Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00655 - District Borgerhout. Schildstraat. Wegeniswerken. Woonstraat - Antwerpen breekt uit. SWOU12818 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00655 - District Borgerhout. Schildstraat. Wegeniswerken. Woonstraat - Antwerpen breekt uit. SWOU12818 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring 2023_CBS_00655 - District Borgerhout. Schildstraat. Wegeniswerken. Woonstraat - Antwerpen breekt uit. SWOU12818 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Antwerpen breekt uit

Selectie projecten
Goedkeuring college
18 december 202010682
AdviezenBewonersmoment/Droommoment12 maart 2022-
Coördinatieoverleg openbaar domein
27 juni 2022-
Projectdefinitie en ConceptGoedkeuring districtscollege
17 januari 20235

Op 18 december 2020 (jaarnummer 10682) keurde het college de weerhouden projectvoorstellen voor tuinstraat en woonstraat breekt uit en de verdeling van de dotatie per project goed.

Het districtscollege Borgerhout keurde op 17 januari 2023 (jaarnummer 00005) de projectdefinitie en concept voor de wegeniswerken in de Schildstraat.

Ambitie

 • Creëren van een klimaatrobuuste straat waar zoveel mogelijk ingezet wordt op vergroenen en verblauwen; 
 • Inzetten op flexibel gebruik van de ruimte; 
 • Het comfort en de beleving van gebruikers van de straat verhogen.

Argumentatie

De Schildstraat werd geselecteerd voor het project Antwerpen Breekt Uit om er een woonstraat ABU van te maken. Dit betekent dat de Schildstraat wordt omgevormd tot klimaatrobuuste straat waar zoveel mogelijk ingezet wordt op vergroenen en verblauwen en waar de ruimte op flexibele wijze ingezet wordt.
De Schildstraat wordt tot woonerf gemaakt. Centraal in de straat wordt daarbij een asverschuiving voorzien ten voordele van de verkeersveiligheid. Een groen beeld wordt bekomen door het voorzien van grote plantvakken met nieuwe bomen en struiken en door zoveel mogelijk verharding in grasdals toe te passen. Er wordt rekening gehouden met de parkeerbalans en er worden 10 nieuwe fietsbeugels voorzien. Binnen het waterverhaal en de filosofie om zoveel mogelijk regenwater te hergebruiken worden er enkele regenpijpen van de woningen afgekoppeld naar een reservoir met waterpomp zodat de bewoners daar regenwater kunnen oppompen. Wat betreft de verkeerscirculatie in de straat werden in de projectdefinitie 2 scenario’s uitgewerkt: een enkelrichting- en dubbelrichtingsvariant. In het midden van de straat komt er een centrale ontmoetingszone met groen en verschillende betonnen banken.

Mobiliteitsvoorwaarden 

 • Markeringen (zebrapaden): te behouden op kruispunten met ’s Herenstraat en met Sterlingerstraat.
 • Snelheidsregime: 30 km/u 
 • Snelheidsremmers in de straat (niet op kruispunten): ja, in het midden van de straat 
 • Voorrangsregeling: voorrang aan rechts 
 • Verkeerssamenstelling (fietspad of gemengd verkeer): gemengd verkeer 
 • Parkeerorganisatie: langsparkeren
 • Rijrichting: te bekijken of dubbelrichting mogelijk blijft
 • Mindervalidenplaats inrichten ter hoogte van nr 8 en ter hoogte van nr 30

 Parkeerbalans
Het concept resulteert in een parkeerbalans van 13 plaatsen in de bestaande toestand naar 12 plaatsen in de nieuwe toestand.
Door een asverschuiving te voorzien die snelheidsremmend werkt vermindert het aantal parkeerplaatsen met 1 plaats.

Bomenbalans
Het concept resulteert in een positieve bomenbalans.
Er worden 3 nieuwe bomen geplaatst.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Schildstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

In de volgende fase zullen de ontwerpmaatregelen opgenomen worden die nodig zijn om de infiltratie en buffering toe te passen die nodig zijn volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Schildstraat is een lokale straat.

Het college is bevoegd voor mobiliteitsvoorwaarden.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 12 maart 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is  voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5032500000/224/2BOR010301M01988/2BO090200.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op de projectdefinitie en het concept, op voorwaarden dat:

 • Het concept met enkelrichtingsverkeer weerhouden en verder uitgewerkt wordt; 
 • Het woonerfconcept verder uitgewerkt wordt, rekening houdend met voldoende snelheidsremming en zichtbaarheid ter hoogte van de centrale verblijfsruimte en de speelaanleidingen, toegankelijkheid van de garages en wild- en foutparkeren maximaal voorkomen wordt.
 • Een erftoegang wordt voorzien ter hoogte van de zijstraten, conform de principes van het Draaiboek Openbaar Domein;
 • Een voldoende brede wandel- en fietsloper in vlakke, comfortabele verharding wordt voorzien;
 • Onderzocht wordt of er extra fietsenstalling voorzien kan worden;
 • De inrichting en detaillering van de boom- en plantvakken (o.a de afboording, de onderhoudsstrook tegen de gevel, ….) in overleg met SB/Groen verder uitgewerkt wordt;
 • Het (cascade) waterinfiltratie en -bufferingssysteem verder uitgewerkt wordt in overleg met Aquafin en SB;
 • Onderzocht wordt waar mogelijk nog extra bomen en vergroening kan voorzien worden zonder in te boeten op het andere programma;
 • In overleg met SB/Groen technisch bekeken en gedetailleerd wordt hoe fietsbeugels op grasdallen gerealiseerd kunnen worden;
 • Voldoende zitmeubilair met rug- en armleuningen voorzien worden.

De bovenstaande opmerkingen worden onderzocht en verwerkt in de volgende fase.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010301 - We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.
2BOR010301M01988 - SWOU12818 Schildstraat (woonstraat_ABU)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de projectdefinitie en het concept (27 juni 2022) voor de heraanleg van de Schildstraat tot woonstraat ABU, district Borgerhout.

Artikel 2

Het college keurt de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220627_12818_PD_ABU_DEF.pdf