Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00556 - Omgevingsvergunning - OMV_2022144835 - Jan Van Rijswijcklaan 143. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00556 - Omgevingsvergunning - OMV_2022144835 - Jan Van Rijswijcklaan 143. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00556 - Omgevingsvergunning - OMV_2022144835 - Jan Van Rijswijcklaan 143. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022144835

Gegevens van de aanvrager:

BVBA Fraime met als adres Kerkstraat 48 te 2970 Schilde

Ligging van het project:

Jan Van Rijswijcklaan 143 te 2018 Antwerpen

Kadastrale gegevens:

afdeling 10 sectie K nr. 2172G4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een terras

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis

Vergunde toestand 

 • functie: wonen - eengezinswoning; 
 • bouwvolume: 
  • 4 bouwlagen met plat dak;  
  • bouwdiepte:
   • gelijkvloerse verdieping tot circa 17,9 m en buitentrap aan de linkerzijde tot circa 21,9 m;
   • eerste verdieping tot circa 15,9 m en aan de linkerzijde tot circa 17 m;
   • tweede en derde verdieping aan de linkerzijde tot circa 17 m en aan de rechterzijde tot circa 11,6 m;
 • gevelafwerking: 
  • lijstgevel natuursteen;
  • poort naar inpandige garage. 

Bestaande toestand

 • gemelde werken van melding OMV_2022030184 nog niet uitgevoerd;
 • nieuw klimaatbeheersingstoestel op het terras op de eerste verdieping tegen de rechterperceelgrens;
 • volledige achtertuinzone verhard en in gebruik als parking in open lucht.

Nieuwe toestand

 • functie en voorgevel conform vergunde toestand;
 • bouwvolume: 
  • bouwdiepte uitkragend terras op de eerste verdieping tot circa 18,4 m;
 • achtergevelafwerking:
  • vernieuwen van de balustrades bij de terrassen op de eerste en tweede verdieping in respectievelijk spijlen en glas;
  • na uitbreiding van het bestaande betonterras op de eerste verdieping wordt deze afgewerkt in tegels en kops en onderaan in crepi op isolatie;
 • het klimaatbeheersingstoestel, de interne inrichting en het verharden van de achtertuinzone worden uitgesloten uit de aanvraag.

 

Inhoud van de aanvraag

 • uitbreiden van het terras op de eerste verdieping.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Externe adviezen

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer - AWV - District Antwerpen Vergunningen

18 november 2022

6 december 2022

Gunstig


Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).
In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:
- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;
- de eigen aard van het betrokken gebied;
- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
   (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:
  • artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed: de algemene wenselijkheid van behoud is van toepassing. De borstweringen en de boog in het bordes worden gesupprimeerd;
  • artikel 16 Technische uitsprongen: op de foto’s van de achtergevel is te zien dat er een klimaatbeheersingstoestel is geplaatst op het terras op de eerste verdieping aan de achtergevel, tegen en dus niet op minstens 2 m van de rechterperceelgrens;
  • artikel 27 Open ruimte: de volledige achtertuinzone is verhard en wordt gebruikt om auto’s te stallen.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
  De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode.
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
   Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

Omgevingstoets 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag betreft het uitbreiden van een terras bij een bestaande eengezinswoning die vastgesteld is als bouwkundig erfgoed op de inventaris onroerend erfgoed. De bestaande woonfunctie blijft behouden en is functioneel inpasbaar in de Jan Van Rijswijcklaan.

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheidvisueel-vormelijke elementencultuurhistorische aspecten

Het terras achteraan op de eerste verdieping wordt met circa 35 cm uitgebreid en circa 27 cm opgehoogd. Hierbij worden de historische balustrades, met op de eerste verdieping een bochtstraal naar het trapvolume, verwijderd en vervangen door een glazen balustrade op de tweede verdieping en een spijlenbalustrade op de eerste verdieping. De oorspronkelijke zichtbare betonconstructie van het terras wordt geïsoleerd en afgewerkt met dragende tegels en kops en onderaan afgewerkt in crepi. Deze ingrepen zijn strijdig met artikel 5 van de bouwcode. Als voorwaarde voor vergunning wordt opgelegd de bestaande balustrade op de tweede verdieping te behouden en de nieuwe balustrade op de eerste verdieping naar dit model en kleur vorm te geven. Het supprimeren van de bochtstraal is aanvaardbaar.   

Uit de plannen is niet ondubbelzinnig af te leiden of de terrasuitbreiding voorzien wordt van een ondersteunende (staal)constructie die in het zicht blijft. Het is wenselijk dat het historische gevelbeeld na de ingreep maximaal benaderd wordt, door het terras zwevend uit te voeren ten opzichte van de tuin. Een eventuele ondersteuning om stabiliteits-technische redenen dient vlak tegen de scheimuren te worden uitgewerkt. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Er wordt vastgesteld dat de volledige achtertuinzone werd verhard, hetgeen strijdig is met artikel 27 van de bouwcode. Dit artikel stelt dat verhardingen en constructies in de achtertuin beperkt moeten blijven tot maximaal 1/3 van de oppervlakte van de zij- en achtertuin. De overige ruimte moet maximaal als groene, onverharde ruimte worden aangelegd. Overigens is het omwille van de leefkwaliteit van de eigen woning en bij uitbreiding van het hele binnengebied niet wenselijk dat de achtertuinzone wordt gebruikt om auto’s te stallen in open lucht.

Het verharden van de achtertuin, de ingebruikname als openluchtparking en alle eventuele interne wijzigingen ten opzichte van de laatst vergunde toestand worden dan ook uitgesloten uit de aanvraag.

Het klimaatbeheersingstoestel dat zich op het uit te breiden terras tegen de rechterperceelgrens bevindt, is strijdig met artikel 16 van de bouwcode. Het toestel dient zich volgens de voorschriften op minstens 2 m van alle perceelgrenzen te bevinden, op een plaats die niet zichtbaar is vanaf het openbaar domein. Vanwege de strijdigheid met artikel 16 wordt ook dit uitgesloten uit de vergunning.


Advies aan het college

 Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden 

 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 2. De bestaande balustrade op de tweede verdieping te behouden en de nieuwe balustrade op de eerste verdieping naar dit model en kleur vorm te geven, conform artikel 5 van de bouwcode.
 3. Uitgesloten van vergunning: eventuele interne wijzigingen in de woning ten opzichte van de laatst vergunde toestand.
 4. Uitgesloten van vergunning: het volledig verharden van de achtertuin en de ingebruikname als openluchtparking.
 5. Uitgesloten van vergunning: het klimaatbeheersingstoestel tegen de rechterperceelgrens op het terras op de eerste verdieping.


Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

03/11/2022

Volledig en ontvankelijk

18/11/2022

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

17/04/2023

Verslag GOA

25/01/2023

naam GOA

Katrijn Apostel

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 2. De bestaande balustrade op de tweede verdieping te behouden en de nieuwe balustrade op de eerste verdieping naar dit model en kleur vorm te geven, conform artikel 5 van de bouwcode.
 3. Uitgesloten van vergunning: eventuele interne wijzigingen in de woning ten opzichte van de laatst vergunde toestand.
 4. Uitgesloten van vergunning: het volledig verharden van de achtertuin en de ingebruikname als openluchtparking.
 5. Uitgesloten van vergunning: het klimaatbeheersingstoestel tegen de rechterperceelgrens op het terras op de eerste verdieping.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.