Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_CBS_00196 - Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00196 - Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring 2023_CBS_00196 - Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 maart 2018 (jaarnummer 192) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages voor de periode 2018-2019 goed. Dit reglement werd in lijn gebracht met het evenementenkader, dat bepaalt in welke mate een evenement ondersteund zal worden door de stad Antwerpen. Deze ondersteuning kan onder andere bestaan uit logistieke ondersteuning door de stad.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het (ongewijzigde) retributiereglement opnieuw goed voor de periode 2020-2025.

Als gevolg van de stijgende levensduurte en om de aanvragers bewuster te maken in functie van het gratis geleende materiaal, is een herziening van het retributiereglement voor de periode 2023-2025 aangewezen.

Argumentatie

Als gevolg van de stijgende kosten en om de organisatoren van evenementen bewuster te maken met betrekking tot het aantal stukken materiaal dat gratis geleend wordt, zullen bepaalde kosten voor transporten van materialen alsook de dienstverlening per type transport die dient ter ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages vanaf april 2023 doorgerekend worden aan de organisatoren. Ook worden de overige tarieven van het retributiereglement geïndexeerd aan de huidige levensduurte en worden er enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

Wat de kosten voor het transport van materiaal en dienstverlening per type (afval, communicatiedragers, bulkmateriaal, elektriciteit en water) betreft, hanteert het nieuwe reglement twee tarieven:
  •  200,00 EUR (exclusief btw) transport- en dienstverleningskost per type transport voor evenementen van de categorieën 3, 4 en 6;
  • een verlaagd tarief van 50,00 EUR (exclusief  btw) transport- en dienstverleningskost per type transport voor evenementen van de categorie 5.

Voor buurtondersteuning geldt een volledige vrijstelling van de nieuwe retributie voor logistiek transport, aangezien zij decentraal gesubsidieerd worden voor een specifiek productengamma.

Onder technische wijzigingen begrijpen we het in overeenstemming brengen van het retributiereglement met de actuele structuur van stedelijke diensten (bijvoorbeeld optimalisatie van de ateliers van de dienst Stadsbeheer/Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal en aanpassing van de benaming Stadsmakers naar buurtondersteuning) en het aanpassen van het reglement aan de nieuwe gedigitaliseerde aanvraagprocedure (waarin de aanvrager bijvoorbeeld  neerzettoestemming kan verlenen, zodat hij niet meer aanwezig dient te zijn bij levering).

Aan de uitgangspunten van het reglement wijzigt niets.

Juridische grond

De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40§3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Artikel 41, lid 2, 14° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de bevoegdheid van het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen, niet kan worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het aangepaste 'Retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2023-2025' goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2023-2025'.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

 Bedrag

Boekingsadres

Jaarlijks geraamde inkomsten voor transport van materiaal en dienstverlening per type voor de jaren 2023 tot en met 2025.
100.000,00 EUR per jaar
budgetplaats:5372000000
budgetpositie:7006034
functiegebied:2WNS040105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300; 2400; 2500

Jaarlijks geraamde inkomsten voor het ledigen van afvalcontainers op het openbaar domein voor de jaren 2023 tot en met 2025.

10.000,00 EUR per jaar

budgetplaats:5372000000
budgetpositie:7006004
functiegebied:2WNS040105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300; 2400; 2500

Jaarlijks geraamde inkomsten voor (evenementgerelateerde) reiniging van het openbaar domein voor de jaren 2023 tot en met 2025.

25.000,00 EUR per jaar

budgetplaats:5372000000
budgetpositie:7006004
functiegebied:2WNS040105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300; 2400; 2500

Jaarlijks geraamde inkomsten voor het voorzien van elektriciteit (inclusief 21% btw) en water (inclusief 6% btw) en plaatsing van extra verdeelkasten voor de jaren 2023 tot en met 2025.

25.000,00 EUR per jaar

budgetplaats:5372000000
budgetpositie:705
functiegebied:2WNS040105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300; 2400; 2500

Jaarlijks geraamde inkomsten voor de beschadiging en/of verlies/diefstal van feestmateriaal, of andere onvoorziene omstandigheden en voor de extra inzet van stadspersoneel bij het niet correct aanbieden van het geleende materiaal voor de jaren 2023 tot en met 2025. 

50.000,00 EUR per jaar

budgetplaats:5372000000
budgetpositie:746
functiegebied:2WNS040105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300; 2400; 2500

Jaarlijks geraamde inkomsten voor het overschrijden van de uitleentermijn voor de jaren 2023 tot en met 2025.

10.000,00 EUR per jaar

budgetplaats:5372000000
budgetpositie:702
functiegebied:2WNS040105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2300; 2400; 2500


Bijlagen