Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00652 - District Hoboken. Lichtenberglaan - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00652 - District Hoboken. Lichtenberglaan - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring 2023_CBS_00652 - District Hoboken. Lichtenberglaan - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Lichtenberglaan in het district Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 8 oktober 2021 (jaarnummer 8175);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Hoboken-Noord'.
  Het kruispunt Lichtenberglaan/Commandant Weynsstraat wordt compacter gemaakt, hierdoor is de oversteekbeweging voor voetgangers korter en veiliger. 

  In samenspraak met het district Hoboken wordt nu voorgesteld om een verdrijvingsvlak met paaltjes te voorzien in de Lichtenberglaan. Dit voor een periode van zes maanden.

  Argumentatie

  Een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd om het kruispunt compacter te maken.   

  De parkeerbalans neemt af met twee parkeerplaatsen, deze parkeerplaatsen kunnen bij de definitieve heraanleg gecompenseerd worden.

  Juridische grond

  • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

  Algemene financiële opmerkingen

  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

  Adviezen

  Verkeerspolitie, advies van 2 december 2022 Gunstig advies
  Districtscollege Hoboken, advies van 10 januari 2023 (jaarnummer 1) Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  2 - Leefbare en mobiele stad
  2LMS01 - Mobiliteit
  2LMS0104 - Regulier
  2LMS010403 - Parkeerbeleid

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt de proefopstelling in de Lichtenberglaan, district Hoboken, goed.

  Artikel 2

  Het college geeft opdracht aan:

  Dienst

  Taak

  SW/Communicatie en Participatie

  alle opmerkingen en klachten over de proefopstelling bundelen en overmaken aan SW/Mobiliteit

  SW/Mobiliteit en LP/VK

  in samenspraak de proefopstelling evalueren

  SW/Mobiliteit

  bij een positieve evaluatie een aanvullend verkeersreglement opmaken [bij een negatieve evaluatie de niet bestendiging van de proefopstelling ter goedkeuring voorleggen]

  SW/B&O

  aanbrengen van de vereiste signalisatie, markeringen en het plaatsen van eventueel bijkomende infrastructurele maatregelen

  Artikel 3

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • 20221124_verdrVlak (1).pdf