Terug
Gepubliceerd op 05/05/2023

2023_VB_00094 - Budget en Schulden - Voorkomen van afsluiting drinkwater. Voorjaar 2023 - Fonds Jovel - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 21/04/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00094 - Budget en Schulden - Voorkomen van afsluiting drinkwater. Voorjaar 2023 - Fonds Jovel - Goedkeuring 2023_VB_00094 - Budget en Schulden - Voorkomen van afsluiting drinkwater. Voorjaar 2023 - Fonds Jovel - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het vast bureau keurde op 28 januari 2014 (jaarnummer 53) het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met het Fonds Jovel goed. 

Indien er voldoende giften zijn toegekomen bij de Koning Boudewijnstichting (KBS), dan worden deze toegekend aan OCMW Antwerpen voor het Fonds Jovel.  De middelen die toegewezen en goedgekeurd zijn door het vast bureau op 24 juni 2022 (jaarnummer 167) zijn uitgeput. Er zijn nieuwe middelen nodig voor het jaar 2023.

Juridische grond

Artikel 57 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 bepaalt dat het OCMW tot taak heeft om maatschappelijke dienstverlening te verzekeren aan personen en gezinnen.

Regelgeving: bevoegdheid

Het vast bureau is volgens artikel 84, §3, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur bevoegd voor het financieel beheer.

Argumentatie

Het doel van het Fonds Jovel is het vermijden van het begrenzen of het afsluiten van de drinkwatertoevoer, alsook het vermijden van verdere invorderingskosten voor schulden wegens het niet betalen van drinkwaterfacturen.

Indien een gezin schulden opbouwt door het niet betalen van drinkwaterfacturen kan het Fonds Jovel tussenkomen. De maatschappelijk werkers motiveren de aanvragen en doen een sociaal onderzoek.

Voor elke aanvraag wordt nagegaan of aan de voorwaarden, gesteld door het Fonds Jovel in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, is voldaan. Deze voorwaarden zijn:

 • het gaat om gezinnen met kinderen die regelmatig naar school gaan, indien leerplichtig;
 • de schuldenlast is beperkt;
 • er is een inkomen;
 • er is geen risico op nieuwe schulden vastgesteld (nieuwe schulden door bijvoorbeeld een verslavingsproblematiek of overmatige consumptie);
 • de maximale tussenkomst is 500,00 EUR;
 • de gezinnen hoeven de toekenning niet terug te betalen.

Er zijn uitzonderingen mogelijk op deze voorwaarden indien het gaat om een behartenswaardige situatie.

De procedure ziet eruit als volgt:

 • het energieteam signaleert aan de Koning Boudewijnstichting dat de subsidie voor Fonds Jovel uitgeput is;
 • de Koning Boudewijnstichting checkt of er voldoende giften zijn;
 • indien er voldoende giften zijn bevestigt de Koning Boudewijnstichting dat er middelen beschikbaar zijn voor OCMW Antwerpen om in het kader van Fonds Jovel tussenkomsten te verlenen; 
 • van zodra er een beslissing is van het vast bureau bezorgt Koning Boudewijnstichting een nieuwe overeenkomst voor de subsidie aan de bedrijfsdirecteur ter ondertekening; 
 • na ondertekening door de bedrijfsdirecteur wordt de subsidie gestort. 

De samenwerking met het Fonds Jovel loopt al enkele jaren. Nu de middelen die midden 2022 werden toegekend volledig uitgeput zijn, kreeg OCMW Antwerpen het bericht dat er voldoende giften zijn om opnieuw een subsidie van 10.000,00 EUR te kunnen ontvangen. 

Algemene financiƫle opmerkingen

Fonds Jovel werd in het verleden opgevolgd via subsidiefiche SBT11181. Vanaf 2023 wordt dit opgevolgd via subsidiefiche SBT11403. De nieuwe subsidiefiche (in combinatie met de andere rubriceringsgegevens uit de financiële tabel) zal voorzien worden in het meerjarenplan bij de eerstvolgende aanpassing. 

De uitgaven worden uitgekeerd door sociale dienstverlening via de informaticatoepassing e-Vita. Bijgevolg worden de uitgaven niet geregistreerd op een subsidiefiche maar op de SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0504 - Correcte en actieve schuldhulpverlening moet armoede vermijden
2HMS050402 - Energie- en waterarmoede bestrijden

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt goed dat de ontvangen subsidie 2023 van het Fonds Jovel zal ingezet worden voor het voorkomen van het afsluiten van drinkwater.

Artikel 2

Het vast bureau keurt goed dat de administratieve afhandeling om deze subsidie te ontvangen gebeurt door de bedrijfsdirecteur Sociale Dienstverlening.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Uitgaven bijstand Fonds Jovel individuele klanten

10.000,00 EUR budgetplaats:4403015000
budgetpositie:648211
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode:2300
Uitgaven bijstand individuele klanten

 

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Opbrengst Fonds Jovel

Koning Boudewijnstichting

Brederodestaat 21

1000 Brussel

0415.580.365

10.000,00 EUR budgetplaats:4403015000
budgetpositie:74053211
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie:SBT11403
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode:2300
Op te maken vordering