Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00555 - Bodemsaneringsproject Vlarebo - BOFAS vzw, Boomsesteenweg 45-47, 2610 Wilrijk (Antwerpen). Dossiernummer BSP2022/014/AV. Voorwaardelijk gunstig advies - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00555 - Bodemsaneringsproject Vlarebo - BOFAS vzw, Boomsesteenweg 45-47, 2610 Wilrijk (Antwerpen). Dossiernummer BSP2022/014/AV. Voorwaardelijk gunstig advies - Goedkeuring 2023_CBS_00555 - Bodemsaneringsproject Vlarebo - BOFAS vzw, Boomsesteenweg 45-47, 2610 Wilrijk (Antwerpen). Dossiernummer BSP2022/014/AV. Voorwaardelijk gunstig advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

OVAM vraagt advies aan het college over een bodemsaneringsproject met als opdrachtgever BOFAS vzw – Jules Bordetlaan 166 bus 1 - 1140 Evere (referentie OVAM 33279).

Argumentatie

Het college beslist op basis van het verslag van de dienst Vergunningen, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd en sluit zich aan bij deze motivatie

Juridische grond

Het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; het besluit van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist het gunstige advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, goed te keuren onder volgende bijzondere voorwaarden:

  • Het afvalwater moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde water te controleren.

  • Het debiet van het opgevangen grondwater moet worden geregistreerd. 

  • Indien er afvalgassen vrijkomen, moeten deze worden geleid over een adequate luchtbehandelingsinstallatie die uitmondt in open lucht en die voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 4.4. van het Vlarem. 

  • De installaties voor het bodemsaneringsproject moeten ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. 

  • Indien buiten de bodemsaneringszone abnormale hinderlijke geuren worden waargenomen, worden onmiddellijk corrigerende maatregelen getroffen om de emissies te beperken.

  • Ten minste twee weken vóór de start van de werken wordt een objectieve plaatsbeschrijving opgemaakt van het omliggende openbare domein. Hiervoor wordt contact opgenomen met de dienst SW/B&O op 03/2592450 of via mail op herstellingopenbareruimte@antwerpen.be. 

  • De aanvangsdatum en einddatum van de saneringswerken moeten worden meegedeeld aan de dienst Omgeving/Vergunningen (milieuvergunningen@antwerpen.be) met vermelding van het dossiernummer BSP2022/014, de naam en telefoonnummer van de saneringsverantwoordelijke. 

  • Na afloop van de saneringswerken dient een exemplaar van het evaluatierapport worden overgemaakt aan de dienst Omgeving/Vergunningen (milieuvergunningen@antwerpen.bemet vermelding van het dossiernummer BSP2022/014. 

  • Gezien de risico’s die uitgaan van de verontreiniging, dient de sanering opgestart te worden binnen de maximale termijn van 5 jaar naar analogie met de wetgeving betreffende de omgevingsvergunning waarin gesteld wordt dat een vergunde inrichting in gebruik moet worden genomen binnen deze maximale termijn, op straffe van verval van de vergunning. Bovendien zorgt deze voorwaarde voor een aanvaardbare periode tussen de bekendmaking van de noodzaak tot bodemsanering en de werkelijke uitvoering hiervan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.