de Samenwerkingsovereenkomst betreffende de studieopdracht en het uitvoeringsdossier ter goedkeuring en ter ondertekening voor aan het college.

Argumentatie

De stad, het district Ekeren en Aquafin wensen volgende werken uit te voeren:

  • aandeel stad:
    de aanleg van het fietspad langs de A12 tussen Leo Baekelandstraat en Leugenberg en van het voetpad tussen Leo Baekelandstraat en Groot Hagelkruis;
  • aandeel district Ekeren:
    de aanleg van het voetpad tussen Groot Hagelkruis en Tweekronenstraat;
  • aandeel Aquafin:
    de vernieuwing van de collector naar het pompstation ter hoogte van de Dragondersstraat.

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst betreffende de “studieopdracht en het uitvoeringsdossier op.

Juridische grond

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.

Regelgeving: bevoegdheid

Dit project kadert in de verdere realisatie van het bovenlokaal fietsroutenetwerk en is geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute.
Het college is bevoegd voor bovenlokale projecten/budget.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de uitvoering van deze werken werden volgende bestelbonnen (in EUR) opgemaakt op naam van Willemen Infra:

bestelbon

ten laste van 

bedrag

stad

4005516156

1.256.634,58

district Ekeren

4005515726

242.029,58

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010104 - Ambitieuze Modal Split (OV + fiets)
2LMS010104M00719 - SWOU11708 Havenweg (Fietsostrade A12 tussen Leo Baekelandtstraat en Leugenberg)
9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M00719 - SWOU11708 Havenweg (Fietsostrade A12 tussen Leo Baekelandtstraat en Leugenberg)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst met het district Ekeren en Aquafin nv, betreffende de “studieopdracht en het uitvoeringsdossier voor de aanleg van het fietspad langsheen de A12 tussen de Leo Baekelandstraat en Leugenberg en van het voetpad tussen de Leo Baekelandstraat en Tweekronenstraat en de rioleringswerken in functie van het pompstation”, district Ekeren, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen