Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00299 - Bestek GAC_2022_02145 (SWOU12389). Studieopdracht voor het ontwerp en realisatie van de heraanleg van de Wapper - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00299 - Bestek GAC_2022_02145 (SWOU12389). Studieopdracht voor het ontwerp en realisatie van de heraanleg van de Wapper - Gunning - Goedkeuring 2023_CBS_00299 - Bestek GAC_2022_02145 (SWOU12389). Studieopdracht voor het ontwerp en realisatie van de heraanleg van de Wapper - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de studieopdracht voor het ontwerp en realisatie van de heraanleg van de Wapper werd mededingingsprocedure met onderhandelingen GAC_2022_02145 uitgeschreven. Op 3 november 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

 • Antea Belgium nv – Delva Landscape architecture & Urbanism (Tijdelijke Maatschap), Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen;
 • Dareius bv, Burgemeester van der Borchstraat 2 te 7451 CH Holten (NL), met ondernemingsnummer NL859004971B01;
 • Omgeving cv, Uitbreidingstraat 390/1 te 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0462.080.482;
 • Studio Paola Viganò, Corso di Porta Ticinese 65 te 20123 Milaan (IT), met ondernemingsnummer IT09130010961;
 • Sweco Belgium bv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0405.647.664.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

Naam

De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
 (40 ptn)

De kwaliteit van de technische uitwerking van het project
 (30 ptn)

Plan van aanpak
 (30 ptn)

Totaal/som

Omgeving cv

37

26

18

81

Sweco Belgium bv

32

18

20

70

Antea Belgium nv – Delva Landscape architecture & Urbanism (Tijdelijke Maatschap)

27

19

22

68

Studio Paola Viganò

24

18

17

59

Dareius bv

23

18

16

57


De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

 • Omgeving cv;
 • Sweco Belgium bv;
 • Antea Belgium nv – Delva Landscape architecture & Urbanism (Tijdelijke Maatschap);
 • Studio Paola Viganò;
 • Dareius bv.

Het college keurt de gunning goed aan de eerst gerangschikte kandidaat, met dien verstande dat met deze beslissing de ontwerper wordt aangesteld.

De studieopdracht en de opmaak van het ontwerp voor de heraanleg van de Wapper zal uitgaan van de projectdefinitie gevoegd aan het CB van 20.07.2022 (2022_CBS_06146) en alle daarin genoemde ambities in verband met de schakelfunctie van het plein tussen de Via Sinjoor en de theaterbuurt, de waterinfrastructuur, de klimaatrobuustheid, erfgoed, groen, horeca, het gebruik en de verblijfskwaliteit, en waarbij rekening gehouden wordt met de eisen van de verschillende actoren op en rond het plein.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38, §8 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Het ereloon wordt aan de hand van vastgelegde percentages berekend op basis van de bepalingen van de modelovereenkomst:

Raming bouwkost excl. btw
2.534.650,00 euro
9,00% ereloon excl. btw
228.118,50 euro
21% btw
47.904,89 euro
Raming ereloon incl. btw
276.023,39 euro


Voor het opmaken van een offerte ontvangen alle inschrijvers ook een wedstrijdvergoeding. Hiervoor werden bestelbonnen 4005537963, 4005537967, 4005537969, 4005537971 en 4005537968 opgemaakt. Deze bestelbonnen werden reeds goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030101 - Geclusterde projecten publieke ruimte
2LMS030101M01517 - SWOU12389 Wapper

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor 'Studieopdracht voor het ontwerp en realisatie van de heraanleg van de Wapper', op basis van bestek GAC_2022_02145, aan Omgeving cv, Uitbreidingstraat 390/1 te 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0462.080.482.

Het college keurt het ereloonpercentage van 9,00%  en het geraamd ereloonbedrag 276.023,39 euro incl. btw goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Studieopdracht voor het ontwerp en realisatie van de heraanleg van de Wapper

276.023, 39 EUR, btw inbegrepen

budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS030101M01517
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300, 2400, 2500

4005540913Bijlagen

 • 02145_gunningsverslag.pdf