Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00558 - Omgevingsvergunning - OMV_2022127941 - Lange Leemstraat 113-115. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00558 - Omgevingsvergunning - OMV_2022127941 - Lange Leemstraat 113-115. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00558 - Omgevingsvergunning - OMV_2022127941 - Lange Leemstraat 113-115. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022127941

Gegevens van de aanvrager:

de heer Christiaan Verheyen met als adres Kerkstraat 9 te 9290 Berlare

Ligging van het project:

Lange Leemstraat 113-115 te 2018 Antwerpen

Kadastrale gegevens:

afdeling 6 sectie F nr. 1452K7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

het doorvoeren van enkele anders uitgevoerde handelingen tegenover OMV_2020172283

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis 

 • 26/02/2021: voorwaardelijke vergunning (OMV_2020172283) voor het verbouwen van een meergezinswoning met 3 entiteiten en 2 gelijkvloerse handelsruimtes;
 • 30/10/2020: weigering (OMV_2020068814) voor het regulariseren van 11 studentenkamers en 2 studio's; 
 • 05/04/2019: proces verbaal van rechtzetting  (11002_2019_9079_VPV -20151188) rechtzetting van aanvankelijk proces verbaal met nummer 11002_2016_1852;
 • 07/09/2016: proces-verbaal (11002_2016_1852 – 20152475) voor het wijzigen van het aantal woonentiteiten;
 • 01/12/1986: vergunning (19868724) voor het oprichten van een provinciaal educatief centrum;
 • 05/07/1968: vergunning (196877826) voor een scheimuur.

Vergunde toestand

functie: meergezinsgebouw;

 • 2 fysiek gescheiden handelsruimtes op de gelijkvloerse verdieping (netto vloeroppervlaktes van 75m² en 68,5m²); 
 • 3 woongelegenheden op de verdiepingen: 
  1 drieslaapkamerappartement met netto vloeroppervlakte van 131,5m²; 
  1 tweeslaapkamerappartement met netto vloeroppervlakte van 102,5m²; 
  1 tweeslaapkamerappartement met netto vloeroppervlakte van 101,5m²;

 bouwvolume:

 • gebouw van zes traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak;
 • gemeenschappelijke koer voorzien van 5,5m² op de gelijkvloerse verdieping, buitenruimte van 3m² op de eerste verdieping en een inpandig terras van 2,9m² op de tweede en derde verdieping;

gevelafwerking: 

 • roodkleurige baksteen met natuursteen rond de ramen en centraal fronton.
 • buitenschrijnwerk in wit aluminium op het gelijkvloers en wit pvc op de verdiepingen.


Inhoud van de aanvraag

 • Beperkte wijzigingen binnen het volume en ter hoogte van het inkomportaal.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:


Adviezen

Externe adviezen  

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

15 november 2022

27 december 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
 https://grups.omgeving.vlaanderen.be/. Het gewestplan kan u raadplegen via
 https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gewestplan.
 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De aanvraag is in overeenstemming met de verordening toegankelijkheid.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag is in overeenstemming met de bouwcode.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
   Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021â€�)
  De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode.
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.


Omgevingstoets 

Functionele inpasbaarheid

Er worden geen wijzigingen aangevraagd aan de vergunde functies. De functionele inpasbaarheid blijft gegarandeerd.

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

Er worden geen wijzigingen aan het bouwvolume aangevraagd.
De ingrepen beperken zich tot kleine planmatige ingrepen met het oog op een betere ruimtelijke beleving van de woonentiteiten. 
Deze ingrepen kunnen gunstig geadviseerd worden.

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

In de centrale nis op het gelijkvloers is er aan weerszijden een glazen deur die toegang geeft tot de handelszaken. In het kader van de aanvraag worden bijkomende ramen toegevoegd naast de toegangsdeuren. Dit nieuwe schrijnwerk werd voorzien in wit aluminium zodat dit aansluit bij het andere buitenschrijnwerk op het gelijkvloers. 
Verder wordt centraal in de nis een kolom behouden om uitvoeringstechnische redenen.
Beide ingrepen zijn visueel inpasbaar in de omgeving en kunnen gunstig geadviseerd worden.

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De ingrepen hebben een positieve impact op de verblijfskwaliteit van de handelsruimtes en de bovenliggende woonentiteiten. De plaatsing van de bijkomende ramen zorgen voor meer lichtinval in de handelszaken en de interne aanpassingen aan één van de woningen resulteren in een verhoging van de woonkwaliteit. Dit alles zonder hinder te genereren naar de omgeving.

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.


Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden 

 1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.
 2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.


Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

29/09/2022

Volledig en ontvankelijk

14/11/2022

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

13/04/2023

Verslag GOA

24/01/2023

naam GOA

Katrijn Apostel

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.
 2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.