Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00588 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00588 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00588 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een dotatie voor een bedrag van 374.457,80 EUR ingeschreven voor vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen.

De gemeenteraad keurde op 20 december 2021 (jaarnummer 742) de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen goed. 

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) legde het college de procedure voor de uitbetaling van toelagekredieten op het exploitatiebudget vast. Dit besluit is jaaronafhankelijk en deze werkwijze blijft van kracht tot een andere werkwijze wordt vastgesteld.

De dotatie voor 2023 ten bedrage van 374.457,80 EUR moet nog worden vastgelegd.

Argumentatie

Het Antwerpse stedelijke kunsten- en cultuurbeleid voorziet overeenkomsten met de organisaties die tot de zogenaamde culturele basisinfrastructuur behoren. Met de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen werd een overeenkomst afgesloten die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. De aanwending van en rapportering over deze dotatie werd opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Uit de door de subsidiecel cultuur uitgevoerde eerstelijnscontrole blijkt dat de vereniging de volgende documenten ter verantwoording heeft aangeleverd:

  • De laatst goedgekeurde jaarrekening is deze van 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Hieruit blijkt een positief resultaat van 60.265,07 EUR.
  • Een financieel plan voor 2023 werd bezorgd en aanvaard. In het financieel plan staat de dotatie van de stad Antwerpen vermeld.

De dotatie zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.
De uitbetaling van de dotatie voor een bedrag van 374.457,80 EUR kan op basis van de vereiste documenten in twaalf schijven gebeuren.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010109 - Kunstenbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de dotatie van 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen met ondernemingsnummer 0463.979.803 voor een bedrag van 374.457,80 EUR goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen
Columbiastraat 110
2030 Antwerpen
OND 0463 979 803
IBAN BE50 7795 9808 1018
374.457,80 EUR  budgetplaats:5111000000
budgetpositie:6491433
functiegebied:2BRS010109A00000 
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA070739
budgetperiode:2300
4505147405