Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00648 - Correctiebestelling - Scheren van hagen op begraafplaatsen en in parken. A.T.B. Van der Weehe - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00648 - Correctiebestelling - Scheren van hagen op begraafplaatsen en in parken. A.T.B. Van der Weehe - Goedkeuring 2023_CBS_00648 - Correctiebestelling - Scheren van hagen op begraafplaatsen en in parken. A.T.B. Van der Weehe - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 10 september 2021 (jaarnummer 1703) de gunning goed van het scheren van hagen en solitairen op begraafplaatsen en in parken, op basis van bestek GAC/2021/01703, aan NV A.T.B. Van Der Weehe, Oelegemsesteenweg 37 D, 2520 Ranst, met ondernemingsnummer 0438.984.881.

Het college keurde op 18 februari 2022 (jaarnummer 1420) de vastlegging van april 2022 tot en met december 2022, voor het scheren van hagen en solitairen volgens de raamovereenkomst op basis van bestek GAC_2021_01703 goed voor een bedrag van 155.645,91 EUR inclusief btw, bij de firma  A.T.B. Van Der Weehe NV, Oelegemsesteenweg 37 bus D te 2520 Ranst, met ondernemingsnummer 0438.984.881.

De uitgave was hoger dan vooraf ingeschat, waardoor het bedrag van 155.645,91 EUR inclusief btw, dat met de oorspronkelijke bestelbon 4005490208 werd vastgelegd, ontoereikend is. Op bestelbon 4005490208 is nog een saldo van 97.837,19 EUR beschikbaar. Er werd een correctiebestelling 4105062563 opgemaakt voor een bedrag van 7.679,36 EUR inclusief btw, voor de betaling van factuur 5107823330 voor een bedrag van 105.516,54 EUR inclusief btw (87.203,75 EUR exclusief btw).

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018 is van toepassing.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040101 - Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4105062563 goed voor een bedrag van 7.679,36 EUR inclusief btw aan A.T.B. Van Der Weehe NV, Oelegemsesteenweg 37D, 2520 Broechem met ondernemingsnummer 0438.984.881, voor scheren van hagen en solitairen op begraafplaatsen en in parken, op basis van bestek GAC/2021/01703.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Scheren van hagen en solitairen op begraafplaatsen en in parken, op basis van bestek GAC_2021_01703

A.T.B. Van Der Weehe NV
Oelegemsesteenweg 37D
2520 Broechem

ondernemingsnummer: 0438.984.881
rekeningnummer: BE4836 3132 190 327
7.679,36 EUR inclusief btwbudgetplaats:5377000000
budgetpositie:61414
functiegebied:2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2300
4105062563