Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00563 - Omgevingsvergunning - OMV_2022146078 - Van Dornestraat 27. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00563 - Omgevingsvergunning - OMV_2022146078 - Van Dornestraat 27. District Deurne - Goedkeuring 2023_CBS_00563 - Omgevingsvergunning - OMV_2022146078 - Van Dornestraat 27. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022146078

Gegevens van de aanvrager:

de heer Andy Merckx met als contactadres Van Dornestraat 27 te 2100 Antwerpen

Ligging van het project:

Van Dornestraat 27 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 28 sectie A nr. 101R5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

isoleren van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis 

 • 26/02/2016: vergunning (20152729) voor de regularisatie van een aanbouw;
 • 12/06/1963: vergunning (627#32245) voor een gevelverandering.

Vergunde toestand 

 • functie: 
  • eengezinswoning; 
 • bouwvolume: 
  • 2 bouwlagen met plat dak;  
  • hoogte circa 7,20 m;
 • gevelafwerking: 
  • gevelsteen;
  • pleisterwerk beige;
  • schrijnwerk aluminium.

Bestaande toestand

 • gevelafwerking:
  • crepi geel;
  • gevelsteen rood;
  • schrijnwerk pvc wit.

Nieuwe toestand

 • gevelafwerking: 
  • isolatie + crepi grijs;
  • plint en dorpels blauwe hardsteen;
  • schrijnwerk pvc wit.

 

Inhoud van de aanvraag

 • isoleren en wijzigen van de voorgevel.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem. 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.)

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria: 

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
   (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
   (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De aanvraag is in overeenstemming met de verordening voetgangersverkeer. 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:
  • artikel 6 Harmonie en draagkracht: er werden voorzetrolluiken geplaatst voor de ramen in de voorgevel. Deze zijn niet in harmonie met de omgeving, noch met het gevelgeheel;
  • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik: het materiaalgebruik van alle onderdelen van een gebouw, constructie, afsluiting of aanleg moet duurzaam, kwalitatief, constructief en esthetisch verantwoord zijn. Omwille van de stedelijke opwarming, de beeldkwaliteit en de historische waarde moet de lichte kleurstelling van bepleisterde en geschilderde gevels bewaard of hersteld worden. De gevel wordt afgewerkt met crepi in een grijze kleur. Het is niet duidelijk of de aanvrager een lichtgrijze of donkergrijze kleur beoogt.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
  De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode. 
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
   Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.


Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De werken beperken zich tot het wijzigen van de voorgevel en beogen geen aanpassing van het bouwvolume of het aantal woongelegenheden waardoor zowel schaal als ruimtegebruik gerespecteerd blijven.
 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgevel in een combinatie van gevelsteen en pleisterwerk wordt in voorliggende aanvraag geïsoleerd en afgewerkt met grijze crepi. Het schrijnwerk werd reeds vervangen en uitgevoerd in witte pvc.

Het na-isoleren van de gevels is vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar. Door het energiezuinig renoveren van woningen wordt er bijgedragen aan de klimaatambities, wat wordt gestimuleerd. 

De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om een gevelpakket te voorzien dat precies 14 cm voorbij het gevelvlak springt. Op die manier wordt er maximale energiebesparing gerealiseerd binnen de bepalingen van het rooilijnendecreet.

De feitelijke toestand van de omgeving wijst uit dat de Van Dornestraat gekenmerkt wordt door panden met gevels in metselwerk afgewisseld met gevels in lichtkleurig pleisterwerk. In voorliggende aanvraag wordt het pleisterwerk uitgevoerd in een grijze kleur. Omwille van de stedelijke opwarming, de beeldkwaliteit en de inpassing in het straatbeeld moet de voorgevel bepleisterd worden in een lichtgrijze kleur. Dit wordt opgenomen als voorwaarde voor vergunning.

Om vervlakking van het straatbeeld tegen te gaan, dient er vanuit de zorg voor de architecturale kwaliteit aandacht te worden besteed aan een aantal ontwerpdetails bij het opnieuw bepleisteren van de gevel. Typerend voor de huizenrij waarin het pand zich bevindt, is dat het gevelvlak ter hoogte van de perceelsgrens naar voor springt. Dit detail zorgt voor een verticale ritmering, het is dan ook wenselijk om dit detail eigen aan de huizenrij te behouden. Dit wordt als voorwaarde opgelegd. 

Ook dienen de afmetingen van de raamopeningen en de vensterbanken behouden te blijven en moet er gebruik worden gemaakt van hoekprofielen voor het pleisterwerk die niet zichtbaar zijn in de gevel. 

Tot slot dient de plint opnieuw voorzien te worden en dit zowel vanuit beeldkwaliteit als duurzaamheid van de gevel. Dit kan door de bestaande plint naar voren te plaatsen (en er achter isolatie aan te brengen) of de bestaande plint te vervangen door een nieuwe plint. De plint beschermt de gevel immers tegen beschadigingen.  

Als laatste voorwaarde met betrekking tot de bepleistering wordt opgelegd om de randen van het gevelvlak, zoals ter hoogte van de raamopeningen, te voorzien van hoekprofielen. Dergelijke hoekprofielen moeten onzichtbaar worden uitgevoerd.

Tegen de voorgevel werden 2 voorzetrolluiken in bruine pvc aangebracht. Het is onduidelijk of men deze wenst te bewaren bij de geplande gevelrenovatie. De toepassing van een voorzetrolluik is noch in harmonie met de bestaande gevel, noch met de omgeving waardoor de aanvraag strijdig is met artikel 6 van de bouwcode. Dit artikel stelt dat alle uiterlijke kenmerken van het gebouw in harmonie dienen te zijn met het referentiebeeld, dit is in voorliggende aanvraag niet het geval. De voorzetrolluiken worden daarom uitgesloten uit de vergunning. 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)
Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De aanvraag heeft betrekking op het isoleren van de voorgevel en heeft geen mobiliteitsimpact.


Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden 

 1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 cm voorbij het gevelvlak.
 2. De crepi dient uitgevoerd te worden in een lichtgrijze kleur.
 3. De afmetingen van de bestaande gevelopeningen moeten behouden blijven.
 4. Het vooruitspringende gevelvlak ter hoogte van de perceelgrenzen moet opnieuw voorzien worden.
 5. De vensterbanken opnieuw te voorzien, met eenzelfde dimensionering. Deze dienen 5 cm uit het gevelvlak te springen.
 6. De plint volgens huidige dimensionering opnieuw te voorzien, in natuursteen of beton.
 7. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren.
 8. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 9. De voorzetrolluiken worden uitgesloten uit de vergunning.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

02/11/2022

Volledig en ontvankelijk

28/11/2022

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

27/04/2023

Verslag GOA

25/01/2023

naam GOA

Katrijn Apostel

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 cm voorbij het gevelvlak.
 2. De crepi dient uitgevoerd te worden in een lichtgrijze kleur.
 3. De afmetingen van de bestaande gevelopeningen moeten behouden blijven.
 4. Het vooruitspringende gevelvlak ter hoogte van de perceelgrenzen moet opnieuw voorzien worden.
 5. De vensterbanken opnieuw te voorzien, met eenzelfde dimensionering. Deze dienen 5 cm uit het gevelvlak te springen.
 6. De plint volgens huidige dimensionering opnieuw te voorzien, in natuursteen of beton.
 7. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren.
 8. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 9. De voorzetrolluiken worden uitgesloten uit de vergunning.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren. 

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.