Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00603 - Ondersteuning. Onderwijs - Inclusieve opvang (Pilootproject leerlingenvervoer) - Helan kinderopvang vzw - Aanpassing afsprakennota/overeenkomst - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00603 - Ondersteuning. Onderwijs - Inclusieve opvang (Pilootproject leerlingenvervoer) - Helan kinderopvang vzw - Aanpassing afsprakennota/overeenkomst - Goedkeuring 2023_CBS_00603 - Ondersteuning. Onderwijs - Inclusieve opvang (Pilootproject leerlingenvervoer) - Helan kinderopvang vzw - Aanpassing afsprakennota/overeenkomst - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 15 juli 2022 (jaarnummer 5918) de afsprakennota en uitbetaling goed voor de ondersteuning aan Komma vzw voor het realiseren van 12 plaatsen inclusieve opvang op zes locaties in Antwerpen. 

De nominatieve toekenning van de financiële ondersteuning voor Komma vzw werd op 27 juni 2022 (jaarnummer 420) goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Argumentatie

Komma vzw wordt overgenomen door Helan kinderopvang vzw. Zij zetten de huidige IBO-werking (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) van Komma vzw verder. Ook de realisatie van inclusieve opvang in het kader van het project Raket zal door hen worden verdergezet. De fusie zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig gebeuren op 1 januari 2023. Door deze verrichting zal het gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen van Komma vzw zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgaan op Helan kinderopvang vzw per 1 januari 2023.

In functie van deze overname zullen volgende afspraken aan de afsprakennota gewijzigd worden met ingang van 1 januari 2023 zodat de huidige werking voor de organisatie van inclusieve opvang op de zes locaties in Antwerpen door Helan kinderopvang vzw kan worden verdergezet :

  • De ontvanger Komma vzw wordt aangepast naar Helan kinderopvang vzw.
  • De datum voor indienen van rapportage (15 januari 2023) wordt aangepast naar 20 januari 2023 .
  • De datum voor indienen van de rapportage (1 juli 2023) wordt aangepast naar 20 juli 2023 omdat de nodige documenten eerder niet beschikbaar zijn.
  • Wijziging ouderbevraging en bevraging scholen: in plaats van tweemaal per jaar een bevraging bij ouder en scholen te organiseren, wordt éénmaal per schooljaar een bevraging georganiseerd om de werklast te verminderen bij zowel Helan kinderopvang vzw als de bevraagde partijen. De organisatie kiest zelf om deze tegen de datum van de tussentijdse bespreking of tegen de datum van de eindbespreking te doen.


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

In afwijking op de procedure voor de uitbetaling van de toelagekredieten op het exploitatiebudget van het besluit goedgekeurd op het college van 27 november 2015 (jaarnummer 9823) worden de bedragen in meerdere schijven uitbetaald. Dit is noodzakelijk om een goede opvolging en verantwoording te vragen die de Vlaamse Overheid verwacht voor deze subsidies van het pilootproject leerlingenvervoer. Ook de Vlaamse Overheid betaalt het subsidiegeld aan de stad Antwerpen uit in schijven. Deze afspraken werden zo opgenomen in de afsprakennota's.

Uit de door de verantwoordelijke van onderwijs uitgevoerde eerstelijnscontrole van 2023 blijkt dat de organisaties alle ter verantwoording gevraagde documenten hebben aangeleverd. De laatste goedgekeurde jaarrekening is deze van 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. De begroting van het project werd reeds bezorgd door Komma vzw, deze begroting voor het project blijft behouden. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020204 - Actief burgerschap
2LWS020204PA5669 - Leerlingenvervoer

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het addendum aan de afsprakennota "Inclusieve opvang Raket Antwerpen" met Helan kinderopvang vzw, Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk (Ondnr. 0464.151.037) met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van 18.000,00 euro in 2023 voor Helan kinderopvang vzw, Boomstesteenweg 5, 2610 Wilrijk (Ondnr. 0464.151.037) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Helan kinderopvang vzw
Boomsesteenweg 5
2610 Wilrijk

Ondnr. 0464.151.037
IBAN BE06 4487 6465 3122

18.000,00 euro
budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020204A00000
subsidie: SBT11133
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060889
budgetperiode: 2300
4505147463

Bijlagen