Terug
Gepubliceerd op 14/04/2023

2023_VB_00075 - Patrimonium Zorgbedrijf Antwerpen. Site De Tol, Burgemeester De Boeylaan 2, 2100 Deurne en site Europasquare, Ruggeveldlaan 26, 2100 Deurne - Verlenen recht van opstal en verkoop grondaandelen - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 31/03/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00075 - Patrimonium Zorgbedrijf Antwerpen. Site De Tol, Burgemeester De Boeylaan 2, 2100 Deurne en site Europasquare, Ruggeveldlaan 26, 2100 Deurne - Verlenen recht van opstal en verkoop grondaandelen - Goedkeuring 2023_VB_00075 - Patrimonium Zorgbedrijf Antwerpen. Site De Tol, Burgemeester De Boeylaan 2, 2100 Deurne en site Europasquare, Ruggeveldlaan 26, 2100 Deurne - Verlenen recht van opstal en verkoop grondaandelen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met het oprichten van het Zorgbedrijf Antwerpen (ZBA) werd patrimonium van het OCMW Antwerpen in volle eigendom overgedragen naar het ZBA. Deze inbrengen werden in verschillende aktes notarieel vastgelegd:

  • met akte van 17 februari 2011 werd de site De Tol, Burgemeester De Boeylaan 2 te 2100 Deurne door het OCMW Antwerpen overgedragen aan ZBA;
  • met akte van 21 december 2010 werd de site Europasquare, Ruggeveldlaan 26 te 2100 Deurne door het OCMW Antwerpen overgedragen aan ZBA.

ZBA heeft de intentie om op de site De Tol een nieuw woonzorgcentrum, 36 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum te realiseren. Ten behoeve hiervan wenst ZBA nu een opstalrecht te geven aan de Tijdelijke Maatschap Ibens-Vanderstraeten, Marialei 11 te 2018 Antwerpen. Het opstalrecht heeft betrekking op het perceel, kadastraal gekend onder Antwerpen, 31ste afdeling, sectie B, nummer 246/Z/6 met een oppervlakte van 1.900 m². Het opstalrecht zal duren tot het einde van de bouwwerkzaamheden.

ZBA wenst op de site Europasquare een opstalrecht te verlenen aan nv Montreal Properties, Posthofbrug 6/4 te 2600 Antwerpen, die de intentie hebben hier een nieuw gebouw met appartementen, commerciële ruimte en ondergrondse parking te realiseren. Het opstalrecht heeft betrekking op de percelen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 31ste afdeling, sectie B, nummers 247/P/10, 247/R/10 en 247/N/10 met een totale oppervlakte van 7.031 m². Het opstalrecht zal duren tot het einde van de bouwwerkzaamheden. Het nieuwe eigendom zal, na oprichting, vervreemd worden op de private markt waarbij de nv Montreal Properties de eigendomsrechten van de opstallen overdraagt/verkoopt aan derden en waarbij ZBA de grondaandelen aan deze derden zal overdragen/verkopen. 

Argumentatie

In de overdrachtsaktes van 21 december 2010 en 17 februari 2011 werd opgenomen dat ZBA voor iedere vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of wijziging van bestemming van deze eigendommen de goedkeuring moet vragen aan de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Antwerpen. In dit vervreemdings- en bezwaringsverbod werd niet opgenomen dat deze vervreemding, bezwaring of wijziging moet kaderen binnen bepaalde doelstellingen. Maar ZBA bevestigt in die zin dat ze, ter vervanging van Europasquare, geïnvesteerd hebben in een nieuwbouw woonzorgcentrum in de nabije omgeving, meer bepaald WZC Eksterlaer, Vuurwerkstraat 80, 2100 Deurne. Dit woonzorgcentrum werd geopend in augustus 2022. Op deze manier worden de financiële middelen uit het te vervreemden patrimonium in Europasquare geherinvesteerd in vastgoed in de buurt, conform de uitvoering van het zorgstrategisch plan. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement zijn bevoegdheden kan overdragen aan het vast bureau. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd:
- 11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 84, § 3, 8°, b).

Algemene financiële opmerkingen

Er zijn aan dit besluit noch kosten, noch opbrengsten verbonden voor het OCMW Antwerpen.

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat het Zorgbedrijf Antwerpen aan de Tijdelijke Maatschap Ibens-Vanderstraeten een opstalrecht geeft op haar site De Tol, Burgemeester De Boeylaan 2 te 2100 Deurne, en dit in het kader van de realisatie van een een nieuw woonzorgcentrum, 36 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum .

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat het Zorgbedrijf Antwerpen aan de NV Montreal Properties een opstalrecht geeft op haar site Europasquare, Ruggeveldlaan 26 te 2100 Deurne, en dit in het kader van de realisatie van een nieuw gebouw met appartementen, commerciële ruimte en ondergrondse parking.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat het Zorgbedrijf Antwerpen haar grondaandelen met betrekking tot het nieuw op te richten appartementsgebouw op de site Europasquare, Ruggeveldlaan 26 te 2100 Deurne mag vervreemden.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.