Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00568 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2023 week 5 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00568 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2023 week 5 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring 2023_CBS_00568 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2023 week 5 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Vanaf 8 januari 2019 zijn de rechtstreeks verkozen districtsraden geïnstalleerd. De districtsbesturen hebben autonome beslissingsbevoegdheden in lokale beleidsdomeinen. De districtsraden en districtscolleges kunnen met betrekking tot alle zaken die het district aanbelangen, adviezen uitbrengen aan en brieven schrijven naar het stadsbestuur.

De stedelijke bedrijfseenheid Bestuurszaken agendeert de adviezen en brieven van de districtsbesturen ter kennisgeving op het college. Tijdens de zitting worden de brieven en adviezen toegewezen aan de bevoegde vakschepen. Het kabinet van de betrokken vakschepen zorgt voor een ontwerp van antwoord. Dit ontwerp van antwoord wordt door de bedrijfseenheid Bestuurszaken ter goedkeuring geagendeerd op het college. Na de ondertekening door de algemeen directeur en de bevoegde vakschepen, wordt het antwoord overgemaakt aan het betrokken district.

De brieven en adviezen van de districtsbesturen dienen binnen de 40 werkdagen na ontvangst door de collegeleden beantwoord te zijn.

Argumentatie

De samenwerking tussen de stad Antwerpen en de districten moet zo optimaal mogelijk verlopen. Om de termijn van 40 werkdagen zo goed mogelijk na te leven, herinnert de bedrijfseenheid Bestuurszaken de kabinetten maandelijks aan de openstaande brieven en adviezen.

Volgend goedgekeurd voorstel tot motie hebben we ontvangen van de districten:

Nummer District Datum district Onderwerp
22-A079Berendrecht-Zandvliet-Lillo19 december 2022Parkeernorm bij grote nieuwbouwprojecten

 

Juridische grond

Artikel 26 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS02 - Decentralisatie
2SBS0201 - Reguliere taken decentralisatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om volgende motie als volgt toe te wijzen :

Nummer District Datum district Onderwerp Toewijzen aan
22-A079Berendrecht-Zandvliet-Lillo19 december 2022Parkeernorm bij grote nieuwbouwprojectenschepen Koen Kennis

 

Artikel 2

Het college beslist de motie te beantwoorden binnen de 40 werkdagen na ontvangst.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 22_A079_parkeernorm_bij_grote_nieuwbouwprojecten.pdf