Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00544 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022099360. Noorderlaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00544 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022099360. Noorderlaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00544 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022099360. Noorderlaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd op 24 augustus 2022 bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.
Op 19 september 2022 verzocht de deputatie het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om een openbaar onderzoek te houden en een advies uit te brengen.

Op 4 november 2022 verleende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijk gunstig advies, zie bijlage.

Op 9 januari 2023 paste de deputatie een administratieve lus toe waarbij opnieuw advies gevraagd werd aan het college.

 

Projectnummer:

OMV_2022099360

Gegevens van de aanvrager:

NV CNH INDUSTRIAL BELGIUM met als adres Léon Claeysstraat 3A te 8210 Zedelgem

Gegevens van de exploitant:

NV CNH INDUSTRIAL BELGIUM (0400444803) met als adres Léon Claeysstraat 3A te 8210 Zedelgem

Ligging van het project:

Noorderlaan 600 te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 15 sectie D nrs. 79S3, 79V3, 79W3, 79T3, 271/8A en 271/8B

waarvan:

 

-          20180907-0031

afdeling 15 sectie D nrs. 79S3, 79W3, 79T3, 271/8A, 271/8B en 79V3 (CNHi-Antwerpen)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Regularisatie opslagplaatsen en bureelunit,

Inrichting voor de productie van tractoronderdelen: verandering door wijziging en uitbreiding.

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Zie bijgevoegd collegebesluit van 4 november 2022.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Zie bijgevoegd collegebesluit van 4 november 2022.

Argumentatie

Adviezen

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, subadvies milieu

9 januari 2023

17 januari 2023

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Zie bijgevoegd collegebesluit van 4 november 2022.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Aan de aanvrager werd gevraagd om de bijkomende informatie te bezorgen vóór 16 januari 2023. Op moment van opmaak van dit verslag heeft de aanvrager deze informatie nog niet opgeladen op het omgevingsloket.
Doordat er geen bijkomende informatie gegeven is, blijft het standpunt uit het collegebesluit van 4 november 2022 behouden voor wat de stedenbouwkundige handelingen betreft.

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

Doordat er geen bijkomende informatie gegeven is, blijft het standpunt uit het collegebesluit van 4 november 2022 behouden voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft.


Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden en voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. de vergunning dient verleend te worden voor een periode van 8 jaar;

2. de bouwheer dient op eigen terrein de nodige (organisatorische) acties te ondernemen met het oog op een vlotte interne verkeersdoorstroming, opdat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

28 september 2022

Einde openbaar onderzoek

27 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Beslissing toepassing administratieve lus9 januari 2023
Ontvangst tweede adviesvraag9 januari 2023

Uiterste adviesdatum

8 februari 2023

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden:

De deputatie vraagt bijkomende informatie met betrekking tot:

  • De genomen maatregelen inzake brandveiligheid en hierover in overleg te gaan met de brandweer;
  • Verduidelijking of de nieuwe transformator van het droge type is en, indien nodig, het dossier aan te passen als er ingedeelde inrichtingen en activiteiten niet langer meer van toepassing zijn;
  • Verdere toelichting over de hemelwateropvang en de afwijking van de hemelwaterverordening inzake hergebruik.

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek. De resultaten van dit openbaar onderzoek werden reeds opgenomen in het advies van het college van burgemeester en schepenen van 4 november 2022.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een voorwaardelijk gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag en voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. de vergunning dient verleend te worden voor een periode van 8 jaar;

2. de bouwheer dient op eigen terrein de nodige (organisatorische) acties te ondernemen met het oog op een vlotte interne verkeersdoorstroming, opdat er geen hinder op de openbare weg ontstaat.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.