Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00617 - Bestek GAC_2022_02434. Raamovereenkomst voor het ophalen van gebonden asbest op de recyclageparken - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00617 - Bestek GAC_2022_02434. Raamovereenkomst voor het ophalen van gebonden asbest op de recyclageparken - Gunning - Goedkeuring 2023_CBS_00617 - Bestek GAC_2022_02434. Raamovereenkomst voor het ophalen van gebonden asbest op de recyclageparken - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de raamovereenkomst voor het ophalen van gebonden asbest op de recyclageparken werd openbare procedure GAC_2022_02434 uitgeschreven. Op 16 januari 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • GRONDREINIGINGSCENTRUM TESSENDERLO BVBA, MOERBROEK 6 te 2270 HERENTHOUT, met ondernemingsnummer 0890.846.812;
  • BRUCO CONTAINERS NV, VENHOF 3-5 te 2110 WIJNEGEM, met ondernemingsnummer 0458.011.927;
  • RENEWI BELGIUM NV, GERARD MERCATORSTRAAT 8 te 3920 LOMMEL, met ondernemingsnummer 0429.366.144.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes werden als volgt definitief gerangschikt op basis van het enig gunningscriterium ‘prijs’:

Grondreinigingscentrum Tessenderlo BVBA
Bruco Containers NV
Renewi Belgium NV

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor de raamovereenkomst voor het ophalen van gebonden asbest op de recyclageparken, op basis van bestek GAC_2022_02434, aan Grondreinigingscentrum Tessenderlo BVBA, Moerbroek 6 te 2270 Herenthout met ondernemingsnummer 0890.846.812.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET OPHALEN VAN GEBONDEN ASBEST OP DE RECYCLAGEPARKEN


budgetplaats: 5378000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2WNS040202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050300
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600 en 2700

met orderbons


Bijlagen

  • 2022_02434_20230120_VerslagNazichtOffertes.pdf