Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_VB_00033 - Pensioen- en bijdrageverzekering stad en OCMW - Bijvoegsels aan overeenkomsten - Bekrachtiging

Vast Bureau
vr 24/02/2023 - 10:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur
2023_VB_00033 - Pensioen- en bijdrageverzekering stad en OCMW - Bijvoegsels aan overeenkomsten - Bekrachtiging 2023_VB_00033 - Pensioen- en bijdrageverzekering stad en OCMW - Bijvoegsels aan overeenkomsten - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 december 2012 (jaarnummer 1372) keurde de gemeenteraad de noodzakelijke aanpassingen aan de pensioenovereenkomst goed naar aanleiding van een gewijzigd juridisch kader ten gevolge van de “Wet Daerden”.


In zitting van 5 november 2021 (jaarnummer 8866) werd de gunning van de nieuwe meerjarenovereenkomst voor statutaire pensioenen en mandatarissenpensioenen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De overeenkomsten van de pensioen- en bijdrageverzekering bevatten een financieringsplan (Bijlage 1) waarin de opbouw van de nieuwe pensioenreserves in kaart werden gebracht. Daarnaast werd aan het gunningsbesluit ook een bijlage toegevoegd die de afbouw van de pensioenreserves van de reeds bestaande pensioen-overeenkomsten in kaart bracht.


De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft stad Antwerpen op 12 november 2021 een kennisgeving bezorgd betreffende de fusie van de beheersystemen DIBISS met RSZ vanaf 1 januari 2022 en de daaraan gekoppelde aanpassing van het beheer van de werkgeversrekening. Met ingang van 2022 was er nog geen federale wettelijke basis om dit door te voeren. Dit wettelijk kader werd pas vastgelegd in de wet van 3 juni 2022 en op 30 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Het bijvoegsel Capelo bis Mandatarissen is het resultaat van een protocolovereenkomst van 3 mei 2017 tussen Ethias nv en de Federale Pensioendienst waarbij de samenwerking bij de gegevensuitwisseling verder werd geformaliseerd. De aanpassingen aan de beheersystemen werden recent afgerond maar dienen contractueel nog verder geregeld te worden.

Argumentatie

Bij gunning van de nieuwe meerjarenovereenkomst voor statutaire pensioenen en mandatarissen-pensioenen op 5 november 2021 werd reeds duidelijk gesteld dat in eerste instantie de bestaande reserves onder de oude pensioen- en bijdrageverzekering gingen afgebouwd worden terwijl met de opbouw van de reserves onder de nieuwe overeenkomst gestart werd door alle bijdragen hierin te storten. Ethias nv diende nog wel een bijvoegsel aan de overeenkomsten van de oude pensioen- en bijdrageverzekering op te maken en deze ter goedkeuring laten voorleggen. Deze bijvoegsels werden pas recent ontvangen. Voor de oude pensioenverzekering 045 gaat het om bijvoegsel nr. 2 met stad en OCMW als verzekeringnemer; voor de oude bijdrageverzekering 043 is dit bijvoegsel nr. 4 waarbij de nieuw toegepaste RSZ-regeling vanaf 2022 ook wordt meegenomen voor de berekening en betaling van de bijdragen van de aangesloten groepsleden (zie hieronder).

De wet van 3 juni 2022 die de nieuwe inningswijze door de RSZ regelt heeft als gevolg dat vanaf 2022 de berekening van de basisbijdrage (voorheen uitgevoerd door de voormalige RSZPPO/DIBISS) en de betaling ervan (voorheen uitgevoerd door Ethias) onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt. Bijvoegsel 2 aan de bijdrageverzekering nr. 162 – 163 regelt de implementatie van de door de RSZ aangekondigde wijzigingen en de garantie dat stad en OCMW tijdig zullen beschikken over de nodige bedragen voor de betaling aan de RSZ onder de nieuwe meerjarenovereenkomst.

Het bijvoegsel Capelo bis mandatarissen heeft betrekking op de oude pensioenverzekering 045 voor de mandatarissenpensioenen. Deze verzekering wordt verwacht nog reserves te hebben tot 2028.
Het bewijs van machtiging aan Ethias om op te treden als pensioeninstelling van het lokaal bestuur voor statutaire personeelsleden werd in het verleden al geregeld.  Wat nu voorligt, is de machtiging aan Ethias om toegang te verlenen tot de voor de pensioenberekening van de mandatarissen noodzakelijke loopbaan- en weddegegevens. Hierdoor dienen deze gegevens niet meer afzonderlijk aan Ethias nv doorgestuurd te worden op het ogenblik van pensioenaanvraag of bij een vraag voor simulatie omdat Ethias nv de gegevens rechtstreeks kan raadplegen in de Pensioenmotor.

Juridische grond

Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.

Koninklijk besluit van 26 januari 2022 tot wijziging van artikel 34 en 34ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Wet van 3 juni 2022 tot wijziging van de hoofdstukken 3 en 9 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011.

Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84, §3, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de aanpassing van bijvoegsel 2 bij de pensioenverzekering (FP 045) om geen premies meer te storten in het financieringsfonds van de pensioenverzekering nr. 045 goed, rekening houdend met de openbare aanbesteding van 2019 en de nieuwe pensioenverzekering nr. 164 – 166 die door stad en OCMW van Antwerpen werd afgesloten.

Artikel 2

Het vast bureau keurt de aanpassing van bijvoegsel 4 bij de bijdrageverzekering (FP 043) om de gewijzigde regeling van de betaling van de bijdragen zoals opgelegd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en om geen premies meer te storten in het financieringsfonds van de pensioenverzekering nr. 043 goed, rekening houdend met de openbare aanbesteding van 2019 en de nieuwe bijdrageverzekering nr. 162 – 163 die door stad en OCMW van Antwerpen werd afgesloten.

Artikel 3

Het vast bureau keurt de aanpassing van bijvoegsel 2 bij de bijdrageverzekering nr. 162 - 163 om de gewijzigde regeling van de betaling van de bijdragen zoals opgelegd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid goed.

Artikel 4

Het vast bureau keurt de aanpassing van bijvoegsel Capelo Bis Mandatarissen bij de pensioenovereenkomst (FP 045) ingevolge de protocolovereenkomst van 3 mei 2017 tussen de Federale Pensioendienst en Ethias nv om op te treden als pensioeninstelling voor zijn mandatarissen goed.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.