Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00659 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00659 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2023_CBS_00659 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De De Villegasstraat in het district Berchem: 
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen; 
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 12 april 2019 (jaarnummer 3293); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als “Omgeving Boomgaardstraatâ€�; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De rijbaanbreedte van de De Villegasstraat is te smal om het tweerichtingsverkeer vlot te laten verlopen. Door de gewijzigde situatie op het kruispunt van de Uitbreidingsstraat met de Grote Steenweg kunnen er tevens geen marktwagens meer aanrijden vanaf deze zijde in de De Villegasstraat. Daardoor vervalt de nood aan dubbelrichtingsverkeer in het straatsegment tussen de Vredestraat en Uitbreidingstraat. 

Na onderzoek, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om het beperkt enkelrichtingsverkeer in te voeren in de richting van de Uitbreidingstraat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speedpedelecs, wordt ingevoerd in het gedeelte begrepen tussen de Vredestraat en de Uitbreidingstraat met toegelaten rijrichting naar de Uitbreidingstraat (artikel 1).
  Door het invoeren van het beperkt eenrichtingsverkeer in het straatsegment tussen de Vredestraat en de Uitbreidingstraat met toegelaten rijrichting naar de Uitbreidingstraat, stelt het probleem van kruisende voertuigen zich niet langer en verloopt de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Districtsraad Berchem, advies van 20 december 2022 (jaarnummer 72) Gunstig advies
Verkeerspolitie, advies van 18 november 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de De Villegasstraat in het district Berchem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 april 2019 (jaarnummer 3293).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen