Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00616 - Bestek GAC_2022_02205. Raamovereenkomst voor het leveren, ophalen en reinigen van herbruikbare poetsdoeken voor automotive toepassingen - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00616 - Bestek GAC_2022_02205. Raamovereenkomst voor het leveren, ophalen en reinigen van herbruikbare poetsdoeken voor automotive toepassingen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_CBS_00616 - Bestek GAC_2022_02205. Raamovereenkomst voor het leveren, ophalen en reinigen van herbruikbare poetsdoeken voor automotive toepassingen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het voertuigencentrum werkt met diverse chemische vloeistoffen zoals motorolie. Het is niet te vermijden dat deze stoffen lekken of dat er wordt gemorst tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Daarom dienen voor de veiligheid, gezondheid en het milieu deze vloeistoffen op een correcte manier te worden opgeruimd. Hiervoor wenst men te beschikken over herbruikbare reinigingsdoeken en bijhorende veiligheidscontainers. De leverancier haalt de containers met gebruikte doeken op en levert nieuwe doeken en containers af.

De huidige raamovereenkomst GAC_2018_00468 loopt in april 2023 ten einde. De stedelijke bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt om voor het leveren van herbruikbare poetsdoeken voor automotive toepassingen tijdig te kunnen beschikken over een raamovereenkomst.

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om voor deze aankoop een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02205 uit te schrijven.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: 
  1. prijs op een totaal van 75 punten;
  2. duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op een totaal van 25 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017. 

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

Deze overeenkomst voorziet in huren van poetsdoeken. Deze uitgaven worden verrekend op exploitatiekredieten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02205  voor het leveren, ophalen en reinigen van herbruikbare poetsdoeken voor automotive toepassingen goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
huren van poetsdoeken   budgetplaats:5374000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2WNS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600 en 2700
met orderbons

Bijlagen

  • 02205_20221123_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02205_Inventaris.xls
  • 02205_20221123_bestek.pdf