Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00598 - Ondersteuning. Cultuur. s.o.n. Het Toneelhuis. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Addendum bij overeenkomst 2021-2025. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00598 - Ondersteuning. Cultuur. s.o.n. Het Toneelhuis. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Addendum bij overeenkomst 2021-2025. Ondertekening - Goedkeuring 2023_CBS_00598 - Ondersteuning. Cultuur. s.o.n. Het Toneelhuis. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Addendum bij overeenkomst 2021-2025. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 26 februari 2021 (jaarnummer 1576) de ondersteuningsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 met s.o.n. Het Toneelhuis goed voor de ondersteuning van de algemene werking en voor het beheer van de historische Bourlaschouwburg.

Het college keurde op 17 juni 2022 (jaarnummer 4992) een addendum bij de lopende overeenkomst met s.o.n. Het Toneelhuis goed om de uitbetalingsschijven van juli 2022 en augustus 2022 vervroegd uit te betalen in juni 2022.

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning van 2.805.000,00 EUR werd toegekend aan s.o.n. Het Toneelhuis, Orgelstraat 7, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0462.078.504.

De nominatieve ondersteuning voor 2023 voor een bedrag van 2.805.000,00 EUR moet nog worden vastgelegd.

Argumentatie

Stad Antwerpen en s.o.n. Het Toneelhuis sloten een samenwerkingsovereenkomst af met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. s.o.n Het Toneelhuis ontwikkelt vanuit haar statutaire missie culturele activiteiten en draagt zo bij aan een levendig kunst- en cultuurlandschap in Antwerpen met internationale uitstraling. s.o.n. Het Toneelhuis beheert de historische Bourlaschouwburg aan de Komedieplaats in Antwerpen en neemt binnen het stedelijk kunst- en cultuurlandschap de rol op als cultuurplatform. Hiervoor ontvangt s.o.n. Het Toneelhuis een ondersteuning van de stad van 2.805.000,00 EUR:

  • 2.740.000,00 EUR voor de algemene werking;
  • 65.000,00 EUR voor de loonkost van de gebouwbeheerder.

De afspraken voor het aanwenden van de ondersteuning en de timing voor het aanleveren van een begroting met inhoudelijke toelichting, evaluatie en opvolging werden opgenomen in de overeenkomst.

Het addendum heeft betrekking op een vervroegde uitbetaling van de schijven van juli en augustus en op het aanpassen van de indiendatum voor de rapportage:

  • In de overeenkomst is bepaald dat de stad Antwerpen het werkingsbedrag van 2.805.000,00 EUR jaarlijks uitbetaalt in twaalf gelijke schijven, uiterlijk op de vijftiende van de maand waarop ze betrekking heeft. In functie van de kasplanning in de maanden juli en augustus vraagt s.o.n. Het Toneelhuis een vervroegde uitbetaling van de schijven van juli en augustus. De stad Antwerpen en s.o.n. Het Toneelhuis komen overeen dat de uitbetalingsschijven van juli en augustus vervroegd zullen uitbetaald worden in juni en dit tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst. In de maanden januari tot en met mei en in de maanden september tot en met  december verloopt de uitbetaling zoals vastgelegd in de oorspronkelijke overeenkomst in twaalfden uiterlijk op de vijftiende van de maand waarop ze betrekking heeft.
  • s.o.n. Het Toneelhuis moet jaarlijks rapporteren aan de Vlaamse Gemeenschap en aan de stad Antwerpen. Op dit moment zijn de data voor het aanleveren van de rapportage voor de Vlaamse Gemeenschap en de stad Antwerpen verschillend. In het kader van administratieve vereenvoudiging en verminderen van de planlast voor de organisatie, wordt  de datum voor het aanleveren van de rapportage in de overeenkomst met de stad Antwerpen gelijkgetrokken met de datum van rapportage voor de Vlaamse Gemeenschap, namelijk 31 mei van het lopende jaar en dit vanaf 2023 tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbesluit, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Algemene financiële opmerkingen

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

De stad Antwerpen en s.o.n. Het Toneelhuis komen overeen dat de uitbetalingsschijven van juli en augustus vervroegd zullen uitbetaald worden in juni en dit tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst. In de maanden januari tot en met mei en de maanden september tot en met  december verloopt de uitbetaling zoals vastgelegd in de oorspronkelijke overeenkomst in twaalfden uiterlijk op de vijftiende van de maand waarop ze betrekking heeft.

Uit de door de subsidiecel cultuur uitgevoerde eerstelijnscontrole blijkt dat de organisatie alle ter verantwoording gevraagde documenten heeft aangeleverd.

  • De laatst goedgekeurde jaarrekening is deze van 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Hieruit blijkt een negatief resultaat in 2021 van 375.227,00 EUR. Dit verlies is te verklaren door de continuering van de uitgaven tijdens de coronacrisis terwijl de inkomsten op het vlak van ticketverkoop en uitkoopsommen lager lag. Het negatief resultaat wordt aangezuiverd uit het eigen vermogen dat in het eerste coronajaar aanzienlijk was aangegroeid omwille van het terugdringen van de uitgaven.
  • Het financieel plan 2023 werd bezorgd en aanvaard. De ondersteuning van de stad wordt hierin vermeld. Het financieel plan van 2023 toont een geraamd resultaat van 45.940,00 EUR. 

De verantwoording van de ontvangen ondersteuning van 2022 zal aan de stad Antwerpen bezorgd worden volgens de voorwaarden bepaald in de overeenkomst.

De geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

In 2023 kan de uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 2.805.000,00 EUR gebeuren volgens het volgende uitbetalingsplan:

  • januari 2023 tot en met mei 2023: maandelijks 1/12 van het bedrag uiterlijk op de vijftiende van de maand waarop ze betrekking heeft;
  • in de maand juni 2023: 3/12 van het bedrag uiterlijk op 15 juni 2023;
  • september 2023 tot en met december 2023: maandelijks 1/12 van het bedrag uiterlijk op de vijftiende van de maand waarop ze betrekking heeft.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010107 - Cultuurparticipatie
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0103 - Regie Cultuur
2BRS010302 - Kunstenbeleid: muziek, film, podium, literatuur en beeldende kunst
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0104 - Cultuurverenigingen
2BRS010402 - Expertise en ondersteuning

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het addendum bij de ondersteuningsovereenkomst met s.o.n. Het Toneelhuis, Orgelstraat 7, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0462.078.504 goed.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 2.805.000,00 EUR voor 2023 aan s.o.n. Het Toneelhuis, Orgelstraat 7, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0462.078.504 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
s.o.n. Het Toneelhuis
Orgelstraat 7
2000 Antwerpen
Ond.Nr.0462.078.504
Rek.Nr. BE59 4028 1360 0126
2.805.000,00 EURbudgetplaats: 5116515000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BRS010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA070709
budgetperiode:2300
4505147446