Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00543 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132421. Kielsbroek 21. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00543 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132421. Kielsbroek 21. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00543 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132421. Kielsbroek 21. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.


Projectnummer:

OMV_2022132421

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

De Jager nv (0412563071) met als contactadres Kielsbroek 21 te 2020 Antwerpen

Ligging van het project:

Kielsbroek 21 te 2020 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 9 sectie I nr. 2652 K

waarvan:

 

-          20221004-0014

afdeling 9 sectie I nr. 2652 K (De Jager nv - IIOA's)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

het verder exploiteren van een visgroothandel

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis
Op 14 september 1995 verleende het college een milieuvergunning klasse 2 aan De Jager nv voor de exploitatie van een visgroothandel (AN1995/384). De vergunning was geldig tot 14 september 2015.

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag omvat de regularisatie en verdere exploitatie van een groothandel in vis, schaal- en weekdieren. Aangezien de vorige vergunning verliep in 2015, wordt de aanvraag beschouwd als een nieuwe inrichting.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Aangevraagde rubriek(en) De Jager nv IIOA's


Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.4.1°a)het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)� van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet tot en met 2 m³/uur, als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat;
2,00 m³/uur
12.3.2°vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW;
20,00 kW
15.1.1°al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn;
12 bestelwagens

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

33,55 kW

17.4opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;
500,00 kg
45.4°c)1°a)werkplaatsen voor visbewerking met een geïnstalleerd totaal vermogen van 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied;
44,95 kW
45.4°d)verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong;
1 verkooppunt
45.4°e)2°opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong van meer dan 50 ton.
250,00 ton

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

26 oktober 2022

20 december 2022

Voorwaardelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid 
26 oktober 2022Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag 
Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag 


Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/Vergunningen/team stedenbouw

26 oktober 2022

26 januari 2023


Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor gemeenschapsuitrusting en openbare nutsvoorziening. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. Artikel 4.4.8.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat in gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, handelingen van algemeen belang en de daarmee verbonden activiteiten te allen tijde kunnen worden toegelaten, ongeacht het publiek of privaatrechtelijk statuut van de aanvrager of het al dan niet aanwezig zijn van enig winstoogmerk. Als gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen kunnen eveneens worden beschouwd een school, een voor het publiek toegankelijke toegangsweg tot een vergund gebouwencomplex in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en neveninrichtingen naast een autosnelweg. Alhoewel in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in principe geen gebouwen met een woonfunctie zijn toegelaten, heeft de Raad van State bovendien niettemin geoordeeld dat service-flats voor bejaarden kunnen worden vergund in dergelijk gebied. Ook een nomadenkamp werd door de Raad van State beschouwd als een gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening. (Artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.) 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA â€œSpecifiek en duurzaam bedrijventerrein Groothandelsmarktâ€�, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 augustus 2003. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone A voor voedingsgebonden bedrijvigheid. 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
 https://grups.omgeving.vlaanderen.be/. Het gewestplan kan u raadplegen via
 https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gewestplan.

De aanvraag ligt niet in een verkaveling. 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De exploitatie heeft betrekking op een groothandel in vis, schaal- en weekdieren, gelegen in Antwerpen, Kielsbroek 21. De site maakt deel uit van het BPA “Specifiek en duurzaam bedrijventerrein Groothandelsmarktâ€� te Antwerpen (zone A voor voedingsgebonden bedrijvigheid). Het perceel is tevens gelegen in overstromingsgevoelig gebied. 

De ingedeelde inrichting of activiteit heeft betrekking op een klasse 2-inrichting. Het voorwerp van de aanvraag betreft de regularisatie van een bestaande inrichting, waarvan de basisvergunning vervallen is in 2015. Er wordt geen nieuw gebouw en geen bijkomende verharding voorzien. Aan de hand van de info in het dossier lijkt het er dus op dat er enkel milieutechnische werken worden aangevraagd. 

Indien zou blijken dat er alsnog vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen gebeuren of gebeurd zijn ten opzichte van de vergunde toestand, dient dit via een nieuwe omgevingsaanvraag te worden aangevraagd. 

In de aanvraag wordt er melding gemaakt dat de exploitant beslist heeft om te investeren in zonnepanelen. 

Zoals begrepen uit de stedenbouwkundige adviesvraag in 2022 is het plan om zonnepanelen te plaatsen op de groenzone ten noorden van het gebouw.  

Indien het plaatsen van de zonnepanelen niet onder het vrijstellingenbesluit valt, dient er hiervoor een Omgevingsvergunning te worden bekomen. 

Stedenbouwkundige voorwaarden: 

  1. Eventuele vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen die gebeuren of gebeurd zijn ten opzichte van de vergunde toestand, dienen via een nieuwe omgevingsaanvraag te worden aangevraagd. 

  1. Voor het plaatsen van zonnepanelen die niet onder het vrijstellingenbesluit vallen, dient er een omgevingsvergunning te worden bekomen. 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Visgroothandel De Jager bestaat reeds sinds 1934 in Antwerpen. Sinds 1996 is het bedrijf gelegen binnen het BPA “Specifiek en duurzaam bedrijventerrein Groothandelsmarktâ€� te Antwerpen (zone voor voedingsgebonden bedrijvigheid). Er werken 45 werknemers. 

Verse vis wordt aangevoerd en ter plaatse opgeslagen, gefileerd en verpakt. Daarna is het product klaar om aan de klanten geleverd te worden. Hiervoor zijn verschillende koelinstallaties, ijsmachines en compressoren nodig (rubriek 16.3.2.b) voor een totaal vermogen van 303,41 kW. Er is een werkplaats voor visbewerking (rubriek 45.4.c.1.a) en een verkooppunt voor producten van dierlijke oorsprong (rubriek 45.4.d). Verder worden er ongeveer 250 ton producten van dierlijke oorsprong opgeslagen (rubriek 45.4.e.2). Een twaalftal bestelwagens staan klaar voor leveringen, verder wordt er nog gebruik gemaakt van ongeveer 500 kilogram aan ontsmettings- en reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen. Rubriek 12.3.2 (vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren) wordt gevraagd voor een totaal vermogen van 20 kW. Sinds 1 december 2022 werd deze rubriek echter geschrapt uit de Vlarem indelingslijst. De gevraagde rubriek 12.3.2 is dan ook zonder voorwerp. Bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de openbare riolering. Op het uitvoeringsplan wordt gezien dat ook de septische put aansluit op dit lozingspunt. De lozing van het huishoudelijk afvalwater blijft onder de indelingsgrens. De koelinstallaties en de opslag van dierlijke producten maken deze aanvraag tot een klasse 2 dossier. 

Het bedrijf werkt met een beperkt aantal grondstoffen die aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen. De afvalstoffen (visafval categorie II en categorie III) worden gekoeld opgeslagen en wekelijks opgehaald door een erkend verwerker. De kleine afvalcontainers zijn voorzien van een automatische afsluitklep waardoor ze afgesloten zijn voor ongedierte. De containers zijn ook voorzien van sloten. Op het uitvoeringsplan is te zien dat de afvalkoelcel voor dierlijk afval van categorie III zich buiten het bedrijfsgebouw bevindt. De sloten op de containers, de locatie dichtbij het bedrijfsgebouw en de omheining bieden voldoende preventie tegen sluikstort. 

Omwille van de hoge kwaliteitseisen wordt als proceswater enkel leidingwater gebruikt (5.700 m³/jaar). Hemelwater wordt wel opgevangen en ingezet voor toiletspoeling. Om het waterverbruik te reduceren werd in 2017 geïnvesteerd in een nieuw toestel om te vacumeren op lijn 1. In 2019 werd de koelinstallatie vervangen door een nieuwe koelinstallatie op het milieuvriendelijke CO2. Door deze installatie kan ook warmte teruggewonnen worden. Uit theoretische simulaties blijkt dat de installatie hierdoor 18% energiezuiniger is maar in werkelijkheid blijkt dit meer dan 30% te zijn. De installatie werkt op basis van energiemanagement, automatische sturing, registratie en alarmopvolging bij onregelmatigheden. Recent werd eveneens geïnvesteerd in een automatische “snelsluiterâ€� aan de laadpoorten en de frigo’s waardoor energieverlies maximaal wordt vermeden. Met het oog op een verdere reductie van koude verlies wordt er in de toekomst geïnvesteerd in een automatische deur voor de afvalcel.  

In de vorige milieuvergunning was er een tank met een inhoud van 9.000 liter diesel opgenomen voor het tanken van de bestelwagens. Deze installatie wordt momenteel gesaneerd. In de toekomst zal enkel nog getankt worden aan een tankstation. 

Op basis van de informatie in het aanvraagdossier en de locatie van de inrichting wordt geen ernstige hinder voor mens en milieu verwacht. 

Advies aan het college


Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale voorwaarden, is deze aanvraag in overeenstemming met de Vlarem-wetgeving. Vanuit milieutechnisch oogpunt wordt gunstig advies gegeven de vergunning te verlenen.


Geadviseerde rubriek(en)


Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

3.4.1°a)het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)� van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet tot en met 2 m³/uur, als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat;
2,00 m³/uur
12.3.2°vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW;
zonder voorwerp
15.1.1°al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn;
12 bestelwagens

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

33,55 kW

17.4opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;
500,00 kg
45.4°c)1°a)werkplaatsen voor visbewerking met een geïnstalleerd totaal vermogen van 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied;
44,95 kW
45.4°d)verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong;
1 verkooppunt
45.4°e)2°opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong van meer dan 50 ton.
250,00 ton

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 oktober 2022

Volledig en ontvankelijk

26 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

5 november 2022

Einde openbaar onderzoek

4 december 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

9 mei 2023

Verslag GOA

26 januari 2023

naam GOA

Bieke Geypens


Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

5 november 2022

4 december 2022

0

0

0

0

 

Bespreking van de bezwaren 

Er werden geen bezwaren ingediend.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

- het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.


Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:


Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

Brandweervoorwaarden 

De brandweervoorwaarden uit het verslag met referentie C.0019.0001 zijn van toepassing.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren. 

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en): 


Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

3.4.1°a)het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet tot en met 2 m³/uur, als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat;
2,00 m³/uur
15.1.1°al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn;
12 bestelwagens

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

33,55 kW

17.4opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;
500,00 kg
45.4°c)1°a)werkplaatsen voor visbewerking met een geïnstalleerd totaal vermogen van 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied;
44,95 kW
45.4°d)verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong;
1 verkooppunt
45.4°e)2°opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong van meer dan 50 ton.
250,00 ton


Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.