Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00550 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122684 - Plantin en Moretuslei 216. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00550 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122684 - Plantin en Moretuslei 216. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00550 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122684 - Plantin en Moretuslei 216. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet. 

Projectnummer:

OMV_2022122684

Gegevens van de aanvrager:

de heer Nicolas Verhelle met als adres Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde

Ligging van het project:

Plantin en Moretuslei 216 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 6 sectie F nr. 1285S9

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

plaatsen van zaakgebonden publiciteit op de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis

 • 26/06/2019: vergunning (2019602) voor het verbouwen en wijzigen infrastructuur (uitbreiden van bestaande verharding met meer dan 300m²) en het vellen van hoogstammige bomen;
 • 06/04/2018: vergunning (20173279) voor het afbreken van een kantoorgebouw en het optrekken van een nieuw appartementsgebouw met kantoren op het gelijkvloers en op de eerste verdieping en grondgebonden woningen.

Vergunde toestand 

 • functie: 
  • meergezinswoning met kantoren;
 • gevelafwerking: 
  • gevelplint in grijsbruine natuursteen en bovenliggende verdiepingen in grijsbruine gevelsteen;
  • gelijkvloerse raamomlijstingen in groene tegels;
  • buitenschrijnwerk in koperkleurige aluminium, borstweringen in koperkleurig metaal.

Bestaande toestand

 • functie overeenkomstig met de vergunde toestand;
 • gevelafwerking overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van:
  • de gevelreclame die tegen het glas van de gelijkvloerse verdieping werd aangebracht en quasi het volledige glasoppervlak afdekt.

Nieuwe toestand

 • functie:  
  • meergezinswoning met kantoren;
 • gevelafwerking overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van:
  • haakse lichtbak tegen de voorgevel ter hoogte van de straathoek;
  • gevelreclame tegen het glasvlak die quasi het volledige glasoppervlak afdekt.

Inhoud van de aanvraag

 • plaatsen van zaak gebonden publiciteit tegen de voorgevel;
 • Regulariseren van reeds aanwezige publiciteit op de gelijkvloerse ramen. 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

Adviezen

Externe adviezen 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer

30 november 2022

19 december 2022

Voorwaardelijk gunstig

Politiezone Antwerpen / Verkeerspolitie

4 januari 2023

5 januari 2023

Gunstig

 

Interne adviezen 

Er werden geen interne adviezen gevraagd.


Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater). (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid). (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):
  • artikel 12 Levendige plint: de gevelreclame die werd aangebracht op het glasvlak zorgt ervoor dat er geen contact meer mogelijk is tussen de gebruikers van de gelijkvloerse verdieping en de straat, hierdoor heeft het pand op de hoek geen levendige plint meer;
  • artikel 13 Ondergrondse en bovengrondse uitsprongen: er wordt een geveluitsprong voorzien die meer dan 15 cm uitkraagt. Deze wordt echter op een hoogte van minder dan 2,60 m van het peil van het voetpad voorzien;
  • artikel 33 Zaak-gebonden publiciteit: §2. de gevelreclame die werd aangebracht op de glasvlakken dekt de gevelopeningen volledig af; §3. de lichtbak die haaks op de gevel wordt voorzien, kraagt 70 cm uit. Dit is meer dan de maximaal toegelaten 60 cm.  

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.  
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020. (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
  De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.


Omgevingstoets 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De voorliggende aanvraag wijkt af van de voorschriften uit de bouwcode. Deze afwijkingen worden besproken onder paragraaf hinderaspecten, gezondheid en veiligheid in het algemeen. 

Functionele inpasbaarheid

Er wordt geen functiewijziging voorzien ten opzichte van de vergunde toestand waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar blijft met de omgeving. 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De werken beogen geen aanpassing aan het bouwvolume of aan het aantal woongelegenheden waardoor zowel schaal als ruimtegebruik gerespecteerd blijven. 

Visueel-vormelijke elementen

De voorziene, cirkelvormige, lichtbak is opgebouwd uit gepoedercoat aluminium RAL 7002 en wordt voor- en achteraan afgewerkt met opaal plexiglas voorzien van een logo in RAL 7002. Binnenin wordt een ledlamp voorzien met een kleurtemperatuur van 3000K (warm wit). Het voorgestelde materiaalgebruik wordt gunstig geadviseerd, gezien het aansluit bij de reeds aanwezige materialen en kleurstelling van het pand.  

Het gebouw wordt gekenmerkt door een dubbelhoge plint met een verfijnde detaillering. De ramen op het gelijkvloers worden volledig bedekt door zaakgebonden publiciteit. Dit heeft een grote negatieve impact op de beeldkwaliteit van het gebouw en kan vanuit welstand niet gunstig geadviseerd worden. 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Zoals reeds vermeld is de aanvraag strijdig met verschillende voorschriften uit de Bouwcode. Artikel 13 (ondergrondse en bovengrondse uitsprongen) stelt dat geveluitsprongen boven de openbare ruimte en de voortuin minstens op 2,60 meter boven het peil van het voetpad gelegen dienen te zijn. In voorliggende aanvraag bevindt de onderzijde van het reclamepaneel zich op 2,2 m ten opzichte van het maaiveld. Van bovenstaande voorschriften kan voor de voorliggende aanvraag geen afwijking toegestaan worden. Bovendien maakt het Agentschap Wegen en Verkeer een gelijkaardig bezwaar hierover. Zij legt als voorwaarde van een gunstig advies op om de onderzijde van de lichtbak te voorzien op een hoogte van 3 m ten opzichte van het voetpad.   

Verder is de lichtbak ook te groot (bouwcode, art. 33). Een lichtbak die haaks op de gevel wordt voorzien mag slechts 60 cm uitkragen. De voorziene lichtbak kraagt echter 70 cm uit. 

Om in aanmerking te komen van een vergunning wordt daarom als voorwaarde opgelegd om de lichtbak te beperken tot een breedte van 60 cm en de onderstaande op een hoogte te voorzien van minstens 3 m ten opzichte van het voetpad.

Zoals eerder vermeld werd er reeds zaak-gebonden reclame voorzien op de gelijkvloerse ramen. Dit zowel in de Plantin en Moretuslei als in de Tweelingenstraat. Hiervoor is echter geen Omgevingsvergunning verleend. De voorziene reclame is strijdig met artikel 12 (levendige plint) en artikel 33. De gevelreclame die werd aangebracht op het glasvlak zorgt ervoor dat er geen contact meer mogelijk is tussen de gebruikers van de gelijkvloerse verdieping en de straat. Hierdoor heeft het pand op de hoek geen levendige plint meer. Daarnaast dekt de gevelreclame die werd aangebracht op de glasvlakken de gevelopeningen quasi volledig af.

Gezien het in principe mogelijk is een andere interne planschikking te voorzien waarbij er wel een levendige plint is aan de straatzijde, wordt de reclame op de glasvlakken expliciet uitgesloten uit de vergunning. Een levendige plint is noodzakelijk om straten aangenamer te maken om in te wonen en te wandelen. Voor de belevingswaarde van de straat is het namelijk belangrijk dat blinde vlekken in het straatbeeld zoveel mogelijk worden vermeden en dit zowel ‘s nachts als overdag. 

Cultuurhistorische aspecten

Het pand is gelegen in een gebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De aanvraag heeft echter geen effect op het aanwezige erfgoed in de omgeving.

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing omdat deze aanvraag betrekking heeft op zaakgebonden / niet-zaakgebonden publiciteit.

Advies aan het college 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de Omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden 

 1. De onderzijde van de lichtbak dient zich minstens op een hoogte van 3 m ten opzichte van het maaiveld te bevinden; 
 2. De grootte van de lichtbak mag maximaal 60 cm uitkragen ten opzichte van de gevel; 
 3. De reclame op de ramen ter hoogte van de Plantin en Moretuslei en Tweelingenstraat wordt uitgesloten uit de vergunning;
 4. De voorwaarden uit het advies van Agentschap Wegen en Verkeer dienen strikt nageleefd te worden.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is. 

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

13 september 2022

Volledig en ontvankelijk

30 november 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

29 april 2023

Verslag GOA

25 januari 2023

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De onderzijde van de lichtbak dient zich minstens op een hoogte van 3m ten opzichte van het maaiveld te bevinden; 
 2. De grootte van de lichtbak mag maximaal 60cm uitkragen ten opzichte van de gevel; 
 3. De reclame op de ramen ter hoogte van de Plantin en Moretuslei en Tweelingenstraat wordt uitgesloten uit de vergunning.
 4. De voorwaarden uit het advies van Agentschap Wegen en Verkeer dienen strikt nageleefd te worden.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.