Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00657 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00657 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen - Goedkeuring 2023_CBS_00657 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) (jaarnummer 218).

Het college keurde in zitting van 2 december 2022 (jaarnummer 9631) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor district Antwerpen goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu nieuwe locaties in district Antwerpen en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter goedkeuring voor.

De laadpaal die oorspronkelijk voorzien werd op het Sint Jansplein 62 (goedgekeurd door het college op 3 juni 2022,  jaarnummer 4547) kan niet ingericht worden wegens geen stroom op deze locatie.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Antwerpen

 1. Alsemstraat 8;
 2. Bexstraat 41;
 3. Blindestraat 20;
 4. Boomsesteenweg 434;
 5. Kruishofstraat tegenover nr 34
 6. Marialei 32;
 7. Molenbergstraat 10;
 8. Van Schoonbekestraat 120/122;
 9. Venusstraat 12-14 (twee plaatsen).

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
Aangezien er voor de Venusstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Districtsraad Antwerpen, advies van 16 januari 2023 (jaarnummer 2022_DRAN_00163) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het feit dat er geen laadpaal ingericht wordt op het Sint-Jansplein 62.

Artikel 2

Het college keurt onderstaande locaties goed:

District Antwerpen

 1. Alsemstraat 8;
 2. Bexstraat 41;
 3. Blindestraat 20;
 4. Boomsesteenweg 434;
 5. Kruishofstraat tegenover nr 34;
 6. Marialei 32;
 7. Molenbergstraat 10;
 8. Van Schoonbekestraat 120/122;
 9. Venusstraat 12-14 (twee plaatsen).

Artikel 3

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Antwerpen' goed, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen', zoals goedgekeurd door het college op 2 december 2022 (jaarnummer 9631).

Artikel 4

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20221116 Blindestraat EV 1 pl thv nr 18-20.pdf
 • 20221116 Venusstraat EV 2pl thv nr 12-14.pdf
 • 20221115 Molenbergstraat EV 1 pl thv nr 10 1-1.pdf
 • 20221115_AN_Bexstraat EV 1 pl thv nr 71 1-1.pdf
 • 20221115_AN_Marialei EV 1 pl thv nr 30.pdf
 • 20221115_AN_Van Schoonbekestraat EV 1 pl thv nr 120.pdf
 • 20221116_AN_Kruishofstraat, EV 1 pl tegenover nr 34, zijgevel hoekpand Jasmijnstraat 5.pdf
 • 20221116_AN_Boomsesteenweg EV 1pl thv 434 1-1.pdf
 • 20221117_ANLO_AlsemstraatEV8.pdf
 • 202212_Antwerpen.docx
 • 20221122_AN_AVR_laadpalen_artikel_nieuw.doc