Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00553 - Omgevingsvergunning - OMV_2022149908 - Berthoutstraat 32. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00553 - Omgevingsvergunning - OMV_2022149908 - Berthoutstraat 32. District Berchem - Goedkeuring 2023_CBS_00553 - Omgevingsvergunning - OMV_2022149908 - Berthoutstraat 32. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

Projectnummer: 

OMV_2022149908

Gegevens van de aanvrager: 

Sebastien Van den Bogaert met als adres Berthoutstraat 32 te 2600 Antwerpen 

Ligging van het project: 

Berthoutstraat 32 te 2600 Antwerpen 

Kadastrale percelen: 

afdeling 21, sectie B, perceel 0035/00M030

Vergunningsplichten: 

Stedenbouwkundige handelingen 

Voorwerp van de aanvraag: 


 • isoleren en bepleisteren van de voorgevels; 

 • supprimeren van de suggestieve uitgewerkte raampartijen op de verdieping. 


Omschrijving stedenbouwkundige handelingen  

Relevante voorgeschiedenis   

 • 17/09/1937: toelating(1275#4672) voor het vergroten van een uitstalraam en winkel. 

Vergunde toestand   

 • functie:

  • handelspand met woning boven;  

 • bouwvolume:  

  • 2 bouwlagen met hellend dak;   

  • hoekpand met 2 voorgevels; 

 • gevelafwerking:  

  • parement in roodbruine baksteen; 

  • houten schrijnwerk. 

Bestaande toestand 

 • functie:  

  • eengezinswoning;  

 • bouwvolume:  

  • 2 bouwlagen met hellend dak;   

  • hoekpand met 2 voorgevels; 

 • gevelafwerking:  

  • parement geschilderd in terracotta kleur; 

  • schrijnwerk in aluminium wit; 

  • dorpels overschilderd in terracotta kleur en 2 dorpels in blauwe hardsteen; 

  • de hemelwaterafvoer werd rechts langs de Berthoutstraat gewijzigd.  

Nieuwe toestand 

 • functie en constructie: maken (volgens de verklarende nota) geen onderdeel uit van de aanvraag; 

 • gevelafwerking:  

  • parement geïsoleerd en afgewerkt met witte bepleistering; 

  • schrijnwerk in aluminium wit; 

  • dorpels in zwarte aluminium. 

Inhoud van de aanvraag 

 • Isoleren, bepleisteren en wijzigen van de voorgevels; 

 • supprimeren van de suggestieve uitgewerkte raampartijen op de verdieping.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd. 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen 

 • Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

 • Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).
  In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:
  - de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;
  - de eigen aard van het betrokken gebied;
  - de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein. 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via     https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.) 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater). 
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater) 
   De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag. 

 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid). 
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid) 
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag. 

Algemene bouwverordeningen 

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer) 
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag. 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014. 
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’) 
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten: 

 • artikel 6: Harmonie en draagkracht: 

  • de suggestief uitgewerkte raampartijen worden gesupprimeerd, dit zorgt voor een gewijzigd gevelritme met groot blind gevelvlak, welke niet is afgestemd op de architectuur van de totale constructie of op de omgeving; 
  • er worden voorzetrolluiken boven de gelijkvloerse ramen voorzien, welke het kenmerkende bovenlicht verkleinen en welke niet kenmerkend zijn in het straatbeeld; 
  • de arrière-corps welke kenmerkend is voor het gevelritme in de omgeving wordt verwijderd; 


 • artikel 11: Afwerken van gevels en materiaalgebruik 

  • dorpels in blauwe hardsteen worden vervangen door aluminium zwarte dorpels; 

  • de vooruitstekende detaillering onder de raamdorpels van de verdieping worden verwijderd; 

  • de horizontale lijst bovenaan de eerste verdieping die over de gehele gevelbreedte voorzien was, werd tussen 2014 en 2022 verwijderd (zoals zichtbaar op foto’s van de straatbeelden); 

 • artikel 41: Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel: 
  §2 de verticale hemelwaterafvoer in de voorgevel werd gewijzigd, maar werd onderaan niet in een slagvast materiaal uitgevoerd. Het is ook niet duidelijk of deze inpandig op de RWA-afvoerbuis aangesloten werd.
   

Sectorale regelgeving 

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid. 
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. 

 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets. 
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 

 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020. 
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”) 
  De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021. 

 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.  
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)) 
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.


Omgevingstoets 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid 

Met uitzondering van het isoleren van de voorgevel maken eventuele wijzigingen aan het volume van het gebouw en eventuele constructieve wijzigingen geen onderdeel uit van voorliggende aanvraag. 

De bouwheer wenst de voorgevel te isoleren en te bepleisteren. Het na - isoleren van de gevels is vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar. Door het energiezuinig renoveren van woningen wordt er bijgedragen aan de klimaatambities, wat wordt gestimuleerd. 

Om vervlakking van het straatbeeld tegen te gaan, dient er vanuit de zorg voor de architecturale kwaliteit aandacht besteed te worden aan een aantal ontwerpdetails bij het opnieuw bepleisteren van de gevel. Concreet dienen de afmetingen van de raamopeningen en de arrière-corps behouden te blijven, moeten de bestaande kenmerkende gevelreliëfs en geveldelen steeds evenveel uit (of in) het vernieuwde gevelvlak springen als in bestaande toestand het geval is en dient de afwerking van de pleisterlaag voorzien te worden in een architecturale uitwerking die inpasbaar is in het straatbeeld. Ook dient er gebruik te worden gemaakt van hoekprofielen voor het pleisterwerk die niet zichtbaar zijn in de gevel. Dit wordt beoordeeld in het gedeelte ‘Visueel-vormelijke elementen’ hieronder. 

De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om de werken over de volledige dikte van 14 cm uit te voeren. Op die manier wordt er maximale energiebesparing gerealiseerd binnen de bepalingen van het rooilijnendecreet.  

De aangevraagde bijkomende geveldikte betreft slechts 11 cm (10 cm isolatie en 1 cm crepi), wat onvoldoende is. In voorwaarden dient opgenomen te worden dit over een totale dikte van 14 centimeter te voorzien. 

Visueel-vormelijke elementen 

De vergunde toestand van de onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een steense architectuur met ongeveer de helft van de woningen in een baksteenarchitectuur en de helft van de woningen in een klassieke bepleisterde architectuur uitgewerkt in natuursteen-imitatie (in de vorm van simili-lijnen). 

De aanvraag betreft het afwerken van de gevel in een vlakke pleisterlaag zonder verder uitgewerkte detailing. Dit betreft een vervlakking van het straatbeeld en wordt ongunstig geadviseerd. In voorwaarden wordt opgelegd dezelfde simili-lijnen in het pleisterwerk te voorzien als in De Brouwerstraat kenmerkend is. Specifiek wordt hierbij verwezen naar de lijnhoogtes van De Brouwerstraat nr. 14 en nr. 18. 

Wanneer er pleisterwerk is voorzien als gevelmateriaal, worden de randen van bijvoorbeeld raamopeningen voorzien van hoekprofielen. Dergelijke hoekprofielen moeten onzichtbaar worden uitgevoerd. 

Inspringende geveldetails 

Reeds voor de jaren ‘90 werden enkele gevelramen dichtgemetst. Hierbij werd de vorm van de raamopeningen als een terugspringend gevelvlak behouden alsook de natuurstenen raamdorpels. Dit zodanig dat het kenmerkende gevelritme suggestief behouden bleef in overeenstemming met het kenmerkende gevelritme uit de omgeving. 

In voorliggende aanvraag worden deze raamopeningen volledig gesupprimeerd. Dit is niet afgestemd op de architectuur van het pand en de omgeving én betreft een vervlakking van het gevelbeeld. Dit wordt ongunstig geadviseerd. 

In voorwaarden dient opgelegd te worden de uitstraling van deze dichtgemaakte raamopeningen maximaal te bewaren. 

De arrière-corps is een veel voorkomend detail bij aaneengesloten bebouwing. Ter hoogte van de perceelsgrens springt het gevelvlak terug, en dit over de volledige gevelhoogte. Dit levert een verticale ritmering op die percelering in het straatbeeld nuanceert. Het is noodzakelijk om dit detail eigen aan de stedelijke context te behouden. Dit wordt in voorwaarden opgelegd. 

Vooruitstekende geveldetails 

Het toepassen van buitengevelisolatie leidt tot een vervlakking van het straatbeeld door een verlies aan detaillering. Om een verarming van het materiaal tegen te gaan, wordt er bij een gunstig advies opgelegd dat bestaande elementen in natuursteen (raamdorpel, plint, deksteen…) behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen. Deze details hebben immers ook een functie.  

Er wordt een nieuwe plint voorzien die aansluit op de hoogte van de plinten van de aanpalende woningen. Dit wordt gunstig geadviseerd.  

De vooruitstekende raamdorpels in natuursteen worden verwijderd en ter hoogte van de behouden raamopeningen worden nieuwe dunne raamdorpels in zwart aluminium voorzien.

Dit betreft een verarming van de materialisatie en vervlakking van het straatbeeld. Dit is niet aanvaardbaar. In voorwaarden wordt opgelegd om alle raamdorpels te vervangen door nieuwe natuurstenen raamdorpels van dezelfde dikte die even ver uit het nieuwe voorgevelvlak naar voor steken als in bestaande toestand het geval was. 

De doorlopende boord in natuursteenimitatie bovenaan de eerste verdieping werd reeds tussen 2014 en 2022 verwijderd. Gelet op het feit dat hierboven een voldoende grote kroonlijst behouden blijft, en op voorwaarde dat het gevelritme van de suggestieve ramen opnieuw voorzien wordt en natuursteen-imitatie in de vorm van simili-lijnen, dan wordt hiertegen geen bezwaar geformuleerd. 

De vooruitstekende geveldetails onder de raamdorpels worden verwijderd. Op voorwaarde dat de nieuwe raamdorpels conform de bestaande raamdorpels voorzien worden (zoals hierboven beschreven) en op voorwaarde dat het pleisterwerk uitgewerkt wordt met simili-lijnen (zoals hierboven beschreven), dan wordt hiertegen geen bezwaar geformuleerd. 

Schrijnwerk 

De ramen werden vervangen door nieuwe ramen in wit aluminium. De schrijnwerkindeling wordt opnieuw van klassieke bovenlichten voorzien, maar de uitstraling van de gelijkvloerse ramen wordt gehinderd doordat bovenaan een rolluikbak voorzien werd. 

Daar deze tussen de dagkanten wordt voorzien én 14 cm zal terugliggen ten opzichte van het nieuwe gevelvlak, is dit in afwijking op artikel 6 van de bouwcode aanvaardbaar. 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen 

Bij het plaatsen van buitengevelisolatie dient er aandacht besteed worden aan een aantal voorwaarden in functie van het inpalmen van het openbaar domein. 

Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten te allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst Openbaar domein. 

De inname van het openbaar domein is een dwingend criterium binnen het afwegingskader. Er moet na de werken voldoende ruimte overblijven zodat een vlot voetgangersverkeer mogelijk blijft. Er wordt gestreefd naar een obstakelvrije ruimte van 1,80 meter, waarbij 1,50 meter (exclusief boordsteen) wordt gehanteerd als absoluut minimum. Gelet op de recente heraanleg van De Brouwerstraat en de Berthoutstraat als groenstraten, wordt hieraan voldaan. 

Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden  

 1. Eventuele wijzigingen aan het bouwvolume die geen betrekking hebben tot de voorgevels en eventuele wijzigingen aan de functie en indeling worden uitgesloten uit de vergunning. 

 1. De arrière-corps te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie. 

 1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 centimeter. 

 1. Het pleisterwerk uit te voeren in klassieke uitvoering met simili-belijning zoals kenmerkend is in De Brouwerstraat. Met betrekking tot de hoogte van deze lijnen in het pleisterwerk dient maximaal afgestemd te worden op de hoogte van de lijnen in de gevels te De Brouwerstraat nr. 14 en te De Brouwerstraat nr. 18. 

 1. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren. 

 1. De terugspringende gevelvlakken van de dichtgemetste raamopeningen moeten behouden blijven door deze even ver te laten terug te laten springen ten opzichte van het nieuwe voorgevelvlak als deze in bestaande toestand terugspringend voorzien zijn. 

 1. Alle raamopeningen (inclusief de dichtgemetste raamopeningen) moeten onderaan van een natuurstenen raamdorpel voorzien worden vandezelfde hoogte. Deze raamdorpels moeten even ver uit het nieuwe voorgevelvlak naar voor steken als de bestaande dorpels naar voor steken uit het bestaande gevelvlak. 

 1. De nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein zodanig dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie. 

 1. Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten te allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst Openbaar domein. 

 1. De hemelwaterafvoer in de voorgevel moet onderaan tot een hoogte van 1,2 meter slagvast voorzien worden en moet intern aangesloten worden op de hemelwaterafvoer, conform artikel 41§2 van de bouwcode. 

 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

Procedurestap 

Datum 

Indiening aanvraag 

9/11/2022 

Volledig en ontvankelijk 

18/01/2023 

Start openbaar onderzoek 

geen 

Einde openbaar onderzoek 

geen 

Gemeenteraad voor wegenwerken 

geen 

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

17/06/2023 

Verslag GOA 

25/01/2023 

naam GOA 

Wim Van Roosendael 

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Eventuele wijzigingen aan het bouwvolume die geen betrekking hebben tot de voorgevels en eventuele wijzigingen aan de functie en indeling worden uitgesloten uit de vergunning. 

 1. De arrière-corps te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie. 

 1. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 centimeter. 

 1. Het pleisterwerk uit te voeren in klassieke uitvoering met simili-belijning zoals kenmerkend is in De Brouwerstraat. Met betrekking tot de hoogte van deze lijnen in het pleisterwerk dient maximaal afgestemd te worden op de hoogte van de lijnen in de gevels te De Brouwerstraat nr. 14 en te De Brouwerstraat nr. 18. 

 1. De hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren. 

 1. De terugspringende gevelvlakken van de dichtgemetste raamopeningen moeten behouden blijven door deze even ver te laten terug te laten springen ten opzichte van het nieuwe voorgevelvlak als deze in bestaande toestand terugspringend voorzien zijn. 

 1. Alle raamopeningen (inclusief de dichtgemetste raamopeningen) moeten onderaan van een natuurstenen raamdorpel voorzien worden vandezelfde hoogte. Deze raamdorpels moeten even ver uit het nieuwe voorgevelvlak naar voor steken als de bestaande dorpels naar voor steken uit het bestaande gevelvlak. 

 1. De nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein zodanig dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie. 

 1. Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten te allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst Openbaar domein. 

 1. De hemelwaterafvoer in de voorgevel moet onderaan tot een hoogte van 1,2 meter slagvast voorzien worden en moet intern aangesloten worden op de hemelwaterafvoer, conform artikel 41§2 van de bouwcode. 

 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.