Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00560 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119786 - Provinciestraat 202. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00560 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119786 - Provinciestraat 202. District Antwerpen - Weigering 2023_CBS_00560 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119786 - Provinciestraat 202. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022119786

Gegevens van de aanvrager:

BVBA EMCO INVEST met als contactadres Kleine Heide 23 te 2930 Brasschaat

Ligging van het project:

Provinciestraat 202 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 8 sectie H nr. 1121L6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uibreiden van een handspand naar handel en eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 Relevante voorgeschiedenis 

 • er werd momenteel geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

Vergunde toestand 

 • functie: 
  • eengezinswoning (complementaire winkel op het gelijkvloers); 
 • bouwvolume: 
  • 2 bouwlagen met hellend dak;  
  • bouwdiepte circa 12,9 m;
  • kroonlijsthoogte circa 7,4 m;
  • magazijn achteraan het perceel van 1 bouwlaag met plat dak;
 • gevelafwerking: 
  • grijze bloksteentjes;
  • plint in blauwe steen;
  • houten buitenschrijnwerk.

Bestaande toestand

 • open ruimte gesupprimeerd;
 • voorgevel gewijzigd:
  • lichtgrijs gespikkelde natuursteen op het gelijkvloers;
  • verdiepingen afgewerkt met zalmkleurige bepleistering;
  • buitenschrijnwerk gelijkvloers in lichtgrijs staal;
  • gewijzigde indeling van het buitenschrijnwerk in de voorgevel op de eerste verdieping; 
  • buitenschrijnwerk verdiepingen blauwgroen geschilderd;

Nieuwe toestand

 • functie:  
  • handelsgelijkvloers;
  • woning op de verdiepingen;
 • bouwvolume: 
  • 3 bouwlagen met plat dak;  
  • volledige perceel bebouwd;
  • bouwdiepte verdiepingen circa 14 m;
  • kroonlijsthoogte circa 12 m;
  • teruggetrokken uitloop van de trapruimte met een kroonlijsthoogte van circa 14 m;
 • gevelafwerking: 
  • gelijkvloers afgewerkt met grijze natuursteen;
  • verdiepingen afgewerkt met witte bepleistering;
  • buitenschrijnwerk en dakrand in donkergrijs aluminium;
  • afzonderlijke toegang tot de woning.

Inhoud van de aanvraag

 • wijzigen van de functie van het gelijkvloers naar detailhandel; 
 • slopen van de bestaande uitbreiding van het gelijkvloers;
 • uitbreiden van het volume; 
 • wijzigen van de voorgevel; 
 • wijzigen van de scheimuren; 
 • doorvoeren van interne constructieve werken.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

Adviezen 

Externe adviezen 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

8 november 2022

11 januari 2023

ongunstig


Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere
wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad
van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf
voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing
van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:
- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;
- de eigen aard van het betrokken gebied;
- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
   (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen uit de verordening toegankelijkheid.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:
  • artikel 27 Open ruimte:
   bij nieuwbouw, herbouw, bij functiewijziging of bij toename van de bebouwde grondoppervlakte moet minimaal 20 % van de oppervlakte van het perceel op het niveau van het maaiveld onbebouwd zijn. In de huidige aanvraag wordt de open koer volledig bebouwd waardoor er geen open ruimte is op het niveau van het maaiveld.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
   (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021â€�)
  De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  De aanvraag is in overeenstemming met Artikel 4.3.8 van de VCRO.


Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet een afsplitsing van de gelijkvloerse nevenfunctie van de eengezinswoning. Het woongedeelte op de verdiepingen blijft als 1 woning behouden en het gelijkvloers wordt ingericht als zelfstandige handelsruimte. 
Het project is op basis van de beleidsnota detailhandel gelegen in een buurtwinkelgebied. Beide functies zijn bijgevolg functioneel inpasbaar in de omgeving.

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

Het bestaande en vergunde pand wordt grondig verbouwd. Het gelijkvloers blijft volledig volgebouwd en wordt ingericht als zelfstandig functionerend handelspand. Het aantal woongelegenheden (1) wijzigt niet. 

Voor het volbouwen van het volledige perceel kan een afwijking worden toegestaan op artikel 27 van de bouwcode door de ligging in een kernwinkelgebied.

Het hoofdvolume wordt op de verdiepingen uitgebreid tot op de diepte van de linkerbuur. Het hellend dak wordt afgebroken en vervangen door een bijkomende volwaardige bouwlaag en een dakterras. Het geheel van ingrepen resulteert in een aanvaardbaar bouwvolume dat zich harmonieus inpast in zijn omgeving.

De voorgestelde bouwdichtheid en de schaal van het volume kunnen gunstig geadviseerd worden.

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

De voor- en achtergevel worden voorzien van isolatie en afgewerkt met een bepleistering in gebroken witte kleur. De voorgevel komt hierdoor exact 14 cm voorbij de rooilijn. Ter hoogte van het gelijkvloers wordt de plint uitgewerkt in grijze natuursteen en maximale beglazing waarbij de toegang van de woning voorzien wordt in geprofileerd aluminium. 

De nieuwe raamopeningen op de verdiepingen worden symmetrisch voorzien met een centraal drieluik en twee enkele ramen aan weerszijden. Het schrijnwerk wordt voorzien in donkergrijs aluminium.  

De voorgestelde geveldetaillering en afwerking is visueel inpasbaar in de omgeving.  

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De eerste en de tweede verdieping vormen een eengezinswoning. Op het gelijkvloers is voor de eengezinswoning een afzonderlijke toegang voorzien met ruimte voor het stallen van fietsen. Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers en sanitair. De leefruimtes bevinden zich op de tweede verdieping, aansluitend aan de toegang tot het dakterras op niveau drie. De verticale circulatie naar de woning wordt verplaatst naar de voorzijde van het gelijkvloers. Dit verbetert de bereikbaarheid van de woning doordat deze rechtstreeks met een afzonderlijke voordeur bereikbaar is en de privatieve hal tevens gebruikt kan worden als fietsenberging. 

De aanvraag voorziet in een sterke verbetering van zowel de beeldkwaliteit als het gebruiksgenot van het pand zonder hierbij hinder te geven naar de omgeving.
De ruime raamopeningen en de kwalitatieve buitenruimtes dragen bij tot een goede woonkwaliteit en ingrepen zoals de aanleg van het grote groendak en het isoleren van de bouwschil verbeteren de klimaatrobuustheid van het gebouw.

Het ontkoppelen van de bestaande (neven)functie van de woning kan gunstig geadviseerd worden. Dit gunstig advies kan enkel gegeven worden omwille van het behoud van de eengezinswoning en de toegenomen woonkwaliteit ervan. Met haar woonvisie streeft de stad er immers naar om eengezinswoningen zoveel als mogelijk te beschermen tegen opdeling in kleinere entiteiten. Dit doet ze zodat gezinnen in de stad kunnen blijven wonen.

Omwille van het ongunstige advies van de brandweer dient echter de aanvraag geweigerd te worden.


Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen. 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

Het project betreft handelsgelijkvloers met een bovenliggend appartement. 
Voor de gelijkvloerse handelszaak wordt door de beperkte omvang geen parkeerbehoefte in rekening gebracht. Voor een appartement in een project met minder dan 5 woonentiteiten bedraagt de parkeerbehoefte 1.
De werkelijke parkeerbehoefte bedraagt 1 parkeerplaats. 

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

In een aantal gevallen genereert een aanvraag een werkelijke parkeerbehoefte maar kunnen de plaatsen om stedenbouwkundige redenen niet gerealiseerd worden. Dit is het geval in voorliggende aanvraag die betrekking heeft op een pand met een perceelsbreedte van minder dan of gelijk aan 8 m. Volgens artikel 12, §3, 1° (Levendige plint) van de bouwcode is een toegangspoort voor een autobergplaats niet toegelaten.

 

Het bijgestelde aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Echter kan de berekende parkeerbehoefte van het nieuwe project worden verminderd met het aantal parkeerplaatsen van de laatst vergunde toestand dat reeds afgewenteld werd op het openbaar domein. Dit op voorwaarde dat realisatie niet mogelijk is. 

 

De vergunde toestand voorzag een eengezinswoning waarvan de parkeerbehoefte werd afgewenteld op het openbaar domein. 

 

Bijgevolg kan de parkeerbehoefte van de vergunde toestand in mindering gebracht worden voor 1 parkeerplaats.

Het bijgestelde aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen.

 


Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren omwille van het ongunstig advies van de brandweer. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 september 2022

Volledig en ontvankelijk

8 november 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

7 april 2023

Verslag GOA

24 januari 2023

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

Er werd een bevraging aanpalers gedaan.

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Wegens een cyberaanval op de stad Antwerpen werd de bevraging van de aanpalers mogelijks geschaad en konden eventuele analoog ingediende bezwaarschriften niet meer worden verwerkt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren omwille van het ongunstig advies van de brandweer.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.