Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00562 - Omgevingsvergunning - OMV_2022134973 - Neptunusstraat 97. District Berchem - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00562 - Omgevingsvergunning - OMV_2022134973 - Neptunusstraat 97. District Berchem - Weigering 2023_CBS_00562 - Omgevingsvergunning - OMV_2022134973 - Neptunusstraat 97. District Berchem - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022134973

Gegevens van de aanvrager:

Mevrouw Hilda Janssens met als Neptunusstraat 97 te 2600 Berchem.

Ligging van het project:

Neptunusstraat 97 te 2600 Berchem

Kadastrale gegevens:

Afdeling 22 sectie A nrs 0032 E7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

gevelrenovatie

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

 Relevante voorgeschiedenis  

 • 24/06/1935: toelating (1275#3273) voor het bouwen van een burgershuis.

Vergunde toestand 

 • functie: 
  • eengezinswoning;  
 • bouwvolume: 
  • 2  bouwlagen met plat dak;  
  • kroonlijsthoogte: 6,5 m;
  • erker op de eerste verdieping vooraan;
 • gevelafwerking: 
  • gevel maakt onderdeel uit van een eenheidsbebouwing Neptunusstraat 95-97;
  • parement in klampsteen, schrijnwerk en kroonlijsten in hout, details in bezetting en plint en raamdorpels in blauwe hardsteen.

Bestaande toestand

 • voorgevel overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd:
  • het buitenschrijnwerk in aluminium en nieuwe voordeur;
  • voorzetrolluiken boven alle ramen;
  • kroonlijst vervangen door dunne dakrand.

Nieuwe toestand

 • gevelafwerking: 
  • geïsoleerde voorgevel afgewerkt in lichtgekleurd grijze crepi;
  • schrijnwerk in aluminium wit;
  • plint in granietkorrel;
  • behouden raamdorpels in blauwe hardsteen;
  • voorzetrolluiken boven alle ramen;
  • dunne dakrand.

Inhoud van de aanvraag

 • isoleren en afwerken van de voorgevel met crepi;
 • wijzigen van buitenschrijnwerk van hout naar aluminium; 
 • plaatsen van voorzetrolluiken.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.)

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
   

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:
  • artikel 6 Harmonie en draagkracht:
   1. De bestaande rolluiken kunnen bezwaarlijk afgestemd genoemd worden op de architectuur van de totale constructie noch op de omgeving.
   2. Het talrijkst in de omgeving als materiaal voor de gevelafwerking is een rood/bruine baksteen. Een grijs bepleisterde voorgevel is bijgevolg niet kenmerkend.
   3. De arrière-corps is een kenmerkend element dat het gevelritme in de straat bepaald, dit wordt wordt mee geïsoleerd en bepleisterd;
   4. Plinten in de omgeving bestaan het talrijkst uit arduin. Granietkorrel als materiaal voor een plint is bijgevolg niet kenmerkend in de desbetreffende omgeving;
  • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
   1. De natuursteen en de arduinen plint worden bekleed met isolatie en bepleisterd;
   2. De gevel maakt deel uit van een koppelbebouwing maar wordt wel voorzien van buitengevelisolatie.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
  De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De bouwheer wenst de voorgevel te isoleren en te bepleisteren. Het na - isoleren van de gevels is vanuit stedenbouwkundig oogpunt gunstig. Door het energiezuinig renoveren van woningen wordt er bijgedragen aan de klimaatambities, wat wordt gestimuleerd.

Om vervlakking van het straatbeeld tegen te gaan, dient er vanuit de zorg voor de architecturale kwaliteit aandacht besteed te worden aan een aantal ontwerpdetails bij het isoleren en afwerken van de gevel. De beoordeling van de aangevraagde gevelisolatie is onlosmakend verbonden aan de gevraagde wijzigingen aan het gevelontwerp.

De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om de werken over de volledige dikte van 14 cm uit te voeren. Op die manier wordt er maximale energiebesparing gerealiseerd binnen de bepalingen van het rooilijnendecreet.

De aanvraag voorziet slechts een bijkomende geveldikte van 11 tot 12 cm.


Visueel-vormelijke elementen

Gevelmateriaal en geveldetaillering

De feitelijke toestand van de omgeving wijst uit dat de Neptunusstraat gekenmerkt wordt door gevelmetselwerk in gele of rode kleurstelling met geveldetaillering (plinten en dorpels) in natuursteen. Het voorliggende gevelontwerp houdt geen rekening met de stedenbouwkundige context van de straat waarin de woning gelegen is. Bovendien maakt de gevel onderdeel uit van een gespiegeld gevelgeheel met de rechts aanpalende woning in metselwerk, ook hiermee werd geen rekening gehouden. Dit wordt ongunstig geadviseerd.

Het principe van buitengevelisolatie en een afwerking in een materialisatie welke verenigbaar is met de kenmerkende materialisatie (baksteen, natuursteen) én rekening houdt met het gespiegeld gevelgeheel is niet uitgesloten.

De arrière-corps is een veel voorkomend detail bij aaneengesloten bebouwing. Ter hoogte van de perceelsgrens springt het gevelvlak terug, en dit over de volledige gevelhoogte. Dit levert een verticale ritmering op die percelering in het straatbeeld nuanceert. De arrière-corps blijft bij de huidige aanvraag niet behouden. Het wijzigen van de arrière-corps wordt ongunstig geadviseerd.

Het toepassen van buitengevelisolatie leidt tot een vervlakking van het straatbeeld door een verlies aan detaillering. Om een verarming van het materiaal tegen te gaan, wordt er bij een gunstig advies opgelegd dat bestaande elementen in natuursteen (raamdorpel, plint, deksteen…) behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen. Deze details hebben immers ook een functie. Zo beschermt de plint tegen beschadigingen. Indien er voor het uitvoeren van de werken een natuurstenen plint aanwezig is, moet deze behouden blijven. Dit kan door de bestaande plint naar voren te plaatsen (en er achter isolatie aan te brengen) of de bestaande plint te vervangen door een nieuwe natuurstenen plint. De voorgestelde plint (met hoogte 30 cm) in granietkorrel is geen waardig alternatief voor de bestaande natuurstenen plint (met hoogte 60 cm).

De gevel bevat links een licht naar voor stekend gevelvlak (ter hoogte van de voordeur en het bovenliggende raam), welke in het nieuwe voorgevelontwerp niet opnieuw voorzien wordt. Dit betreft een vervlakking van het gevelbeeld en wordt ongunstig geadviseerd. Bovendien is het op basis van de aangeleverde snede en geveltekeningen niet duidelijk hoe ver de voorgevelisolatie langs de zijkanten en onderkant van de erker voorzien wordt.

Schrijnwerk

Het schrijnwerk wordt gewijzigd, waarbij er onvoldoende rekening gehouden wordt met het schrijnwerk van de rechts aanpalende gevel waar de woning een gespiegeld geheel mee vormt. Dit wordt ongunstig geadviseerd.

Boven alle voorgevelramen werden voorzetrolluiken voorzien. Het is onduidelijk op welke wijze deze worden voorzien.

Deze zijn niet kenmerkend in het straatbeeld en hinderen de kwalitatieve uitstraling van de bestaande voorgevel. Bovendien gaan hierdoor de kenmerkende raamomkaderingen in natuursteen verloren. Dit wordt ongunstig geadviseerd.


Advies aan het college 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, gelet op de onverenigbaarheden met de goede ruimtelijke ordening en de onverenigbaarheden met de verordende voorschriften. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19/10/2022

Volledig en ontvankelijk

24/01/2023

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

23/06/2023

Verslag GOA

25/01/2023

naam GOA

Wim Van Roosendael

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan openbaar onderzoek. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning  te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.