Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00551 - Omgevingsvergunning - OMV_2022139340 - Schaliënstraat 10. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00551 - Omgevingsvergunning - OMV_2022139340 - Schaliënstraat 10. District Antwerpen - Weigering 2023_CBS_00551 - Omgevingsvergunning - OMV_2022139340 - Schaliënstraat 10. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022139340

Gegevens van de aanvrager:

de heer Bob Blommaert met als adres Zwaluwenlaan 37 te 2630 Aartselaar

Ligging van het project:

Schaliënstraat 10 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 11 sectie L nr. 3938R

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een gelijkvloers appartement met de kelderverdieping

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis  

 • 26/08/2022: weigering (20221976) voor het uitbreiden van een gelijkvloers appartement met de kelderverdieping;
 • 23/02/2007: vergunning (3152#1401) voor het verbouwen van appartementen. 

Vergunde  toestand  

 • meergezinswoning van 5 bouwlagen onder een afgerond dak in gesloten bebouwing;
 • gelijkvloers appartement met een tuin links achteraan;
 • kelderruimtes toegankelijk via de gemeenschappelijke inkomhal. 

Bestaande toestand

 • gedeelte van de gelijkvloerse badkamer omgevormd tot gemeenschappelijk meterlokaal;
 • kelder anders uitgevoerd en enkel toegankelijk voor de bewoners van het gelijkvloers appartement via een kelderluik in hun tuin.

Nieuwe toestand

 • inrichting en toevoeging van de kelder als deel van het gelijkvloers eenslaapkamerappartement;
 • voorzien van een interne spiltrap vooraan naar de kelder;
 • inrichten van de kelder als was- en bergruimtes plus een badkamer;
 • supprimeren van het kelderluik in de tuin;
 • ongewijzigde gelijkvloerse voorgevel met buitenschrijnwerk in zwart geschilderd hout en aluminium.

Inhoud van de aanvraag

 • doorvoeren van interne constructieve werken;
 • de voorgevel en bovenliggende delen maken geen deel uit van de aanvraag.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt: 

Adviezen 

Externe adviezen  

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweer Zone Antwerpen BZA

10 november 2022

05 december 2022

Ongunstig

 

Interne adviezen  

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

 monumentenzorg

10 november 2023 

9 januari 2023

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen  

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Binnenstad. Volgens dit plan ligt het eigendom in Woonzone 2 (WO2).

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
   De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
     
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
   De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
   De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
    De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:
  • artikel 21 Minimale hoogte van de ruimten:
    de kelderruimtes hebben een hoogte van slechts maximaal 2m14 in plaats van de minimaal vereiste 2m20. 
  • artikel 24 Minimale lichtinval en luchttoevoer: na het plaatsen van het toilet en de hal/vestiaire ontvangt de keuken onvoldoende lichtinval en rechtstreekse luchttoevoer. 

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
   
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
    
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
   De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode.
    
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag. 


Omgevingstoets 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag betreft verbouwingen aan de gelijkvloerse verdieping en kelderverdieping in een meergezinswoning. De bovenliggende verdiepingen maken geen deel uit van de aanvraag. 

De hoofdfunctie en het aantal woongelegenheden blijven ongewijzigd, waardoor de functionele inpasbaarheid gerespecteerd blijft. 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De geplande werken beperken zich binnen het bestaande en vergunde bouwvolume. De kelderverdieping wordt bij de bovenliggende wooneenheid betrokken en wordt toegankelijk gemaakt via een wenteltrap aan de voorzijde van de leefruimte. In de kelder, die quasi even groot is als de bovenliggende verdieping, worden een wasruimte, badkamer, dressing en meerdere bergruimtes ingericht. De gelijkvloerse verdieping wordt daarnaast voorzien van een nieuwe planschikking.

Er wordt opgemerkt dat voor het eenslaapkamerappartement 2 badkamers worden ingericht, 1 op de gelijkvloerse verdieping en 1 in de kelderverdieping. Daarnaast is de oppervlakte van alle verblijfsruimten ongeveer even groot als de oppervlakte die wordt ingericht door niet-verblijfsruimten, die zich in de kelder bevinden. Dit is geen gebruikelijke verhouding en wekt de indruk dat in de kelderverdieping mogelijks een bijkomende slaapkamer of verblijfsruimte zal worden ingericht zoals in de voorgaande, geweigerde aanvraag ook het geval was. Het inrichten van verblijfs- en gebruiksruimten in de kelderverdieping is strijdig met meerdere verordenende voorschriften uit de bouwcode en zou de draagkracht op het perceel doen overschrijden. Bij eventuele vergunning dient als voorwaarde te worden opgenomen om geen verblijfs- en gebruiksruimten in te richten in de kelderverdieping. 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgevel blijft ongewijzigd. De achtergevel van de aanbouw en de gelijkvloerse achtergevel worden geïsoleerd en afgewerkt met grijs geschilderde houten gevelbekleding net zoals de bovenliggende geveldelen. Het buitenschrijnwerk wordt voorzien in zwarte aluminium. De gevelafwerking is aanvaardbaar en in overeenstemming met de rest van de achtergevel.

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De nieuwe voorgestelde planschikking van het appartement voldoet niet aan de actuele eisen wat betreft gezondheid, gebruiksgenot en wooncomfort. Zo hebben de ruimtes op de kelderverdieping een hoogte van maximaal 2,09 m in het achterste deel en 2,14 m in het voorste deel. Dit is minder dan de minimaal vereiste 2,20 m voor niet-verblijfsruimten conform artikel 21 van de bouwcode. Er is geen reden hierop af te wijken. 

De keuken die zich in de achterbouw bevond, wordt in voorliggende aanvraag verplaatst. Op de nieuwe locatie bevindt de keuken zich op een afstand van circa 7 m van het raam in de achtergevel waardoor langs deze zijde nauwelijks lichtinval en luchttoevoer mogelijk is. Langs de voorzijde wordt de rechtstreekse lichtinval en luchttoevoer naar de keuken geblokkeerd door de aanwezigheid van het toilet, de vestiaire en 2 schuifdeuren. Voldoende licht en lucht worden gezien als onmisbare basiskwaliteiten van verblijfsruimten. Een afwijking hierop is dan ook niet mogelijk.

Gelet op de voorgaande afwijkingen zijn de interne wijzigingen niet in overeenstemming met de geldende voorschriften en vanuit stedenbouwkundig oogpunt onaanvaardbaar. Daarnaast leverde ook de brandweer een ongunstig advies af. 

De aanvraag dient dan ook geweigerd te worden.

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde of vergund geachte situatie inhoudt.   

Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met de stedenbouwkundige voorschriften en het ongunstig advies van de brandweer.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19 oktober 2022

Volledig en ontvankelijk

10 november 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

09 april 2023

Verslag GOA

24 januari 2023

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.