Terug
Gepubliceerd op 08/02/2023

2023_CBS_00642 - Correctiebestelling - Huurgelden containers, infrastructuur, uitbating/management van de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00642 - Correctiebestelling - Huurgelden containers, infrastructuur, uitbating/management van de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne - Goedkeuring 2023_CBS_00642 - Correctiebestelling - Huurgelden containers, infrastructuur, uitbating/management van de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 maart 2022 (jaarnummer 2490) keurde het college het Oekraïnefonds goed voor de collectieve opvang van de oorlogsvluchtelingen. In de zitting van 25 maart 2022 (jaarnummer 2489) keurde het college de gunning goed voor het afsluiten van de raamovereenkomst voor het huren, plaatsen, installeren en inrichten van diverse types van (geschakelde) containerunits ten behoeve van de opvang en ondersteuning van vluchtelingen, inclusief aanverwante dienstverlening op basis van bestek GAC_2022_02263, aan E-demonstrations.be NV, Dynamicalaan 14, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer 0473.682.474. Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5301) keurde het college de volledige capaciteitsvoorziening nooddorp Linkeroever voor Oekraïense vluchtelingen goed. Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5302) keurde het college de opstart samenwerking Zorgbedrijf Antwerpen Hof Ter Beke in het kader van opvang van Oekraïense vluchtelingen goed. Op 9 september 2022 (jaarnummer 7445) keurde het college de wijziging opdracht goed met betrekking tot de raamovereenkomst voor het huren, plaatsen, installeren en inrichten van diverse types van (geschakelde) containerunits ten behoeve van de opvang en ondersteuning van vluchtelingen, inclusief aanverwante dienstverlening, op basis van bestek GAC_2022_02263, aan E-demonstrations.be NV, Dynamicalaan 14, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer 0473.682.474. Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad aanpassing 6van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Op 3 februari 2023 (jaarnummer 612) besliste het college om de Vlaamse subsidies versneld aan te wenden en de kredieten in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zesde aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018. Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast. Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden vande administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

De oorlog in Oekraïne leidt tot een massale instroom van Oekraïense vluchtelingen in de diverse Europese landen en hun steden. Ook Antwerpen wordt hiermee geconfronteerd. De stad Antwerpen wil een menswaardige oplossing aanreiken aan de vluchtelingen door ze te ondersteunen met huisvesting en een aantal basisbehoeften. De stad heeft dan ook een nooddorp opgericht. Correctiebestellingen 4105062664 en 4105062662 werden opgemaakt voor huur containers, infrastructuur, uitbating/management voor het eerste kwartaal van 2023. Alle vastleggingen aan E-Demonstrations.be NV worden aan het college voorgelegd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestellingen aan E-Demonstrations.be NV met ondernemingsnummer 0473.682.474 met betrekking tot huur containers, infrastructuur,  uitbating/management voor de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne voor een bedrag van 1.426.382,25 EUR (inclusief btw) goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
E-Demonstrations.be nv
Dynamicalaan 14
2610 Wilrijk (Antwerpen)
OND 0473 682 474
IBAN BE87 7775 9240 9994
 940.570,99 EUR
budgetplaats:5365000000
budgetpositie:6141
functiegebied:2VGS010801PA6662
subsidie:SBT_11375
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA030490
budgetperiode:2300
4105062662
485.811,26 EUR
budgetplaats:5365000000
budgetpositie:6141
functiegebied:2VGS010801PA6662
subsidie:SBT_11375
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA030490
budgetperiode:2300
4105062664