Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00578 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen. Nieuwbouw. Groendienst, Arthur Matthyslaan 86, 2140 Borgerhout - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00578 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen. Nieuwbouw. Groendienst, Arthur Matthyslaan 86, 2140 Borgerhout - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring 2023_CBS_00578 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen. Nieuwbouw. Groendienst, Arthur Matthyslaan 86, 2140 Borgerhout - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring groepsarchitectuur verzelfstandiging - AG Vespa Gemeenteraad25 november 2019652


Naar aanleiding van een stedelijke ruimtevraag, die werd gesteld door de dienst Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen, wil AG Vespa de bestaande personeelsruimtes en serre te Arthur Matthyslaan 86, 2140 Borgerhout vervangen met een nieuwe personeelsruimte die tegemoetkomt aan de vraag van de groendienst.

Argumentatie

Het voorwerp van deze opdracht betreft de nieuwbouw personeelsruimte voor de groendienst te Arthur Matthyslaan 86, 2140 Borgerhout. 

Met dit besluit vraagt AG Vespa het opdrachthouderschap voor de realisatie van de architectuuropdracht, voor een bedrag van 90.000,01 euro.
De voorstudies en de architectuuropdracht worden door AG Vespa opgestart.

De realisatie van de opdracht wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Timing

goedkeuring algemeen kader en opname opdrachthouderschapjanuari 2023
goedkeuring projectdefinitiejanuari 2023
aanstelling ontwerpteamfebruari 2023
goedkeuring definitief voorontwerpkwartaal 2 van 2023
indienen Omgevingsvergunningkwartaal 3 van 2023
goedkeuring gunningsprocedure en bestekkwartaal 4 van 2023
gunning werken kwartaal 4 van 2023
start werkenkwartaal 1 van 2024
voorlopige oplevering2024

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten  van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

  • in artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast. 
  • artikel 6  Â§3.4 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van de stad. De stad dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen.
  • in artikel 7, Lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
  • in artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt.

Algemene financiële opmerkingen

Het totale projectbudget voor het project 'Arthur Matthyslaan86_groendienst_vernieuwing personeelsruimtes' wordt geraamd op 560.000,00 euro inclusief btw, erelonen, voorstudies, buitenaanleg en 10% onvoorziene omstandigheden. 

De vooropgestelde realisatiekost bevat:

  Voorstudies en erelonen architectuuropdracht  90.000,01 euro, inclusief btw


Met dit besluit vraagt AG Vespa het opdrachthouderschap voor de realisatie van alle voorstudies en de architectuuropdracht, voor een bedrag van 90.000,01 euro (inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden). Er zijn voldoende middelen om deze opdrachten te kunnen starten.
Het opdrachthouderschap voor de uitvoeringswerken zal later aan het college voorgelegd worden, als de studies voldoende gevorderd zijn en meer zicht op de totale realisatiekost is.

Na goedkeuring AMJP6 van het meerjarenplan door de gemeenteraad is er voor de voorbereidende studie voor dit project voldoende krediet beschikbaar op SUB_NR/INTERN/2300/5322000000/221/2LMS040101P09655/2SA020680. Dit zal per ika-light gecorrigeerd worden naar SUB_NR/INTERN/2300/5322600000/221/2LMS040101P09655/2SA020680.

AG Vespa voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Toekomstige vastleggingen zullen later voorgelegd worden aan het college. 

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040101 - Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water
2LMS040101P09655 - Arthur_Matthyslaan_constr

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de projectomschrijving goed van het project van ‘Arthur Matthyslaan 86_groendienst_vernieuwing personeelsruimtes’.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de opdracht voor de voorstudies en architectuuropdracht van het project ‘Arthur Matthyslaan 86_groendienst_vernieuwing personeelsruimtes’ wordt uitgevoerd door AG Vespa. 

Artikel 3

Het college keurt goed dat AG Vespa de realisatie van hoger vermelde opdracht opneemt voor een bedrag van 90.000,01 EUR inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden.

Artikel 4

Het college keurt goed dat een bedrag van 90.000,01 euro, inclusief btw, prijsherzieningen en 10% voor onvoorziene omstandigheden wordt vastgelegd op naam van AG Vespa Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: NBE0267402076.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Arthur Matthyslaan 86_groendienst_vernieuwing personeelsruimtes, voorstudies en erelonen architectuur

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

NBE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
90.000,01 EUR inclusief btwbudgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2LMS040101P09655
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode:2300
4005542036 

Artikel 6

Het college geeft opdracht aan:

Dienst 
Taak
AG Vespa
Het projectbudget voor de volledige architectuuropdracht van 90.000,01 EUR inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden voorzien in de meerjarenplanning voor Arthur Matthyslaan 86_groendienst_vernieuwing personeelsruimte.

Bijlagen

  • Arthur Matthyslaan 86_projectomschrijving.pdf