Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00410 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022143935. Scheldelaan 495. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00410 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022143935. Scheldelaan 495. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00410 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022143935. Scheldelaan 495. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de  vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022143935

Gegevens van de aanvrager:

Gunvor Petroleum Antwerpen met als adres Scheldelaan 495 te 2040 Antwerpen

Gegevens van de exploitant:

zie aanvrager

Ligging van het project:

Scheldelaan 495 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie A nr. 77C

waarvan:

 

-          20170810-0036

afdeling 18 sectie A nr. 77C (Gunvor Petroleum Antwerpen)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Slopen van industriële installatie, inclusief de afbraak van verhardingen. Raffinaderij: wijziging en uitbreiding.


 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis

Er zijn verscheidene stedenbouwkundige vergunningen gekend voor de installaties van de olieraffinaderij.


Bestaande toestand

De af te breken constructies bevinden zich centraal op een terrein dat gekenmerkt is door tankopslag.

Inhoud van de aanvraag

  • slopen van installaties en constructies horende bij een olieraffinaderij;
  • uitbreken van verhardingen rondom deze installaties en constructies.


Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorgeschiedenis
Op 12 november 2020 verleende de deputatie van de provincie Antwerpen een vergunning voor de verdere exploitatie van een raffinaderij, voor een termijn van onbepaalde duur. Er werd nadien nog een vergunning verleend voor een verandering.

 Inhoud van de aanvraag
Het voorwerp van de aanvraag betreft het schrappen van inrichtingen en activiteiten uit de vergunning naar aanleiding van de sloop van de raffinaderij.

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, subadvies milieu

5 januari 2023

2 februari 2023

Gunstig


Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Stadsontwikkeling/Onroerend Erfgoed/Archeologie

4 januari 2023

10 januari 2023

 

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. 

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. 

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landzijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.
De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Grotendeels geldt hier eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven. Voor het Insteekdok 3 en het Kanaaldok, ten oosten van de aanvraag, geldt de bestemming Gebied voor Waterweginfrastructuur. De Scheldelaan, ten westen en ten noorden van de aanvraag, is bestemd als Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur.


Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag daar het terrein na de afbraakwerken braak blijft liggen en het hemelwater op natuurlijke wijze kan infiltreren.

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Sectorale wetgeving

Archeologienota: overeenkomstig artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet aan bepaalde aanvragen een bekrachtigde archeologienota worden toegevoegd.

In voorliggende aanvraag, die niet door een publiekrechtelijke instantie is ingediend, bedraagt de ingreep in de bodem meer dan 5.000 m², is het project gelegen in industriegebied, buiten beschermde archeologische sites en buiten geïnventariseerde archeologische zones, waardoor de aanvrager verplicht is een archeologienota toe te voegen aan de aanvraag. Deze nota maakt deel uit van het aanvraagdossier. De nota toont gemotiveerd aan dat er geen verder archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Op 18 december 2022 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed akte genomen.

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 
Functionele inpasbaarheid – Visueel-vormelijke elementen

Op een industrieterrein gekenmerkt door tankopslag, worden de installaties van een olieraffinaderij gesloopt. Het centraal gelegen blokveld waar deze constructies en installaties op staan, beslaat een oppervlakte van circa 60.000 m². Ten zuidwesten van dit blokveld loopt een bovengrondse afgasleiding, met een lengte van circa 640 meter, naar een afgaspijp. Zowel de leiding als de afgaspijp worden tevens afgebroken. De sloop omvat daarnaast ook alle verhardingen en ondergrondse constructies. Na ontmanteling en afbraak van deze constructies, blijft het terrein braak liggen in afwachting van een nieuwe ontwikkeling. Om een bruikbaar terrein te bekomen, dienen alle ondergrondse constructies afgebroken te worden, met inbegrip van de funderingszolen. Funderingspalen dienen weggebroken tot op tenminste 2 meter onder de paalkop. De niet meer te gebruiken rioleringen en andere leidingen dienen uit de ondergrond verwijderd. Om tijdens droge periodes stofvorming te voorkomen, wordt tevens als voorwaarde opgelegd om het terrein na de sloopwerkzaamheden in te zaaien met een streekeigen grasmengsel.
Het betreft geen sloop van historische of architecturaal waardevolle constructies.
Door verouderde en in onbruik geraakte constructies af te breken, kan een terrein herontwikkeld worden volgens de bestemming die van toepassing is op dit gebied en kan het aansnijden van nieuwe ruimte vermeden worden. De aanvraag is bijgevolg functioneel inpasbaar. 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Voorliggende aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte. Er is enkel een effect op de mobiliteit gedurende de werken. De bouwheer dient de nodige (organisatorische) acties te ondernemen opdat het werfverkeer geen hinder op de openbare weg veroorzaakt. Door de ligging van het terrein aan het Kanaaldok B2 kan onderzocht worden om de afvoer van materialen via het water te laten gebeuren.


Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

Gunvor wenst de raffinaderij op haar site te slopen waardoor met onderhavige aanvraag een stopzetting van een deel van de ingedeelde inrichting wordt aangevraagd. Het betreft onder meer de raffinaderij, een WKK, diverse stoomtoestellen, warmtewisselaars, stoomturbines, stookinstallaties en de opslag van bijtende en schadelijke stoffen (gedeeltelijk).

In het gunstig subadvies van de Haven van Antwerpen-Brugge wordt gewezen op de wettelijke verplichtingen conform het Bodemdecreet, met onder meer de melding van een sluiting van een risico-inrichting aan OVAM en de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek.

Deze aandachtspunten kunnen meegegeven worden aan de exploitant.

Gelet op de aard van de voorliggende beperkte verandering wordt er geen bijkomend risico voor de mens of het milieu verwacht, bovendien wordt er geoordeeld dat de hinder niet significant vergroot ten opzichte van de vergunde situatie.
Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

  1. Alle ondergrondse constructies dienen afgebroken te worden, met inbegrip van de funderingszolen. Funderingspalen dienen weggebroken tot op tenminste 2 meter onder de paalkop. De niet meer te gebruiken rioleringen en andere leidingen dienen uit de ondergrond verwijderd. 
  2. Om tijdens droge periodes stofvorming te voorkomen, dient het terrein na de sloopwerkzaamheden te worden ingezaaid met een streekeigen grasmengsel.


Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

2 januari 2023

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

1 februari 2023

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag onder volgende voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Alle ondergrondse constructies dienen afgebroken te worden, met inbegrip van de funderingszolen. Funderingspalen dienen weggebroken tot op tenminste 2 meter onder de paalkop. De niet meer te gebruiken rioleringen en andere leidingen dienen uit de ondergrond verwijderd. 

2. Om tijdens droge periodes stofvorming te voorkomen, dient het terrein na de sloopwerkzaamheden te worden ingezaaid met een streekeigen grasmengsel. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.