Terug
Gepubliceerd op 18/04/2023

2023_VB_00070 - Groepsverzekering (tweede pijler) voor de contractuele personeelsleden - Samenwerkingsovereenkomst AXA - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 24/03/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00070 - Groepsverzekering (tweede pijler) voor de contractuele personeelsleden - Samenwerkingsovereenkomst AXA - Goedkeuring 2023_VB_00070 - Groepsverzekering (tweede pijler) voor de contractuele personeelsleden - Samenwerkingsovereenkomst AXA - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Bij besluit van 17 december 2021 (2021_VB_00329) verleende het vast bureau machtiging om namens en voor rekening van OCMW Antwerpen de nieuwe pensioentoezegging voor contractuele medewerkers te realiseren.
Bij besluit van 9 september 2022 (2022_CBS_07450) keurde het college de gunning goed voor het afsluiten van een groepsverzekering voor contractuele personeelsleden aan AXA BELGIUM NV.
De praktische modaliteiten ter uitvoering van de overeenkomst van de afgesloten groepsverzekering dienen nog verder te worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst dat met dit besluit ter goedkeuring wordt voorgelegd .
 De overeenkomst regelt de praktische afspraken rond volgende onderdelen:

 • Gegevensuitwisseling;
 • De berekening van de maandelijkse en jaarlijkse premies, inclusief eventuele correcties;
 • De modaliteiten bij pensionering, overlijden, uittreding en interne mobiliteit;
 • De organisatie van de betalingen aan de verzekeringsinstelling;
 • De aangifte aan SIGeDis;
 • De informatie aan de aangeslotenen;
 • De rapportering aan de verzekeringsnemer (inrichter/werkgever);
 • De opmaak en aflevering van de nodige attesten voor de aftrekmodaliteiten van de premie van de responsabiliseringsbijdragen.

Argumentatie

Iedere werkgever dient als verzekeringsnemer tijdig de volgende informatie aan de verzekeringsinstelling te bezorgen:

 • De basisbijdrage van 5% of 6% wordt toegepast op het gedeelte van het pensioengevend jaarloon tot aan het pensioenplafond. Boven het pensioenplafond bedraagt de bijdrage 15%. Groep Antwerpen hanteert, net zoals in de vorige groepsverzekering, een eigen pensioenplafond gebaseerd op het wettelijk pensioenplafond van 2010, jaarlijks geïndexeerd. Het nieuwe pensioenplafond van jaar N+1 wordt doorgegeven op uiterlijk 10 januari van jaar N+1 aan de verzekeringsinstelling, die dit controleert en bevestigt vóór 1 februari.
 • Uiterlijk op 1 februari van jaar N+1 wordt de effectieve, gepresteerde tewerkstelling doorgegeven voor jaar N uitgedrukt in een geproratiseerd pensioenplafond per aangeslotene. Dit is nodig om het reeds betaalde bedrag aan maandelijkse voorschotpremies gelijk te schakelen met het finale, correcte premiebedrag op jaarbasis van jaar N, wat leidt tot de berekening van de zogenaamde ‘enige premie’ die zowel positief als negatief kan zijn.
 • Uiterlijk op 10 februari van jaar N+1 bezorgt de verzekeringsnemer de nieuwe bruto geïndexeerde jaarbezoldiging aan 100%, zoals vastgelegd op 1 januari van jaar N+1 of voor nieuwe aansluitingen op de 1ste dag van de maand van aansluiting.
 • Op de 10de dag van iedere maand bezorgt de verzekeringsnemer een overzichtsbestand van de contractuele personeelsleden die de verzekeringsinstelling toelaat om wijzigingen in de tewerkstellingsgraad, nieuwe aansluitingen of uittredingen te detecteren en bijgevolg het maandelijks voorschot aan te passen.

AXA berekent de reserves op trimestriële basis. In geval van uitbetaling (pensionering, overlijden of uittreding) worden de reserves vanaf de laatste driemaandelijkse bijwerking vermeerderd met de tot de pensioendatum gestorte bijdragen, gekapitaliseerd aan de wettelijke rendementsgarantie. Dit betekent dat er voor de periode waarvoor er geen definitieve gegevens beschikbaar zijn, geen bijkomende enige premie zal berekend worden met het oog op het tijdig uitbetalen van de verworven reserves.

Voor de betaling van de premiedotaties aan AXA zal de stad een centraliserende rol spelen om ervoor te zorgen dat alle betalingen van alle entiteiten op dezelfde dag toekomen bij AXA, waarna ze binnen de 10 werkdagen belegd zullen worden door de vermogensbeheerders. Hiertoe stuurt AXA maandelijks een factuur naar iedere werkgever en een totaaloverzicht van alle bedragen per entiteit aan stad/OCMW. De deelnemende entiteiten storten de gefactureerde bedragen binnen de 5 dagen na ontvangst aan stad/OCMW, die op haar beurt alle bedragen betaalt aan de verzekeringsinstelling binnen de 10 dagen.

AXA zal verder instaan voor de tijdige aangifte bij SIGeDIS, de informatie aan de aangeslotenen via MyAxa, desgevallend correctiebeheer, de nodige rapporteringen en de aflevering van de attesten responsabiliseringsbijdrage (onder opvolging en eindverantwoordelijkheid van de werkgever).
De bedrijfseenheden Financiën en P&O zullen bij de administratie van stad en OCMW de eerste aanspreekpunten zijn voor AXA.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 84 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.


Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de overeenkomst Service Level Agreement met betrekking tot het groepsverzekeringscontract nr. 03.6401 tussen OCMW Antwerpen en AXA Belgium goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.