Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00599 - Ondersteuning. Cultuur. WAJOW vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota voor de organisatie van Point of U 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00599 - Ondersteuning. Cultuur. WAJOW vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota voor de organisatie van Point of U 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00599 - Ondersteuning. Cultuur. WAJOW vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota voor de organisatie van Point of U 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 1 oktober 2021 (jaarnummer 7905) de afsprakennota met een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022 met Kunstencentrum De Studio - Villanella goed. In de afsprakennota werd de opdracht opgenomen om in 2022 het evenement Point of U te organiseren. 

In 2023 zal WAJOW vzw instaan voor de organisatie van Point of U, een meerdaags evenement rond audiovisuele beeldcultuur bij jongeren dat plaatsvindt in het kader van het Antwerpse Jeugdfilmfestival in februari 2023.

Argumentatie

Het evenement Point of U richt zich tot jongeren tussen 16 en 24 jaar. Het evenement komt tot stand in samenspraak met jongeren en geeft jongeren de kans om te groeien in hun artistieke en creatieve talenten. Het evenement bestaat onder meer uit educatieve activiteiten (masterclasses, workshops, talks,...) voor jongeren in de vrije tijd, screenings van werk van jonge makers, een filmaanbod op maat van de doelgroep, een wedstrijd, enz.

Met de afsprakennota ondersteunt de stad WAJOW vzw om Point of U in het kader van het Antwerpse Jeugdfilmfestival in februari 2023 te organiseren.

De afsprakennota wordt afgesloten voor een periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. In de afsprakennota is een ondersteuning opgenomen van 50.000,00 EUR voor de realisatie van bovengenoemd evenement op voorwaarde van nominatieve toekenning door de gemeenteraad.

De timing voor evaluatie en opvolging werd vastgelegd in de afsprakennota.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Algemene financiële opmerkingen

De organisatie stelde de volgende documenten ter beschikking van de stad Antwerpen:

  • De staat van ontvangsten en uitgaven van 2021. Hierin wordt een  resultaat vermeld van 31.554,68 EUR.
  • Het financieel projectplan 2023 werd bezorgd en aanvaard. In dit financieel plan staat de ondersteuning van de stad Antwerpen vermeld. 

Het bedrag van 50.000,00 EUR werd in de gewijzigde meerjarenplanning 6 van 2020-2025 nog ingeschreven op naam van Kunstencentrum De Studio - Villanella, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0450.094.351. Aan de gemeenteraad van  6 maart 2023 zal worden voorgelegd om het voorziene bedrag van 50.000,00 EUR voor de organisatie van Point of U toe te kennen aan WAJOW vzw, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0644.846.595. 

De uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 50.000,00 EUR zal gebeuren in twee schijven: 80% (of 40.000,00 EUR) na goedkeuring van de afsprakennota door het college en ontvangst van de projectbegroting en ten vroegste na nominatieve toekenning door de gemeenteraad, 20% (of 10.000,00 EUR) na het aanleveren van de financiële en inhoudelijke rapportage en een positieve evaluatie. De uitbetaling van het bedrag van 50.000,00 EUR in twee ongelijke schijven wijkt af van de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget zoals goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Het ondersteuningsbedrag zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0103 - Regie Cultuur
2BRS010302 - Kunstenbeleid: muziek, film, podium, literatuur en beeldende kunst
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0104 - Cultuurverenigingen
2BRS010402 - Expertise en ondersteuning

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota 2023 met WAJOW vzw, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0644.846.595, voor de organisatie van Point of U 2023 met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023, voor een bedrag van 50.000,00 EUR onder voorbehoud van nominatieve toekenning door de gemeenteraad.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 50.000,00 EUR in 2023 aan WAJOW vzw, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0644.846.595 goed, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad.

Artikel 3

Het college keurt, in afwijking op de betalingsprincipes van het uitbetalingsbesluit van 27 november 2015, goed dat de uitbetaling van het bedrag van 50.000,00 EUR gebeurt in 2 ongelijke schijven: 80% na goedkeuring van de afsprakennota en nominatieve toekenning door de gemeenteraad en 20% na controle van de financiële en inhoudelijke rapportage na afloop van het project. 

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Wajow vzw
Maarschalk Gérardstraat 4
2000 Antwerpen
Ond.Nr. 0644.846.595
Rek.Nr. BE46 7310 4051 3336
50.000,00 EUR
budgetplaats: 5116515000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BRS010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA070739
budgetperiode: 2300
4505147606