Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00549 - Omgevingsvergunning - OMV_2022147547 - Lange Slachterijstraat 109. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00549 - Omgevingsvergunning - OMV_2022147547 - Lange Slachterijstraat 109. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00549 - Omgevingsvergunning - OMV_2022147547 - Lange Slachterijstraat 109. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet. 

Projectnummer:

OMV_2022147547

Gegevens van de aanvrager:

Boj Cauwenberghs namens mevrouw Victoria Omoruyi met als adres Lange Slachterijstraat 109 te 2060 Antwerpen

Ligging van het project:

Lange Slachterijstraat 109 te 2060 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 7 sectie G nr. 422V17

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

isoleren van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis

 • 13/10/1950: toelating (18#27443) voor gevelveranderingen en koepel maken. 

Vergunde toestand

 • functie: 
  • eengezinswoning; 
 • bouwvolume: 
  • 2 bouwlagen met zadeldak;  
  • bouwdiepte circa 14,5 m;
 • gevelafwerking: 
  • gevelsteen;
  • plint cement.

Bestaande toestand

 • gevelafwerking: 
  • cementering lichtgrijs;
  • voordeur in donkergrijze pvc en ramen in geanodiseerd aluminium;
  • plint en dorpels natuursteen;
  • verhoogde plint.

Nieuwe toestand

 • gevelafwerking: 
  • isolatie + crepi wit;
  • voordeur in donkergrijze pvc en ramen in geanodiseerd aluminium;
  • plint in granietkorrel;
  • dorpels in zwarte aluminium. 

Inhoud van de aanvraag

 • wijzigen van de voorgevel.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt: 


Adviezen

Er zijn geen  adviezen gevraagd.


Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).
In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:
- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;
- de eigen aard van het betrokken gebied;
- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De aanvraag is in overeenstemming met de verordening voetgangersverkeer.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):
  • artikel 6 Harmonie en draagkracht:
   zowel het hoofdgebouw als de uitsprongen en aanbouwen dienen qua vorm, grootte, materiaalkeuze, plaatsing en kleur afgestemd te zijn op de architectuur van de totale constructie als op de omgeving.
   De dorpels worden voorzien in zwarte aluminium. Dit is niet in harmonie met de bestaande gevel waar reeds buitenschrijnwerk in geanodiseerde aluminium en grijze pvc aanwezig zijn. Daarnaast zijn dorpels in aluminium ook niet in harmonie met de omgeving.
  • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
   het materiaalgebruik van alle onderdelen van een gebouw, constructie, afsluiting of aanleg moet duurzaam, kwalitatief, constructief en esthetisch verantwoord zijn. Een plint met een afwerking in granietkorrel is niet duurzaam.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
  De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode. 
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag. 


Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag betreft geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.  

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De aanvraag beperkt zich tot wijzigingen aan de voorgevel en beoogt geen aanpassingen van het bouwvolume of het aantal woongelegenheden waardoor zowel schaal als ruimtegebruik gerespecteerd blijven.

Visueel-vormelijke elementen

De bestaande voorgevel in lichtgrijze cementering met ramen in geanodiseerd aluminium en een voordeur in donkergrijze pvc wordt in voorliggende aanvraag geïsoleerd en afgewerkt met witte crepi. 

De woning maakt deel uit van een uniforme rij van gepleisterde gevels. Het isoleren en bepleisteren van de voorgevel in een witte kleur is in harmonie met de onmiddelijke omgeving en is stedenbouwkundig aanvaardbaar. Door het energiezuinig renoveren van woningen wordt er bijgedragen aan de klimaatambities, wat wordt gestimuleerd. 

De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om de werken over de volledige oppervlakte (isolatie + crepi) met een dikte van 14 cm voorbij de rooilijn uit te voeren. Op die manier wordt er maximale energiebesparing gerealiseerd binnen de bepalingen van het rooilijnendecreet.

Het toepassen van buitengevelisolatie kan tot een vervlakking van het straatbeeld leiden indien bestaande detaillering verloren gaat. Om deze verarming van het materiaal tegen te gaan, wordt er bij een gunstig advies opgelegd dat bestaande elementen in natuursteen (raamdorpel, plint, deksteen…) behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen. 

In voorliggende aanvraag worden de bestaande dorpels in blauwe hardsteen verwijderd en vervangen door nieuwe raamdorpels in zwarte aluminium. Dit is een verlies van detaillering en niet in harmonie met de omgeving noch met het bestaande gevelgeheel waardoor de aanvraag strijdig is met artikel 6 van de bouwcode. Als voorwaarde voor vergunning wordt opgelegd om onder de ramen dorpels te voorzien in blauwe hardsteen. Deze moeten evenveel uit het vernieuwde gevelvlak steken als in de bestaande toestand het geval is. Het wordt ten zeerste geapprecieerd dat de ornamenten (ijzeren ankers) behouden blijven.

Onderaan de gevel wenst men een nieuwe plint in een afwerking met granietkorrels te voorzien. Bij pleisterwerk is het noodzakelijk een plint te plaatsen, deze geeft een bescherming tegen beschadigingen. Een plint in granietkorrels is echter niet duurzaam noch kwalitatief en dus strijdig met artikel 11 van de bouwcode. Als voorwaarde voor vergunning wordt opgelegd om een plint te voorzien in blauwe hardsteen met dezelfde hoogte als de gevelplint van de links aanpalende. 

Tot slot wordt op basis van de aangeleverde foto’s opgemerkt dat op de eerste verdieping voorzetrolluiken werden geplaatst. Deze zijn niet ingetekend op de geveltekeningen van de bestaande of nieuwe toestand waardoor het onduidelijk is of men deze wenst te behouden. Bijgevolg worden de voorzetrolluiken uitgesloten uit de vergunning.

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten te alle tijde kunnen hersteld worden of gedemonteerd worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst Openbaar domein.

De inname van het openbaar domein is een dwingend criterium binnen het afwegingskader. Er moet na de werken voldoende ruimte overblijven zodat een vlot voetgangersverkeer mogelijk blijft. Er wordt gestreefd naar een obstakelvrije ruimte van 1,80 meter, waarbij 1,50 meter (exclusief boordsteen) wordt gehanteerd als absoluut minimum. Dit impliceert dat wanneer men zijn buitengevel langs de buitenzijde wenst te isoleren, er voor de aanvang van de werken een minimale obstakelvrije ruimte van 1,64 m moet zijn, van aan de rooilijn tot aan de boordsteen.

Wanneer de nieuwe constructie tot op het openbaar domein komt moet er rekening mee worden gehouden dat het voetpad in de toekomst hersteld kan worden zonder dat er aan de voorgevel ingrepen moeten gebeuren. Dit kan door de bestaande stoeptegel voor de werken weg te nemen en na de werken terug te plaatsen.

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing omdat deze aanvraag betrekking heeft op werken die geen aanleiding geven tot de vermeerdering van het aantal woongelegenheden.


Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van precies 14 centimeter voorbij de rooilijn.
 2. De raamdorpels uit te voeren in blauwe hardsteen, deze moeten evenveel uit het vernieuwde gevelvlak steken als in de bestaande toestand het geval is.
 3. Onderaan de gevel een plint te voorzien in blauwe hardsteen tot op dezelfde hoogte als de gevelplint van de linker aanpalende. De plint moet voorbij het gevelvlak komen.
 4. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren.
 5. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Wooncode en het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.
 6. De voorzetrolluiken op de verdieping worden uitgesloten uit de vergunning.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het intergraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 november 2022

Volledig en ontvankelijk

30 november 2022

Start openbaar onderzoek
geen
Einde openbaar onderzoek
geen
Gemeenteraad voor wegenwerken
geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

29 april 2023

Verslag GOA

Katrijn Apostel

naam GOA

25 januari 2023

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van precies 14 centimeter voorbij de rooilijn.
 2. De raamdorpels uit te voeren in blauwe hardsteen, deze moeten evenveel uit het vernieuwde gevelvlak steken als in de bestaande toestand het geval is.
 3. Onderaan de gevel een plint te voorzien in blauwe hardsteen tot op dezelfde hoogte als de gevelplint van de linker aanpalende. De plint moet voorbij het gevelvlak komen.
 4. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren.
 5. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Wooncode en het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.
 6. De voorzetrolluiken op de verdieping worden uitgesloten uit de vergunning.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.